Strona główna

powrót
  
Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS
 
 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2002 rok

   

  
   Budżet Gminy Gorzyce na 2002 rok , został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/272/01 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17 grudnia 2001 roku. Dochody gminy uchwalono w wysokości 21.729.451zł., z czego dochody własne gminy - 6.009.483zł., dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 1.807.699zł., subwencje ogólne z budżetu państwa - 9.093.704zł. Udziały gminy w dochodach państwa zaplanowano w wysokości 4.739.921zł. Przyjęto plan wydatków w wysokości 20.577.764zł., z czego na zadania bieżące gminy przeznaczono kwotę 17.572.764zł., na zadania inwestycyjne - 3.005.000zł. Uchwalono dotacje z budżetu gminy w wysokości 877.500zł. , z czego na zadania realizowane przez Wiejskie Domy Kultury - 389.000zł., Gminną Bibliotekę Publiczną - 278.500zł., Stację Opieki CARITAS w Gorzycach - 80.000zł., Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży - 10.000zł., Instytucji kultury fizycznej - 110.000zł., Stowarzyszenie Promocja Integracja Rozwój - 10.000zł. Utworzono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200.000zł. Ustalono plan rozchodów z tytułu zobowiązań gminy ( zaciągniętych kredytów i pożyczek ) w wysokości 1.151.687zł. Po dokonaniu zmian plan budżetu gminy zamknął się po stronie dochodów kwotą 24.111.115zł. natomiast po stronie wydatków kwotą 23.398.970zł. 
Na wysokość dochodów gminy mają wpływ dochody własne, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe na zadania własne (bieżące i inwestycyjne) gminy, subwencje oraz udziały gminy w dochodach państwa z tytułu podatku dochodowego.
1. Plan dochodów własnych wyniósł 6.390.047zł. i został wykonany w wysokości 6.262.573zł., tj. 98,00%. Dochody własne gminy stanowią następujące wpływy :
- podatek od nieruchomości, zaplanowany w wysokości 3.306.000zł., zrealizowano 3.165.402zł. tj. 95,75% 
- podatek rolny zaplanowano w wysokości 390.000zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 382.036zł., tj. 97,96%
- podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 243.000zł., wykonano 362.885zł. tj. 149,33% 
- wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie 131.528zł. tj. 99,60% planowanej wielkości. 
- wpływy z karty podatkowej wyniosły 67.510zł., co stanowi 90,00% planowanej kwoty 
- dochody z dzierżawy składników majątkowych gminy zaplanowano w wysokości 69.300zł. wykonano 38.733zł. tj. 55,9% 
- wpływy z najmu lokali zostały zrealizowane w wysokości 192.447zł. , co stanowi 87,10% planu. 
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w wysokości 350.000zł. Zrealizowano sprzedaż na kwotę 433.379zł., co stanowi 123,82% planu (sprzedano grunty w Czyżowicach, Olzie, Kolonii Fryderyk oraz grunty pod obwałowaniem i w czaszy polderu "Buków") 
- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w wysokości 270.000zł. wykonano 245.483zł. tj. 90,90%. Niewykonanie dochodów wynika z zmniejszonej w stosunku do roku poprzedniego wielkości sprzedaży alkoholu.
- dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 105.000zł. zostały zrealizowane w 100,0%. Opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach zaplanowane w wysokości 167.500zł., wykonane również w 100,00%. Dochody te są w całości przeznaczone na wydatki rzeczowe przedszkoli
- podatek od czynności cywilno- prawnych zaplanowano w kwocie180.150zł., wykonano 174.628zł. tj.96,9%
- gmina otrzymała wpłatę od Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. Jastrzębie Zdrój w wysokości 200.000zł. z tytułu rekompensaty za zwiększone zużycie i wzrost kosztów utrzymania infrastruktury Gminy, w związku z budową kolektora wód słonych.
- pozostałe dochody własne to opłata eksploatacyjna, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, podatek od spadków i darowizn, wpływy za użytkowanie wieczyste, wpływy z usług, podatek od posiadania psa, darowizny i inne
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych zaplanowane w wysokości 2.120.811zł., przekazane zostały przez Śląski Urząd Wojewódzki w 100,00% jednak ze względu niższe od przekazanych zapotrzebowanie na środki, zostały częściowo zwrócone (środki na przeprowadzenie II tury wyborów do Rady Gminy, środki na wyprawki dla uczniów szkół podstawowych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne).
