Strona główna

powrót
  
Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS
 
 

Zebranie przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Gorzycach
 
Z pełną świadomością postawiono na kapitał i fundusze własne

   

  
   25 marca br. w lokalu kawiarni "Mirjana" odbyło się zebranie przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Gorzycach, na którym poddano ocenie jego działalność w roku 2002 oraz przyjęto kierunki działalności gospodarczo-finansowej i społeczno-wychowawczej na rok 2003.

   Zebranych na zebraniu powitał przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Jerzy Janiczek.Następnie dokonano wyboru Prezydium zebrania. Kandydatury do jego składu podawano z sali. Przegłosowano je łącznie. Wybór był jednogłośny. Funkcję przewodniczącego powierzono Jerzemu Janiczkowi, sekretarza - Grazynie Bugla, a członków - Stanisławowi Grzegorzkowi i Henrykowi Szubie. W głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęto tez Regulamin obrad i porządek zebrania. W skład Komisji mandatowej weszli wybrani jednogłośnie: Halina Błaszczok, Bernadeta Krajewska i Maria Władarz. W Komisji uchwał i wniosków pracowały: Alicja Grzegorzek, Aurelia Porwoł oraz Krystyna Smykała.

   Z najwyższą uwagą zebrani wysłuchali sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2002. W jego imieniu przedstawił je Prezes Mirosław Grabiec, dokonując oceny zakresu i wyniku działalności BS w roku 2002, jego aktualnej sytuacji finansowej i przewidywanej w najbliższej perspektywie. Wyniki działalności Banku na poszczególnych płaszczyznach są optymistyczne. W minionym roku kredytowanie było nadal podstawową i najbardziej dochodową sferą działalności Banku, która przyniosła 38% (spadek o 6%) wszystkich dochodów, pomimo wzrostu akcji kredytowej na przestrzeni roku o 14,4% BS koncentrował się głównie na udzielaniu kredytów podmiotom prowadzącym działalność gospodarcza (cały wzrost akcji kredytowej za 2002 r.). Wartość kredytów, udzielonych rolnikom i kredytów gotówkowych dla ludności utrzymała sie prawie bez zmian. Na koniec 2002 r. akcja kredytowa zamknęła się kwotą ponad 23,3, milionów zł. Wypłaty kredytów wyniosły około 16,7 mln zł (spadek o 3 mln zł), a spłaty około 13,8 mln zł, co dało wzrost akcji kredytowej na przestrzeni roku o 2,9 mln zł.

   W roku sprawozdawczym Bank odnotował również wzrost pobranych od kredytów prowizji o kwotę 72 tys. zł tj. o 25,3%. Na wzrost działalności kredytowej zasadniczy wpływ miały malejące stopy procentowe. Prezes Mirosław Grabiec poinformował zebranych, że kredyty były udzielane wyłącznie według zmiennej stopy procentowej. Większość z nich była spłacana terminowo, a zaległości kredytowe windykowano na bieżąco.

   Stwierdził także, że wielkość tzw. kredytów nieregularnych mieściła się w granicach ryzyka bankowego. Dla tych kredytów oraz dla kredytów pod obserwacją i gotówkowych utworzono w BS (zgodnie z Rozporz. Min. Finansów z dn. 10.12.2001 r.) rezerwę w pełnej wysokości. W porównaniu do r. 2001 rezerwa wzrosła o kwotę 152,6 tys. zł. Zdaniem Zarządu Banku dochody z działalności kredytowej będą w dalszym ciągu przewyższać stale rosnące ryzyko z nią związane. W roku 2002 BS Gorzyce odnotował również znaczący wzrost na polu działalności oszczędnościowo-rozliczeniowej. Nie ma w nim jednak przyrostu z tytułu oszczędności terminowych, który został skutecznie zahamowany przez podatek od zysków z oszczędności.

