Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Noworoczne spotkania Wójta Gminy

   "Aby uzyskać najwięcej z tego co możliwe - potrzeba nam zgodnej, rzeczowej współpracy..."

   U progu Nowego Roku, zgodnie z kultywowaną w gminie tradycją, Wójt Gminy Krystyna Durczok odbyła serię spotkań noworocznych. Jej gośćmi byli kolejno: przedstawiciele gminnych placówek oświatowych wszystkich szczebli, duchowieństwa parafialnego domów kultury, bibliotek i świetlic profilaktycznych, działacze klubów sportowych zespół redakcyjny lokalnej gazety "U Nas", sołtysi.
 
   Ci ostatni gościli u Wójta Gminy 14 stycznia b.r. Zaproszenie przyjęli wszyscy. Na spotkanie nie mógł przybyć tylko sołtys Osin - Henryk Tomala. Stawili się: Florian Stwiertnia z Bełsznicy, Hildegarda Bugla z Bluszczowa, Marian Jureczka z Czyżowic, Piotr Folwarczny z Gorzyc, Henryk Grzegoszczyk z Gorzyczek, Stanisław Maj z Kol. Fryderyk, Rafael Tomala z Odry, Józef Kopystyński z Olzy, Norbert Ziedek z Rogowa, frydolin Płaczek z Turzy Śl. i Krystyna Malcharczyk z Uchylska.

   W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Urzędu Gminy w Gorzycach: zastępca Wótja Helena Lazar, sekretarz Maria Władarz, skarbnik Bernadeta Grzegorzek oraz kierownicy poszczególnych referatów. Radę Gminy reprezentował jej przewodniczący - Stanisław Sitek.

   A, że priorytetem w działalności sołtysów są drogi gminne, a one są miejscem gdzie "spotykają się" interesy sołectw, gminy i Powiatowego Zarządu Dróg, toteż gośćmi Wójta i sołtysów na tym spotkaniu byli: Marek Okularczyk od niedawna nowy dyrektor PZD oraz Maria Kołodziejska - jego zastępca.

   Po serdecznym powitaniu zaproszonych Wójt Gminy Krystyna Durczok skupiła się na podsumowaniu realizacji zadań rzeczowych w zakresie remontów cząstkowych oraz inwestycji drogowych w poszczególnych sołectwach. Padły wydatkowane kwoty: 358 998 zł na zadania inwestycyjne i 85.000 zł na remonty cząstkowe. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy skierowała pod adresem sołtysów wiele słów wdzięczności i uznania za współpracę, za podejmowane starania i wysiłki na rzecz poprawy standardu życia społeczności lokalnych, za cenne inicjatywy, szczególnie te niewymagające wielkich nakładów finansowych.

   Za rzetelne, rzeczowe traktowanie problemów drogowych gminy podziękowała także byłemu dyrektorowi PZD Janowi Zemle, oraz obecnej na spotkaniu Marii Kołodziejskiej, oceniając bilans tej współpracy dodatnio i wyrażając nadzieję na równie owocną współpracę z nowym dyrektorem - Markiem Okularczykiem. Na pochwałę Wójta Gminy zasłużyli również pracownicy Urzędu Gminy bezpośrednio zaangażowani we współprace z Powiatowym Zarządem Dróg.

   Życzenia noworoczne Wójta Gminy pod adresem zaproszonych gości (sołtysom życzono aby szczęśliwie przebrnęli przez wybory sołeckie) oraz toast - za pomyślność współpracy w 2003 roku - wzniesiony przez Przewodniczącego Rady Gminy Stanisława Sitka zakończyły oficjalną część tego spotkania.

   Z całej serii noworocznych spotkań u Wójta Gminy spotkane z sołtysami przybiera zawsze charakter narady roboczej. Nie inaczej było i tym razem. Do wypowiedzi nie trzeba było nikogo zachęcać. Wypowiadali się kolejno wszyscy sołtysi. Ich wystąpienia łączyła znajomość drogowych problemów w swoich sołectwach, troska i determinacja w dążeniu do ich rozwiązywania. Wszyscy sołtysi dziękowali za współpracę Wójtowi Gminy, pracownikom poszczególnych referatów Urzędu Gminy i dyrekcji Powiatowego Zarządu Dróg. Wskazywali na konkretne osiągnięcia wynikające z tej współpracy, ale odważnie i bez ogródek wytykali też nie dociągnięcia i nierozwiązane dotychczas problemy.

