Strona główna

powrót
  
Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS
 
 

Główne kierunki działania Wójta Gminy Gorzyce na okres kadencji 2002-2006

   


 
zał. do Uchwały Rady Gminy Gorzyce
nr V/58/03 z dnia 2.04.2003r.


Uwzględniając dotychczasowy rozwój Gminy Gorzyce oraz w oparciu o uwarunkowania społeczne i ekonomiczne w jakich funkcjonują gminy ustala się główne kierunki działania Wójta Gminy Gorzyce na okres kadencji 2002-2006.

Jako nadrzędny cel działalności Wójta uznaje się dążenie do zrównoważonego rozwoju wszystkich sołectw w gminie, poprzez poprawę warunków życia mieszkańców.
Cele te należy realizować poprzez:
1. Opracowanie strategii rozwoju gminy, uwzględniającej perspektywiczny rozwój, gwarantujący podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz określający miejsce gminy w Unii Europejskiej w związku z możliwością pozyskiwania środków zewnętrznych.

2. Systematyczną poprawą stanu infrastruktury technicznej tj.:
- modernizację dróg,
- dążenie do utwardzenia dróg gruntowych,
- budowę chodników w miejscach o najwyższym zagrożeniu dla pieszych,
- poprawę stanu oświetlenia gminy.

3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w gminie, umożliwiających tworzenie nowych miejsc pracy skutecznie ograniczających bezrobocie, tj.:
- ustalanie wysokości podatków dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na poziomie preferencyjnym,
- stosowanie ulg podatkowych dla nowopowstałych przedsiębiorstw oraz podmiotów gospodarczych zwiększających zatrudnienie,
- zapewnienie w planie przestrzennego zagospodarowania terenów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej,
- uruchomienie Gminnego Centrum Informacji.

4. Wspieranie działań na rzecz budowy autostrady A-1 wraz z przejściem granicznym w Gorzyczkach oraz Centrum Logistycznego na terenach przygranicznych.

5. Dbałość o poprawę stanu środowiska naturalnego, tj.:
- opracowanie programu ochrony środowiska,
- kontynuowanie budowy kanalizacji sanitarnej z wykorzystaniem istniejących na terenie gminy oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni ścieków Karkoszka,
- udział w modernizacji oczyszczalni ścieków
- prowadzenie polityki zmierzającej do ograniczenia niskiej emisji m.in. poprzez dofinansowanie zakupu ekologicznych kotłów centralnego ogrzewania,
- dążenie do poprawy stanu gospodarki odpadami. Kontynuowanie i rozwijanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

6. Rozwój rekreacji, turystyki i sportu w gminie, tj.:
- podjęcie działań zmierzających do powstania w gminie centrum sportowo - handlowego w tym:
a) przygotowanie terenu i rozpoczęcie budowy basenu krytego,
b) stworzenie warunków do powstania wokół basenu obiektów towarzyszących
- dążenie do zagospodarowania do celów rekreacyjnych terenów zielonych oraz zbiorników wodnych Doliny Nadodrzańskiej, w tym:
a) zagospodarowanie terenów po byłych ośrodkach rekreacyjnych (sprzedaż, dzierżawa),
b) przejmowanie terenów będących własnością Skarbu Państwa pod potrzeby rozwoju turystyki,
c) bieżące utrzymanie i rozwijanie ścieżek rowerowych.

7. Poprawę bazy lokalowej oświaty oraz warunków pracy kadry pedagogicznej, tj.:
- ukończenie budowy sali gimnastycznej w Olzie,
- budowę przedszkola w Czyżowicach,
- rozpoczęcie działań zmierzających w kierunku rozbudowy Gimnazjum w Czyżowicach,
- prowadzenie systematycznych remontów istniejących obiektów oświatowych.

8. Tworzenie warunków dla rozwoju rolnictwa, tj.:
- systematyczna poprawa stanu rowów melioracyjnych i dróg śródpolnych,
- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa,
- pozyskiwanie środków na wapnowanie gleb.

9. Doskonalenie pracy w Urzędzie Gminy w Gorzycach
- dostosowanie godzin pracy Urzędu do potrzeb mieszkańców,
- utworzenie w budynku Urzędu Gminy Punktu Obsługi Interesanta,
- dostosowywanie struktury organizacyjnej Urzędu Gminy do sprawniejszego funkcjonowania i poprawy obsługi klientów.

10. Kreowanie polityki prorodzinnej tj.:
- objęcie pomocą materialną i psychologiczną rodzin najbardziej potrzebujących i patologicznych,
- zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych w ramach świetlic profilaktyczno - wychowawczych,
- współpraca z różnymi ośrodkami i instytucjami w zakresie prowadzenia warsztatów Terapii Zajęciowej oraz rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych (WOLOiZOL, Caritas", Centrum Pomocy Rodzinie i in.)

11. Zapewnienie możliwie najkorzystniejszych warunków do rozwoju kultury i sportu w gminie tj.:
- organizowanie Sportowego Turnieju Miast i Gmin, Dni Gminy Gorzyce i innych imprez o charakterze ogólnogminnym,
- dostosowanie działalności Wiejskich Domów Kultury do potrzeb kulturalnych społeczeństwa gminy,
- wspieranie działalności Klubów Sportowych w popularyzacji kultury fizycznej wszystkich mieszkańców,
- wspieranie działalności kościołów, stowarzyszeń lokalnych, organizacji pozarządowych i innych organizacji społecznych działających na terenie gminy.

12. Współpraca z Powiatem Wodzisławskim, ościennymi gminami oraz udział w związkach międzygminnych.

13. Kreowanie aktywnej polityki finansowej gminy tj.:
- właściwą gospodarkę mieniem komunalnym gminy,
- udział w programach pomocowych Unii Europejskiej,
- pozyskiwanie środków z budżetu państwa i funduszy celowych oraz z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
- współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie pozyskania środków na działania ekologiczne.
- korzystanie z dostępnych instrumentów finansowych, wykorzystywanie kredytów jako instrumentu ekonomicznego rozwoju gminy.

14. Kontynuowanie współpracy przygranicznej.


15. Zapewnienie ładu przestrzennego i estetyki gminy tj.:
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy
- poprawę estetyki miejsc publicznych.

16. Systematyczną poprawę zasobu mieszkaniowego gminy ze szczególnym uwzględnieniem lokali socjalnych.

17. Dążenie do poprawy stanu bezpieczeństwa w gminie poprzez współpracę z Policją, Strażą Graniczną, Strażami Pożarnymi oraz instytucjami działającymi na rzecz ochrony przeciwpowodziowej.


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja periodyku "U Nas", Gorzyce Kwiecień 2003.