   Obecnie BS prowadzi już ponad 4400 rachunków bankowych, w tym 3629 osobistych (ROR), 489 rachunków podmiotów gospodarczych i inne. Zgromadzone na nich środki pieniężne na koniec roku 2002 wynosiły prawie 44 mln zł, z tego:
- a vista stanowiły kwotę 8,8 mln zł (20%),
- terminowe - 35,2 mln zł (80%).
Zanotowany przez Bank w r. 2002 przyrost środków na rachunkach depozytów terminowych i a vista ludności oraz innych podmiotó o prawie 4 mln zł tj. o 10% - jest wynikiem dobrym, znacznie przewyższającym inflację. Świadczy o zaufaniu klientów do Banku, o korzystnym oprocentowaniu oszczędności i rozliczeniach oferowanych przez gorzycki BS. WArto zauważyć, że wśród lokat terminowych najwyższym zainteresowaniem cieszyły się: Lokata BS-2000 (6. miesięczna) z losowaniem cennych nagród (samochód, sprzęt RTV, AGD). 4 miliony zł odłożono na kontach osobistych (ROR). Oprocentowanie lokat stosowane przez gorzycki BS jest konkurencyjne (wyższe) w stosunku do oprocentowań w bankach okolicznych.
Działalność rozliczeniowa BS ma tendencje wzrostowe; świadczy o niej rosnąca liczba nowootwieranych rachunków bankowych i wzrost obrotów na kontach klientów. Ich pochodna jest wzrost pobranych przez bank opłat i prowizji o 160 tys. zł. Pobrane prowizje stanowiły w 2002 roku 16,1% wszystkich dochodów BS.
W roku 2002 BS Gorzyce w wyraźny sposób zaznaczył swą obecność na rynku międzybankowym. Lokowano głównie z BGŻ Katowice i symbolicznie ze względu na mniejszą dochodowość lokat - w BPS SA. Lokaty w innych bankach wraz z odsetkami a vista na rachunku bieżącym w BPS S.A. przyniosły dochody w wysokości 2.241,4 tys. zł, co stanowi 28,2% dochodów BS. Zdaniem Zarządu Banku bez inwestowania na rynku międzybankowym wyniki BS byłyby znacznie słabsze, mimo tego, że opłacalność lokowania ze względu na spadek stóp procentowych jest coraz niższa. W roku 2002 w gorzyckim BS zanotowano także wzrost funduszy własnych o kwotę 879,9 tys. zł. Na koniec roku ich stan zamykał się kwotą 4.904,5 tys. zł, z tego - fundusz udziałowy wynosił 444,1 tys. zł zaś fundusz zasobowy 4.304,6 tys. zł. Aktualnie kapitały własne BS Gorzyce wynoszą ponad 1,2 mln EURO i są wystarczające na prowadzenie bezpiecznej działalności bankowej. Spełniają też wymogi ustawy o prawie bankowym w tym względzie. Zarząd będzie dążył do sukcesywnego zwiększania kapitału ze względu na przyrost aktywów Banku, znacznie zwiększenie ryzyka kredytowego, konieczne nakłady remontowe oraz na wydatki inwestycyjne związane głównie z nowoczesną informatyką.

   Działalność inwestycyjna i modernizacyjna Banku pochłonęła w roku 2002 kwotę 335,3 tys. zł. Otwarto nową placówkę w Turzy Śl., gruntownie wyremontowano lokal Punktu Kasowego w Rogowie, przeprowadzono remont pomieszczeń (księgowość) i piwnic w siedzibie BS Gorzyce. Znaczne kwoty pochłonęła bankowa informatyka (licencje, sprzęt komputerowy , Teleserwis - bankowość telefoniczna). Nastąpił dalszy postęp w zakresie oferowania klientom nowoczesnych produktów i usług (karty VISA) oraz usprawnienie obsługi klientów.

