Strona główna

powrót
  
Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS
 
 

Renta planistyczna 

   


  Renta planistyczna - opłata po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego
Renta planistyczna to opłata, która uiszcza się na rzecz gminy w związku ze zbyciem (sprzedaż, zamiana, darowizna) działki przekwalifikowanej planem zagospodarowania przestrzennego np. z rolnej na budowlaną.
 
   Zasadniczą podstawą prawną owej opłaty jest art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.), który mówi, że: "jeżeli wartość nieruchomości wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt pobiera jednorazową opłatę, określoną, w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% od wzrostu wartości nieruchomości".
 
   W przypadku Gminy Gorzyce § 12 Uchwały Nr XVIII/210/2001 Rady Gminy Gorzyce z dnia 7 marca 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce dot. budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i zalesień nieużytków oraz parcel o niskich klasach bonitacyjnych, przewiduje 10% opłatę od wzrostu wartości nieruchomości. 
 
   Renty planistycznej gmina może żądać przez pięć lat od czasu, kiedy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany stały się obowiązujące. Gmina dowiaduje się o każdej umowie zbycia nieruchomości, ponieważ ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązuje notariuszy do przekazywania urzędowi wypisów aktów notarialnych.
 
   Wzrost wartości zbywanej nieruchomości ustala na zlecenie gminy uprawniony rzeczoznawca majątkowy.
 
   Zapewne w trakcie lektury tego artykułu rodzi się pytanie ile właściwie zapłaci osoba zbywająca działkę średniej wielkości o pow. 0.10 - 0.15 ha przekwalifikowaną zmianą planu - z rolnej na budowlaną?
Odpowiadam - zazwyczaj renty planistyczne dla działek jak w/w kształtują się na poziomie około 700-1300 zł. Pragnę jednak zaznaczyć, że podane wartości są jedynie orientacyjne, gdyż jak już wspomniałam każde naliczenie renty poprzedzone jest wyceną rzeczoznawcy majątkowego.
 
   Myślę, że mieszkańcy powinni zdawać sobie sprawę z tego, iż uchwalenie nowego bądź zmiany obowiązującego planu kosztowały Gminę Gorzyce 171.908 zł. Z kolei zbycie działki budowlanej, czy przemysłowej to wymierne korzyści materialne dla jej właściciela, tak więc w tym wypadku Ustawodawca zadbał o to, aby część zysków "wróciła" do gminy.
 
   Na sesji Rady Gminy Gorzyce, która odbyła się dnia 17 grudnia 2002 r. została podjęta Uchwała 3/XXII/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce.
 
   Zatem w przyszłości, po uchwaleniu nowego planu mieszkańcy, którzy będą zbywali grunty przekwalifikowane tym planem powinni liczyć się z koniecznością wnoszenia na rzecz gminy stosownych opłat (zgodnie z określonym przez radnych stosunkiem procentowym tj. do 30%).

 Kierownik Referatu Rolnictwa UG Gorzyce
Mgr Justyna Markiewicz

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja periodyku "U Nas", Gorzyce Marzec 2003.