3. Dotacje celowe na realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych wyniosły 1.821.007zł., w tym :
51.586zł. - modernizacja cieków wodnych - środki WFOŚiGW, 409.292zł. - budowa dróg gminnych w ramach kontraktu regionalnego, 84.379zł. - modernizacja dróg śródpolnych, 67.586zł. - dofinansowanie modernizacji kotłowni w hali sportowej w Gorzyczkach - środki WFOŚiGW, 770.254zł. - budowa hali sportowej w Gorzyczkach - środki MENiS, 72.644zł. - segregacja odpadów śmieci, z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Wodzisławiu Śl., 1.000zł. - zadania związane z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi znajdującymi się na terenie gminy, 39.743zł. - Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli - emerytów, 22.260zł. - dofinansowanie "zielonych szkół", 5.000zł. - utrzymanie przejść granicznych, 12.557zł. - wypłata dodatków mieszkaniowych, 88.660zł. - dożywianie dzieci w szkołach, 3.953zł. - zakup sprzętu do usuwania skutków powodzi, 60.107zł. - zakup sprzętu przeciwpożarowego, 30.512zł. - edukacja w zakresie ochrony środowiska w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (GFOŚiGW), 66.648zł. - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkołach podstawowych, 32.826zł. - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w gimnazjach, 2.000zł. - środki PZU na dofinansowanie Gminnego Turnieju Miast i Gmin
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w wysokości 9.315.730zł. , została przekazana w 100,0%. Na zadania związane z funkcjonowaniem oświaty otrzymaliśmy subwencję 8.213.517zł., natomiast 9.398zł., na pozostałe zadania gminy. Część rekompensująca subwencji za dochody utracone w związku z likwidacją części podatku od środków transportowych oraz ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym wyniosła 1.092.815zł.
5. Wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach państwa planowano w wysokości 4.462.251zł. Wykonanie za 2002 rok wyniosło 4.337.569zł. , co stanowi 97,2% i powoduje brak środków finansowych w budżecie gminy w wysokości 124.682zł. Niższa od planu realizacja w/w wpływów występuje w budżecie od kilku lat pomimo systematycznego zmniejszania planowanych wpływów. 
Ogółem dochody zaplanowane w wysokości 24.111.115zł. zostały wykonane w kwocie 23.838.132zł. co stanowi 98,9%. 

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 23.398.970zł. zrealizowano w wysokości 23.103.742zł. co stanowi 98,7%. W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków kształtowało się następująco:
W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo 
Rozdział - Budowa i utrzymanie urządzeń wodnych i melioracyjnych. Zadania bieżące zrealizowano w kwocie 7.305zł. tj. 99,9% (zakup rur, konserwacja rowów w Olzie, Uchylsku, Osinach, inwentaryzacja urządzeń melioracji wodnych w sołectwie Czyżowice, wykonanie opinii technicznej w Olzie, nadzór nad modernizacją rowów, odmulenie rowów). Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 61.586 zł. tj.100% w tym: odbudowa cieku F i F1 w Gorzyczkach na kwotę 51.586zł. - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz odbudowa rowu przy ul.Wiejskiej w Gorzycach na kwotę 10.000 zł.
Rozdział - Izby rolnicze, przekazano na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego, tj. kwotę 7.732zł.
Rozdział - Pozostała działalność, kwota 855zł. przeznaczona na zakup lekarstw dla pszczół, matek pszczelich itp.
W dziale 020 - Leśnictwo, kwotę 3.991zł. przeznaczono na wycinkę drzew w Bełsznicy, transport drzewa, wykonanie projektu technicznego na modernizację i odbudowę drogi leśnej w Bełsznicy i Rogowie.
W dziale 600 - Transport i łączność
Rozdział - Integracja z Unią Europejską, plan wydatków wynosił 512.068zł. Środki te wykorzystano w całości z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Modernizacja Dróg Gminnych ul.Kościuszki, ul.Kopernika, ul.Leśna, ul.Wiejska". 
Rozdział - Drogi publiczne powiatowe - wydatkowano kwotę 75.908zł., z czego:
- "Budowa chodnika przy ul.Raciborskiej w Bełsznicy" - 10.000zł.
- "Remont nawierzchni przy ul.Wodzisławskiej w Turzy Śl." - 20.908 zł.
- "Remont nawierzchni przy ul.Wiejskiej w Gorzyczkach" - 10.000 zł.
- "Budowa krawężnika oraz odwodnienia przy ul.Raciborskiej w Osinach" - 10.000zł.
