Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

O ważnych sprawach w życiu Gminy

   


Z Wójtem Gminy Gorzyce p. Krystyną Durczok rozmawia Daniel Jakubczyk.

DJ. Czego nie udało się zrealizować w trakcie minionej kadencji?

Trudno jest mi odnieść się bezpośrednio do tego pytania, bo w zasadzie jeśli chodzi o przyjęte przez Radę Gminy plany rzeczowo - finansowe to zrealizowaliśmy wszystkie, mimo ogromnych trudności finansowych. 
Niemniej jednak zdaję sobie sprawę z tego, że wiele potrzeb naszych mieszkańców nie zostało jeszcze zrealizowanych. Zaliczyłabym do nich przede wszystkim: 
- słaby postęp prac w zakresie budowy kanalizacji co związane było z brakiem środków finansowych oraz opóźnieniem modernizacji oczyszczalni ścieków "Karkoszka" i osiągnięciem przez nią efektu ekologicznego. Wiadomo, że nasz system kanalizacji oparty jest w większości właśnie na tej oczyszczalni. 
- mało widoczny, mimo sporej ilości środków przekazywanych z budżetu, postęp prac remontowych w budynkach mieszkalnych na Kol. Fryderyk. Przypomnę, że zgodnie z przepisami ustawy budynki te zostały nam przekazane przez Spółkę Węglową, w opłakanym stanie i mimo, że z roku na rok wydatkujemy na remonty sporo funduszy, efekty tych prac nie są dla nas zadowalające. 

DJ. Musimy oczywiście wspomnieć o sukcesach. Gdyby miała Pani wskazać 3 - 4 najważniejsze - byłyby nimi:

Największym sukcesem jest na pewno wielkie zintegrowanie mieszkańców gminy poprzez wyzwolenie różnego rodzaju inicjatyw społecznych. Wspomnę, że zaczynem wszystkich inwestycji były Społeczne Komitety Budowy, które działały w Rogowie, Czyżowicach, Gorzyczkach, Olzie. Mieszkańcy naszej gminy to najcenniejszy kapitał. Pracowici, zdolni, ambitni, społecznicy, którzy nie dają się nabierać na puste obietnice a umieją docenić to co już w gminie zostało zrobione.
Ponadto z konkretnych inwestycji mogłabym do sukcesów zaliczyć:
- ukończenie budowy pełnowymiarowej (36 x 19) hali sportowej z widownią na 135 miejsc, zapleczem i szatniami dla dzieci, 
- ukończenie budowy Gimnazjum i sali gimnastycznej w Rogowie,
- ukończenie budowy obiektu SP i Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Turzy Śl.,
- oddanie do użytku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Czyżowicach, 
- wybudowanie Domu Przedpogrzebowego w Rogowie,
- utworzenie gminnej strefy ekonomicznej (tereny przemysłowe) dla rozwoju firm w Czyżowicach.

DJ. Dla mnie ogromnym sukcesem całego minionego 10 lecia było obudzenie niezwykłej aktywności nie tylko kilku działaczy, ale i całych środowisk. czy jednak nie sądzi Pani, że za mało myślimy kategoriami nazwę je ogólnogminnymi, a za dużo np. sołeckimi /vide ilość gimnazjów na terenie gminy/.


Ma Pan rację. Dla mnie zintegrowanie społeczności i wyzwolenie niezwykłej aktywności środowisk jest najważniejsze. Dlatego też nie przypadkowo wymieniłam je wśród naszych osiągnięć na pierwszym miejscu. Ponadto jestem zdania, że inicjatywy poszczególnych środowisk składają się na cały wizerunek gminy i jej funkcjonowania. Mamy już przykłady, że inicjatywa Gorzyczek budowy dużej hali sportowej wraz z widownią stała się inwestycją o znaczeniu ogólnogminnym oraz ponadgminnym bowiem drugiej takiej hali nie ma nie tylko w gminie ale także powiecie wodzisławskim. Jeżeli chodzi o ilość gimnazjów w gminie, to myślę, że ich ilość nie świadczy o ambicjach lokalnych środowisk ale jest wyrazem troski władz i rodziców o naszą młodzież. 