   Nie mniejszą znajomością gminnych problemów drogowych wykazali się również dyrektor Marek Okularczyk i jego zastępca Maria Kołodziejska z PZD. Stąd prowadzona otwarta wymiana spostrzeżeń i poglądów na "drogowe i chodnikowe" problemy w poszczególnych sołectwach miała bardzo konkretny, rzeczowy charakter. Sołtys Czyżowic - Marian Jureczka dziękował za oświetlenie wszystkich ulic i uliczek w sołectwie, za wykonaną kanalizację. Prosił o pomoc przy budowie parkingu i urządzaniu placu zabaw obok miejscowego domu kultury. Sprawa jest ważna, bo dom kultury obchodzi w tym roku 10.lecie swojej działalności. Sołtys wzywał też do przyjrzenia się ul. Gorzyckiej (brak chodnika) i ul. Nowej, nieprzystosowanej do ruchu ciężkich pojazdów. Ze względu na brak wystarczających środków finansowych uważa rok 2002 za najgorszy we współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg. Henryk Grzegoszczyk wyraził wdzięczność za współpracę przy organizacji Dożynek Gminnnych i otwarciu Hali Sportowej w Gorzyczkach, także za ulicę Wiejską, wycinkę drzew, przepusty i krawężniki. Wskazywał na brak chodników przy ul. Raciborskiej, która jest drogą powiatową. Piotr Folwarczny z Gorzyc dziękował za remont ul. Kopalnianej i wchodzącą do realizacji w roku 2003 ulicę Wiejską (ze środków Unii Europejskiej), za szybką interwencję na ul. Ogrodowej. Upomniał się o wiaty na przystankach w centrum i o ograniczenie prędkości przy wjeździe na ul. Raciborską oraz o 100 m chodnika na tej ulicy w centrum sołectwa, a także o realizację wnioskowanego od wielu lat położenia chodnika z Gorzyc do Osin. Rafael Tomala z Odry ocenił bardzo pozytywnie cały czteroletni okres swojej współpracy z PZD i dyrektorem Janem Zemłą.

    Dyrektorowi Markowi Okularczykowi życzył, aby udało mu się zainwestować w Odrze tyle środków finansowych co jego poprzednikowi. A pomyśleć trzeba między innymi o odcinku drogi od granicy Odry do przejazdu kolejowego w Olzie ("droga żwirowa" dla przyszłej autostrady) i likwidacji przydrożnych zastojów wodnych. Postulował "uszczknąć" większym sołectwom trochę środków finansowych z rocznej dotacji na rzecz tych mniejszych (roczny budżet Odry wynosi 677 zł i jest naliczany wg liczby mieszkańców).