    Z pozytywnym oddźwiękiem (dano temu wyraz w dyskusji) ze strony zebranych spotkał się przedstawiony przez Prezesa Mirosława Grabca bilans i rachunek wyników BS Gorzyce za rok 2002 oraz analiza jego sytuacji finansowej. Bilans roczny Banku na ostatni dzień grudnia 2002 r. wykazał po stronie aktywów i pasywów kwotę 51.386.284,30 zł. Dochody Banku wyniosły 7.949.5f28,46 zl przy poniesionych kosztach w wysokości 6.199.991,99 zł, co pozwoliło Banokwi wypracować zysk brutto w kwocie 1.749.536,47 zł.

   Dochody BS Gorzyce pochodziły głównie z odsetek: od kredytów - 3.018,8 tys. zł, od lokat środków w BGŻ, BPS i BGK - 2.241,4 tys. zł oraz z prowizji - 1.281,0 tys. zł.
Na podstawowe pozycje kosztów złożyły się: odsetki od wszystkich depozytów - 2.581,9 tys. zł, wynagrodzenia wraz z narzutami - 1.369,8 tys. zł , koszty działania banku - 640,1 zł.

   Od wypracowanego zysku brutto naliczony podatek (od osób prawnych) wyniósł 482.714,00 zł. Zysk netto wyniósł zatem 1.266.822,47 zł i ta jego wysokość stała się przedmiotem podziału na odbywanym zebraniu przedstawicieli. Zakładając jako cel nadrzędny dalsze umocnienie kapitałowe i rynkowe BS, Zarząd zaproponował przeznaczyć kwotę 1.200.000,00 zł (tj prawie cały wypracowany zysk nett) na fundusz zasobowy. Resztę zysku - 66.822,47 zł przeznaczyć na fundusz społęczno-kulturalny i nagród (58.322,47 zł) oraz na nagrody dla Rady Nadzorczej (8.500,00 zł).

   Umocnienie kapitałowe Banku pozwoli zdaniem Zarządu stawić czoło konkurencji oraz realizować założoną w planach strategię rozwoju. W podsumowaniu swojego wystąpienia Prezes Zarządu Mirosław Grabiec wspierając się wskaźnikami ekonomicznymi BS (rentowności - 28,5%, płynności - 98,0%, wypłacalności - 17,4% i zwrotu z kapitału - 25,8%) stwierdził, że kondycja finansowa Banku jest bardzo dobra, a wyniki jakie osiąga BS na tle innych banków spółdzielczych plasują go w ich czołówce. Współczynniki wypłacalności i płynności BS jednoznacznie wskazują, że Bank Spółdzielczy w Gorzycach jest b a n k i e m b e z p i e c z n y m. Ten stan rzeczy potwierdziło sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 9odczytane przez Jerzego Janiczka) i wniosek o udzielenie absolutorium za rok 2002 członkom Zarządu Banku: prezesowi Mirosławowi Grabcowi, Róży Porażce - jego zastępcy oraz wiceprezesowi Karinie Bugli, a także opinia niezależnego biegłego rewidenta - Gerarda Ceglarka z Biura Rewizyjno-Konsultingowego "Bilans" w Raciborzu, badającego sprawozdania finansowe Banku. Opinię odczytał Stanisław Grzegorzek.

   Po przedstawieniu projektu uchwały w sprawie proponowanej przez Zarząd Banku nadwyżki bilansowej, przewodniczący zebrania zaprosił uczestników zebrania do dyskusji. Mimo prośby i wyraźnej zachęty do podjęcia dyskusji ze strony prezesa M. Grabca dyskusja nie rozwinęła się.