- "Remont mawierzchni chodników ul.Czyżowickiej -Raciborskiej w Rogowach" - 25.000zł.
Rozdział - Drogi publiczne gminne, wydatkowano łącznie kwotę 1.357.552zł., z czego na zimowe utrzymanie dróg - 79.074zł., zakup paliwa, masy asfaltowej na bieżące remonty dróg, części do naprawy pojazdów drogowych, remonty oraz ubezpieczenia tych pojazdów - 203.196zł. Na zdania inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.075.282zł., w tym:
- "Rozbudowa drogi gminnej ul.Leśna w Bełsznicy" - 11.941 zł.
- "Asfaltowanie boiska szkolnego w Bluszczowie" - 3.327 zł.
- "Asfaltowanie dróg ul.Wiejska i ul.Dworcowa w Czyżowicach" - 41.666 zł.
- "Opracowanie dokumentacji na modernizację ul.Wiejskiej i ul.Poprzecznej w Gorzycach - 17.457 zł.
- "Budowa chodnika ul.Kościelna w Gorzycach" - 7.666 zł.
- "Ułożenie nawierzchni asfaltowej na parkingu ul.Szkolna w Olzie" - 3.881 zł.
- "Modernizacja ul.Leśna w Rogowie" - 22.965 zł.
- "Asfaltowanie drogi ul.Krótka w Rogowie" - 27.173 zł.
- "Modernizacja ul.Lipowa w Rogowie" - 97.000 zł.
- "Opracowanie dokumentacji projektowej ul.Rogowiec w Rogowie" - 4.600 zł.
- "Asfaltowanie drogi ul.Wiejska w Uchylsku" - 16.730 zł.
- "Opracowanie dokumentacji ul.Dalków w Turzy Śl." - 8.550 zł.
- "Modernizacja dróg gminnych w ramach programu UE PHARE - 812.326 zł. 
Rozdział - Drogi wewnętrzne, wydatkowano kwotę 161.353zł., z tego na bieżące remonty dróg śródpolnych - 5.947zł., wydatki inwestycyjne - 155.406 zł. z czego:
- "Odbudowa dróg śródpolnych w Gorzyczkach i Czyżowicach 700 mb" - 34.864zł.
- "Odbudowa drogi śródpolnej w Uchylsku i Gorzyczkach" - 54.852 zł.
- "Odbudowa drogi śródpolnej w Rogowie, Bluszczowie i Odrze" - 48.059 zł.
- "Odbudowa drogi śródpolnej w Osinach" - 17.631zł.
Rozdział - Przejścia graniczne, plan wydatków 5.000zł., z czego wydatkowano 5.000zł. (zapłata za energię elektryczną,masę asfaltową, tłuczeń itp.).
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 
Rozdział - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatki w wysokości 130.000zł. dotyczą bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych na Kolonii Fryderyk (energia elektryczna, woda, remont pokrycia dachowego w budynkach, przyłączenie kanalizacji do budynków, nadzory, roboty elektryczne, wymiana instalacji elektrycznej, czyszczenie rynien, kominów, wywóz szamba, nieczystości, ubezpieczenie budynków).
Rozdział - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie wydatków 181.865zł. na bieżące utrzymanie budynków wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń palaczy w budynkach gminnych - 40.153zł. Ponadto zakupiono opał do budynków gminnych - 29.420zł., okna do OSP Gorzyczki - 10.000zł. energia i woda - 32.245zł., wykonano remont budynku gminnego w Turzy Śl. - 29.815zł. wykonanie posadzki w Bełsznicy - 4.760zł., malowanie elewacji w budynku w Rogowie - 4.100zł. wywóz szamba w Urzędzie Gminy - 3.150zł., wywóz szamba oraz śmieci w pozostałych budynkach - 10.909zł., ubezpieczenie budynków - 776zł. oraz inne.
W dziale 710 -Działalność usługowa 
Rozdział - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wykonanie wydatków w wysokości 100.713zł. (mapy, opłaty notarialne, operaty szacunkowe w związku ze sprzedażą składników majątkowych, podział działek, wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenia o przetargach, wydatki związane z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego oraz wykonania opracowania zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego)
Rozdział - Cmentarze - wydatki w wysokości 19.684zł. Bieżace utrzymanie cmentarza komunalnego w Rogowie, remont chodnika przy cmentarzu, renowacja zbiorowej mogiły "Powstańców Śląskich" w Gorzycach 
Rozdział - Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 312.070zł. na ukończenie budowy Domu Przedpogrzebowego w Rogowie.