   Florian Stwiertnia, sołtys Bełsznicy cieszył się z pozyskanego dla siebie biura i dofinansowania budowy chodnika. Skarżył się na brak realizacji zaleceń gwarancyjnych, wskazywał na konieczność wycinki drzew przy ul. Raciborskiej (6 jesionów) i zabezpieczenia posesji (przed zalewem) przez położenie 80 m krawężnika.
Sołtys Stanisław Maj z Kolonii Fryderyk dziękował za wykonanie przepustów, oznakowania ulic, a postulował ustawienie wiat na przystankach autobusowych i wymianę rurociągu (ciągłe awarie) na ulicy Nowej. Hildegarda Bugla z Bluszczowa stwierdziła odważnie, że "powiat traktuje to sołectwo po macoszemu", czego przykładem jest trwający od 18 lat nierozwiązany problem miejscowego mostu. Wskazała też na potrzebę łatania dziur na Rogowcu, zabezpieczenia 2. posesji przed systematycznym zalewaniem (odnoga ul. Wiejskiej) oraz na trudności w kontaktach z "energetyka" w sprawie stałych spadków napięcia w miejscowej sieci elektrycznej. Na postulat dotyczący remontu kaplicy uzyskała obietnicę Wójta Gminy o wprowadzeniu go do planu realizacji na rok bieżący. Wójt Gminy przekazała także informację o ogłoszeniu przetargu na utrzymanie i remonty sieci energetycznej w gminie, a dyrektor Kołodziejska z PZD zadeklarowała, że "Bluszczów w tym roku nie będzie traktowany po macoszemu i doczeka się wreszcie rozwiązania "mostowego" problemu. Hildegarda Buglowa podziękowała za wykonanie schodków na cmentarz, a w imieniu dyrektora miejscowej szkoły oraz uczniów - za boisko przy szkole. Krystynę Malcharczyk usatysfakcjonowało położenie 150 m asfaltu i fakt, że mieszkańcy wszystkich posesji w Uchylsku "wychodzą na asfalt". Martwią ją natomiast rowy, w sprawie których ciągle interweniują rolnicy. Jedne wymagają pogłębienia, inne udrożnienia. Asfaltowania wymaga też droga powiatowa z Uchylska do Gorzyczek. Sołtysowi Frydolinowi Płaczkowi z Turzy Śl. dobrze układała się współpraca z kierownictwem poszczególnych referatów w Urzędzie Gminy. W nową kadencję sołtysowania Turza Śl. wkroczy z potrzebą zaasfaltowania 4 km dróg. W tej materii należy nadrobić zaistniałe opóźnienia. Wyremontowania wymaga nawierzchnia ul. Wodzisławskiej. Udrożnienia wymagają rowy. Niezbędna jest też wycinka drzew. Zgłoszone przez sołtysa uwagi dotyczące sprawniejszego zorganizowania wiosennego łatania dziur w nawierzchniach dróg skrupulatnie zanotowała Wójt Gminy. Józef Kopystyński, sołtys z Olzy dziękował Wójtowi Gminy za starania w pozyskiwaniu dodatkowych środków na kontynuację budowy sali gimnastycznej przy miejscowej szkole, za remont ul. Szkolnej i związanej z nią ul. Kościelnej. Pod adresem PZD zgłaszał konieczność (tu jego interesy pokrywają się ze zgłaszanymi wcześniej przez sołtysa Tomalę z Odry) kompleksowej modernizacji odcinka drogi od przejazdu kolejowego w Olzie do granicy Odry, co ma niewątpliwy związek z planowaną eksploatacją żwiru na budowę autostrady. Oczekuje też na remont gwarancyjny chodnika. Norbert Ziedek z Rogowa dodatnio zbilansował swoją czteroletnią współpracę z Powiatowym Zarządem Dróg i władzami gminy, mimo, że w swoim sołectwie ma jeszcze sporo problemów do rozwiązania np. odwodnieniowych (rowy, przepusty) oraz drogi do pierwszego zaasfaltowania. Ma nadzieję, że ten stan będzie ulegał stopniowej, systematycznej poprawie. To najważniejsze z problemów zgłaszanych przez sołtysów na noworocznym spotkaniu u Wójta Gminy. Dyrektor PZD w Wodzisławiu Śl., Marek Okularczyk aktywność sołtysów w Gminie Gorzyce poznał z relacji swego poprzednika Jana Zemły, który ten fakt bardzo sobie cenił. W odpowiedzi na zgłaszane przez sołtysów problemy i postulaty powiedział: - "Gdybym miał tyle pieniędzy, ile mam dobrej woli - wspólnie rozwiązalibyśmy je wszystkie. Ponieważ brakuje pieniędzy musimy kierować się priorytetami. Najpierw realizować będziemy zadania związane z bezpośrednim zagrożeniem życia (zapewnienie bezpieczeństwa jest najważniejsze!); w drugiej kolejności - zadania w miejscach gdzie notowane jest największe nasilenie ruchu drogowego, następnie - zadania związane z miejscami o najwyższej gęstości zaludnienia". Dyrektor Okularczyk deklarował też starania o pozyskiwanie środków pomocowych, co nie będzie ani łatwe, ani proste chociażby ze względu na konieczność posiadania środków na tzw. wkład własny.
Życzył sołtysom reelekcji (spotkanie odbywało się tuż przez wyborami na nową kadencję) i zapraszał do kontynuowania bezpośrednich kontaktów z Powiatowym Zarządem Dróg w Wodzisławiu Śl. 

   Wójt Gminy Krystyna Durczok podsumowując spotkanie podziękowała sołtysom za rozsądek w stawianiu problemów i zadań. Uznała, że Gmina Gorzyce (a obserwowała to jako radna z perspektywy powiatu) - była traktowana priorytetowo. "W gminie mamy prawie 50 km dróg powiatowych. Z tego tytułu chcemy bezpiecznych chodników. Oczekujemy przy nich czystych poboczy i drożnych rowów. Sołtysom dziękuję za rzetelne artykułowanie potrzeb, a przedstawicielom PZD za realistyczne określenie możliwości ich realizacji. Aby uzyskać najwięcej z tego co możliwe - potrzeba nam zgodnej, rzeczowej współpracy. I na to liczę także w tym roku" - zakończyła swoje wystąpienie, dziękując zaproszonym za udział w spotkaniu.


Krystyna Okoń

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Luty 2003.