   Delikatnie sprowokowana do zabrania głosu (po stwierdzeniu prezesa: "brak głosów w dyskusji może budzić podejrzenie, że zebranie nie odbyło się, albo że protokół sporządzono z fikcyjnego zebrania". W tym miejscu pan prezes zapewne zapomniał, że "pisanym" świadkiem tego zebrania jest nieskrępowana w niczym relacja z jego przebiegu na łamach "U Nas") - Bożena Skrobak rozpoczeła od słów: "Trudno dyskutowac jak jest tak dobrze i po naszej myśli, ale...". Po tym zdaniu po sali przeszedł pomruk zbiorowej aprobaty dla tych słów i zapewne dla wykazanej w sprawozdaniach bardzo dobrej kondycji gorzyckiego Banku. Pytanie postawione Zarządowi przez dyskutantkę dotyczyło przyczyn zlikwidowania w gorzyckim BS tzw. kredytu liniowego inaczej "ciągnionego" dla osób fizycznych w ramach rachunków osobistych ROR (bez żyrantów i konieczności spłat w ratach miesięcznych).

   Prezes M. Grabiec wytłumaczył rygorystyczne stanowisko BS w tej sprawie podpierając stanowisko Zarządu i swoje ofertą kilku innych dogodnych, atrakcyjnych linii kredytowych dla klientów, a bezpiecznych dla Banku. I to był jedyny głos w proponowanej dyskusji. W następnej kolejności komisja mandatowa stwierdziła prawomocność zebrania (na 42 przedstawicieli w zebraniu uczestniczyło 35 tj. 95,5% ogółu) i zdolność od podejmowania uchwał oraz przyjęła protokół z ostatniego zebrania przedstawicieli. Pozostało przyjęcie uchwał.

   W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto kolejno i zatwierdzono: sprawozdanie Zarządu i bilans Banku wraz z rachunkiem wyników za rok 2002, sprawozdanie Rady Nadzorczej i podział nadwyżki bilansowej za ten sam rok oraz kierunki działalności gospodarczo-finansowej na rok 2003. Trzyosobowemu Zarządowi Banku udzielono absolutorium.

   W wolnych głosach i wnioskach zapowiedziano wstępnie konieczność zwołania w roku bieżącym kolejnego zebrania przedstawicieli w związku z wprowadzeniem zmian w statucie i zwiększeniem obszaru działania BS. Na skutek wyczerpania porządku obrad obrady zakończono. W ubiegłym roku Bank Spółdzielczy prowadził swoją działalność w siedzibie macierzystej w Gorzycach oraz w Punktach Kasowych w Rogowie, Czyżowicach, Lubomii, Syrynii i w nowootwartej placówce w Turzy Śl. Podstawowym terenem jego działania są gminy Gorzyce i Lubomia (w niedalekiej przyszłości - woj. śląskie). Z tego terenu pochodzi większość członków Banku. Na koniec 2002 r. było ich 2710. Ten stan powiększył się na jego przestrzeni o 165 nowych i nadal ma tendencje wzrostowe.

   Zarząd Banku postawił na umocnienie kapitału i funduszy własnych, na dynamiczny rozwój. Będzie się koncentrował na sukcesywnym pozyskiwaniu jak największej liczby nowych klientów do placówek już funkcjonujących. Do końca czerwca 2004 roku nie planuje otwierania nowych placówek. Po tym czasie widzi utworzenie jeszcze 1 lub dwu nowych. Ich ewentualne powstanie uzależnia od koniunktury na rynku bankowym i sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju. Podchodzi do sprawy "z ręką na pulsie", rozważnie, ale bez kompleksów. Ma ambicje bezpiecznie i stabilnie służyć lokalnej społeczności Ziemi Wodzisławskiej, tkże wtedy gdy faktem stanie się nasz akces do Unii Europejskiej.

   Prezes i Zarząd Banku mają świadomość jaki udział i ile zasług w sukcesie ekonomicznym gorzyckiego Banku mają jego członkowie, przedstawiciel, Rada Nadzorcza oraz pracownicy. Wiedza też, że na ich rzetelna współpracę mogą liczyć nadal. Z tego tytułu wyrazy szacunku, uznania i serdecznie podziękowania kierowane pod ich adresem w trakcie zebrania mają znaczenie i określoną wymowę.


Krystyna Okoń

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja periodyku "U Nas", Gorzyce Kwiecień 2003.