W dziale 750 - Administracja publiczna
Rozdział - Urzędy Wojewódzkie, środki dotacji celowej w wysokości 77.876zł. przeznaczone na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji państwowej ( USC, Obrona Cywilna, ewidencja ludności).
Rozdział - Rady Gmin, wydatkowano kwotę 181.751zł. na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady gminy oraz przekazano składki do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji (28.900zł.), Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry (9.547zł.), Związku Gmin i Powiatów Subregionu Województwa Śląskiego (4.000zł.)
Rozdział - Urzędy Gmin, wykonanie wydatków wyniosło 1.895.776zł. Wypłacono wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, diety członkom zarządu oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu (meble, programy komputerowe, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, serwisy informatyczne, druki, czasopisma, materiały biurowe i inne. 
Rozdział - Pobór podatków, wydatki w wysokości 99.808zł.przeznaczonona wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków oraz inne wydatki związane z poborem podatków.
Rozdział - Spis powszechny i inne, środki w wysokości 43.200zł. stanowi dotacja celowa na prace związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego 2002r. Wypłacono wynagrodzenia osobom rozliczających rachmistrzów spisowych , rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe, delegacje
Rozdział - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wykonanie wydatków w kwocie 70.060zł. z czego: dotacja w wysokości 3.000zł. dla Fundacji "Serce przy Sercu", dotacja dla gminy Bogaczowice objętej powodzią w wysokości 3.000zł., zapłacono za sprzęt przeciwpożarowy.
Rozdział - Pozostała działalność, wydatkowano 8.064zł. (diety za udział sołtysów w posiedzeniach Sesji Rady Gminy).
W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,
Rozdział - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Środki w wysokości 2.700zł. wykorzystano w całości na aktualizację spisu wyborców.
Rozdział - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, wykonanie wydatków wyniosło 35.494zł. Środki wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu i województwa oraz na Wójta Gminy (diety dla członków komisji, delegacje, rachunki za wyposażenie lokali wyborczych, uzupełnienie wyposażenia lokali, prace zlecone oraz pochodne od wynagrodzeń).
W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 
Rozdział - Jednostki terenowe Policji, przekazano dotację w wysokości 6.000zł. przeznaczoną na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego.
Rozdział - Ochotnicze straże pożarne, wydatkowano 116.809zł. Opłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców wozów bojowych, zakup paliwa, części do samochodów bojowych, sprzęt przeciwpożarowy, remont motopomp, ubezpieczenie członków oraz samochodów OSP.
W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, 
Rozdział - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, kwotę 194.196zł. wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.
W dziale 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział - Szkoły Podstawowe, zrealizowano wydatki w wysokości 7.948.620zł. na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkól podstawowych. 
Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 2.554.521zł. , z czego:
-Budowa Szkoły Podstawowej w Turzy Śl. - 218.648zł.
-Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gorzyczkach - 1.881.435zł. 
-Budowa Szkoły Podstawowej w Olzie - 251.651zł.
-Budowa Szkoły Podstawowej w Gorzycach - 164.898zł.
-Budowa Szkoły Podstawowej w Rogowie - 37.889zł.
Rozdział - Przedszkola przy szkołach podstawowych, wydatki w wysokości 57.417zł. (wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe )
Rozdział - Gimnazja, wykonanie wydatków wyniosło 2.545.282zł.(wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe)
Rozdział - Dowożenie uczniów do szkół, wydatki w wysokości 74.675zł. 
Rozdział - Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół - wykonano wydatki w kwocie 390.525zł. ( wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem biura).
Rozdział - Doskonalenie zawodowe nauczycieli, kwotę 23.902zł. przeznaczono w całości na wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
Rozdział - Pozostała działalność - kwotę 37.002zł. przeznaczono na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów natomiast 1.500zł. na sport w szkole
W dziale 851 - Ochrona zdrowia , wykonanie wydatków wyniosło 245.157zł. W dziale realizowane są wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na zadania bieżące wykorzystano kwotę 205.157zł. (utrzymanie świetlic profilaktyczno - wychowawczych w Kolonii Fryderyk, Olzie i Czyżowicach, realizacja programów profilaktycznych w szkołach, w Domu Dziecka w Gorzyczkach, WOLOiZOL w Gorzycach, dofinansowano wyjazd dla dzieci na kolonie letnie organizowany przez Stację Caritas w Gorzycach, dofinansowano wypoczynek dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz akcja "lato na wsi", książki dla bibliotek, imprezy i festyny, diety dla członków GKRPA, szkolenia, delegacje, czasopisma, wydanie opinii , prowadzenie punktu konsultacyjnego wynagrodzenia instruktorów młodzieżowych w klubach sportowych. Na wykonanie zadań inwestycyjnych przeznaczono 40.000zł., z czego: wykonanie placu zabaw przy świetlicy prof. .- wych. w Olzie - 10.000zł., wykonanie boiska w Bluszczowie - 10.000zł., adaptacja pomieszczeń pod potrzeby świetlicy prof. - wych. w Turzy Śl. - 20.000zł.