DJ. Pani Wójt - Gmina jako podstawowa komórka samorządu terytorialnego została powołana do zaspakajania podstawowych potrzeb społecznych o znaczeniu lokalnym. Jeszcze przed kilku czy kilkunastu laty tymi elementarnymi zadaniami były asfaltowanie dróg oraz budowa i rozbudowa szkół. Dziś gdy Gmina jest już przejezdna jak nigdy dotychczas, /a kłopoty zaczynają się na rogatkach Wodzisławia/, gdy posiada obiekty kulturalno - oświatowe jakich nie powstydziłyby się znacznie większe miasta skuteczność naszej lokalnej władzy mierzy się w pierwszym rzędzie rozwojem przedsiębiorczości oraz poziomem bezrobocia. Proszę ocenić sytuację w tym przedmiocie - jak wygląda stan naszej przedsiębiorczości, czym możemy się pochwalić, co zaoferować

W naszej gminie ludzie są bardzo pomysłowi i przedsiębiorczy i starają się ze wszystkich sił pokonać te trudne czasy w jakich obecnie żyjemy. 
Aktualnie w gminie zarejestrowanych jest 1200 podmiotów gospodarczych z czego działalność usługową prowadzi 700 osób, zaś handlową 500. 
Obserwując wzrost bezrobocia w gminie (stopa bezrobocia wynosi obecnie 15,2 % tj. 556 - kobiet, 493 - mężczyzn) zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy zrobić wszystko aby złagodzić jego skutki. 
Dlatego też w gminie stwarzamy warunki do rozwoju działalności gospodarczej poprzez:
- uchwalanie co roku stawek podatku od nieruchomości budynków związanych z działalnością gospodarczą na niskim poziomie, a w tym roku nawet pozostawiliśmy te stawki na poziomie roku ubiegłego bez wskaźnika wzrostu obejmującego inflację.
- na niezmienionym poziomie pozostały także stawki czynszu w lokalach gminnych w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
- ponadto w gminie obowiązuje podjęta przez Radę Gminy uchwała gwarantująca 100 % ulgę w podatku od nieruchomości w przypadkach gdy nowy podmiot rozbudowuje swój zakład oraz zatrudni z terenu gminy co najmniej 5 bezrobotnych. Ulga ta gwarantuje nie płacenie podatków przez okres od 2 do 10 lat w zależności od ilości nowo zatrudnionych osób z gminy. Oprócz tego podmiot rozpoczynający nową działalność gospodarczą jest zwolniony z opłacania podatku od nieruchomości przez okres 3 pierwszych miesięcy. 
- niewątpliwie wielkim osiągnięciem jest stworzenie przez gminę dobrych warunków do powstania w Czyżowicach tzw. Gminnej strefy aktywności ekonomicznej. Powstały tam duże hale produkcyjne, które są szansą na tworzenie nowych miejsc pracy. 
Jestem pełna podziwu dla inwestujących tam przedsiębiorców i zapewniam, że zrobimy wszystko aby w jak najkrótszym czasie poprawić infrastrukturę na tym terenie. Dla gminy, za 5, 10 lat, strefa ta stanowić będzie b. dobre źródło dochodów własnych. 

DJ. . W programach wyborczych kandydatów startujących w ostatnich wyborach samorządowych znalazły się zapisy mówiące o planach budowy / to chyba na wyrost powiedziane/ kanału Odra-Dunaj, który miałby obok urzeczywistniającej się autostrady być jednym z "panaceów" na obecną sytuację społeczno - gospodarczą.
Koncepcja nie jest nową - wchodzi w trzecie stulecie / od początku jej powstania w XIX w./ Nie została jednak zrealizowana ani w okresie rządów pruskich, ani w okresie II wojny światowej. Czy Pani widzi szansę jej realizacji w najbliższym 20 czy 30 leciu, gdy brakuje środków nawet na odbudowę wałów przeciwpowodziowych.