W dziale 853 - Opieka społeczna 
Rozdział - Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające zasiłki - wykonanie wydatków w wysokości 78.489zł.
Rozdział - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie wydatków w wysokości 1.611.444zł.
Rozdział - Dodatki mieszkaniowe, wykonano wydatki w wysokości 56.804zł. 
Rozdział - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, wydatki w wysokości w wysokości 85.420zł. 
Rozdział - Ośrodki Pomocy Społecznej - wykonanie wydatków 322.071zł. (wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem OPS.
Rozdział - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie wydatków 72.000zł. Środki zostały wykorzystane na współfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez Stację Caritas w Gorzycach.
Rozdział - Specjalistyczne Ośrodki Szkoleniowo-Rehabilitacyjne - przekazano 10.000zł. jako dotację do Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śl.
Rozdział - Pozostała działalność - Kwotę 130.290zł. przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach oraz na wyposażenie dzieci w wyprawki przyznawane w formie zasiłku celowego. Na dożywianie dzieci przeznaczono 90.320zł. z dotacje celowej z budżetu państwa, 410zł. z dotacji Agencji Własności Rynku Rolnego oraz 39.560zł. z własnych środków gminy.
W dziale 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział - Przedszkola - wykonanie 1.887.623zł. (wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi oraz pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkoli) 
Rozdział - Pozostała działalność - wydatkowano 2.741zł. na odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział - Gospodarka odpadami - plan wydatków 166.427zł., w tym dotacja Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. na selektywną zbiórkę odpadów w wysokości 72.644zł. wykonanie 166.417zł. tj.100%, z czego na pochodne od wynagrodzeń 5.152zł. na wydatki bieżące - 161.265zł.
Rozdział - Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie wydatków w wysokości 606.274zł. (zapłata za energię elektryczną, konserwację urządzeń, modernizację sieci elektrycznej).
Rozdział - Pozostała działalność, wykonanie wydatków wyniosło 225.438zł. W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym przy Urzędzie Gminy, wykonującym zadania w zakresie gospodarki komunalnej oraz zrealizowano inne wydatki bieżące (wydatki Rad Sołeckich, odwodnienia dróg, dopłata do kursów autobusowych itp.) 
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Rozdział - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, przekazano dotacje dla gminnych instytucji kultury (WDK Czyżowice, WDK Gorzyce, WDK Olza) w wysokości 404.466zł. 
Rozdział - Biblioteki - przekazano kwotę 284.500zł. na bieżące utrzymanie bibliotek
Rozdział - Ochrona i konserwacja zabytków - wydatkowano środki na ukończenie renowacji figury Św. Jana Nepomucena w Bluszczowie w kwocie 5.997zł. 
Rozdział - Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z upowszechnianiem kultury, organizacją imprez kulturalnych mających na celu integrację środowisk, dożynek, pracę z dziećmi, organizacja Dni Gorzyc. Zrealizowano wydatki w wysokości 47.276zł.
W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, - przekazano klubom sportowym dotacje w wysokości 113.000zł.

Plan przychodów gminy na 2002 rok związanych z finansowaniem niedoboru stanowiła nadwyżka budżetowa na rok poprzedni w wysokości 70.871zł. oraz pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację inwestycji proekologicznej p.n. "Modernizacja kotłowni węglowej c.o. z układem przygotowania ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej w Gorzyczkach oraz budowa sieci cieplnej i instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. do sali gimnastycznej" , w wysokości 133.753 zł. Plan rozchodów z tytułu spłaty zobowiązań zamknął się kwotą 916.769zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (wraz z odsetkami) wynosi na dzień 31.12.2002 roku 1.229.180zł. co stanowi 5,1% wykonanych dochodów gminy ( zadłużenie gminy w porównaniu do stanu w analogicznym okresie roku poprzedniego zmniejszyło się o około 50%). 
 

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja periodyku "U Nas", Gorzyce Kwiecień 2003.