Na temat programów wyborczych moich kontrkandydatów nie chciałabym się wypowiadać. 
Natomiast trudno cokolwiek powiedzieć z wyprzedzeniem 20-30 letnim. Wiem jedno, że realizacja tych marzeń dla gminy byłaby bardzo dobra i wtedy być może gmina Gorzyce należałaby do gmin najbogatszych w naszym województwie. 

DJ. Pomijając zatem bardzo optymistyczne koncepcje rozwoju gminy chciałem zapytać czy zostały już określone kierunki rozwoju gminy szczególnie w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

Mamy zamiar w tym roku opracować strategię rozwoju gminy na najbliższe 15 - 20 lat. Będzie to projekt autorski, czyli opracowany przez Urząd Gminy, przy współudziale naukowców zajmujących się tą tematyką. Daje to gwarancję, że przyjęte w założeniach strategii priorytety i zadania nie będą wyimaginowane ale realne, przylegające do warunków istniejących w gminie. Ponadto opracowanie i przyjęcie przez Radę Gminy strategii zwiększy możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w ramach programów takich jak PHARE, SAPARD, CBC, ISPA i innych. Ma to ogromne znaczenie dla rozwoju gminy w przyszłości. Nie bez znaczenia w zakresie integracji europejskiej jest także powstanie w gminie Gminnego Centrum Informacji (przy Gimnazjum w Turzy Śl.), którego głównym celem będzie zapobieganie skutkom bezrobocia w gminie oraz propagowanie zasad integracji europejskiej. Mam nadzieję, że zarówno opracowana strategia jak i podjęte działania przygotują Gminę Gorzyce do wejścia do Wspólnej Europy. 

DJ. Tymczasem zapytam - co z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych na osi Uchylsko - Olza - Odra - Kamień. Brakuje parkingów, małej gastronomii, a widoki, które mogłyby być wizytówką naszej gminy przesłaniają chaszcze?. Niszczeją także zabytki kultury min. piękne kaplice /w Turzy, Rogowie obok cmentarza/, czy gorzycki "zamek". Wspomniane obiekty nie stanowią wprawdzie własności gminy, czy jednak nie można by tu podjąć jakichś działań ?


Zarówno w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy jak i w Studium uwarunkowań tereny wokół polderu przeznaczone są na cele rekreacyjno - sportowe. Szkopuł w tym, że większość tych terenów stanowi własność prywatną i Skarbu Państwa w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, a jedynie ok. 20 ha to mienie komunalne Gminy. Gmina, realne zagospodarowanie na cele rekreacyjne może planować tylko na tych gruntach, które są jej własnością. Są różne pomysły co do zagospodarowania ośrodków wypoczynkowych. Jedno jest pewne, że nie powstanie tam nic co nie jest związane z rekreacją. 


Jeżeli chodzi o obiekty o podwyższonej wartości kulturowej jakim są kaplice w Rogowie i Turzy, to chciałam powiedzieć, że w planie rzeczowo - finansowym na 2003r. przewidziano środki na ich odrestaurowanie. Natomiast jeżeli chodzi o pałacyk myśliwski w Gorzycach sprawa jest trudniejsza, bowiem obiekty te stanowią własność Skarbu Państwa, którymi zarządza powiat. W ubiegłej kadencji dwukrotnie interpelowałam w tej sprawie, chcąc doprowadzić do zagospodarowania tych obiektów. W roku 2002r. otrzymałam informację ze Starostwa, że powstanie tam Dom Europejski i obiekt zostanie odrestaurowany i zagospodarowany. Niezależnie od tego, na ostatnim spotkaniu w Urzędzie Gminy zorganizowanym z władzami Powiatu i Radnymi Powiatowymi z naszej gminy wspólnie z Przewodniczącym RG i Kierownictwem Urzędu, ten temat został ponownie zasygnalizowany oraz przekazany zarówno nowym Radnym jak i nowym władzom Starostwa.

DJ. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę pomyślności w życiu osobistym, sukcesów w pracy zawodowej. 

Daniel Jakubczyk


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Luty 2003.