Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Wielkie święto szkoły i sołectwa

   


  
Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Gorzyczkach imienia Mikołaja Reja i otwarcie hali sportwej w Gorzyczkach.

   Piąty grudzień minionego 2002 roku zapisze się zapewne w historii Gorzyczek na trwałe. Tego dnia sołectwo przeżywało podwójną uroczystość: miejscowej Szkole Podstawowej nadano imię Mikołaja Reja i oddano do użytku budowaną przy niej od kilku lat salę gimnastyczną. To szósta z kolei inwestycja tego typu wzniesiona w gminie. Poprzednie powstały kolejno: w Gorzycach (1982), Bluszczowie (1987), Turzy Śl. (1999), Czyżowicach (2000) i w Rogowie (2001). Szósta i największa z dotychczasowych sala gimnastyczna, a właściwie wielofunkcyjna hala sportowa posiada boisko o wymiarach 36x19 m (wcześniej budowane sale mają boiska o wymiarach 24x12m) oraz widownię na 135 miejsc siedzących.

   Nadanie Szkole nowego imienia i oddanie do użytku tego wielofunkcyjnego obiektu sportowego (patrz dane techniczne obok) stało się prawdziwym świętem dla miejscowej społeczności. Zgromadziło w szkole wielu jej przedstawicieli, przyjaciół oraz gości z terenu gminy, powiatu i województwa.

   Do uroczystego przecięcia wstęgi w oddawanym do użytku obiekcie zaproszeni zostali: Wójt Gminy Gorzyce Krystyna Durczok, Przewodniczący Rady Gminy obecnej kadencji - Stanisław Sitek i minionej - Jerzy Pawelec, oraz Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Sali Gimnastycznej - Henryk Grzegoszczyk. Dokonanie tego aktu obwieściły fanfary. Po nich, poświęcenia obiektu dokonał proboszcz parafii w Gorzycach ks. dziekan Ginter Lenert.

   Następnie uczestnicy udali się do hali sportowej. Tutaj, po odśpiewaniu przez zebranych hymnu państwowego, dyrektor szkoły Stanisław Wujec powitał i przedstawił zaproszonych na uroczystość gości, wśród których m.in. byli: przedstawiciele samorządowych władz naszej gminy - Rady Gminy i Urzędu Gminy, Starosta Powiatu Wodzisławskiego Jan Materzok, Przewodniczący Rady Powiatu Eugeniusz Wala, Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu - insp. Janusz Abramowicz, przedstawiciele Delegatury Śl. Kuratorium w Rybniku, Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, prezesi lokalnych klubów sportowych, przedstawiciele zaprzyjaźnionych z naszą gminą władz samorządowych oraz szkoły polskiej w Lutynii Dolnej (Czechy), Rady Rodziców miejscowej szkoły, mediów lokalnych i regionalnych.

   Szczególnie serdecznie - wiązanką kwiatów i brawami - powitano nestora sportu w Gorzyczkach, założyciela i działacza przedwojennego "Strzelca" - Józefa Zientka. 
Po wystąpieniu dyrektora szkoły Stanisława Wujca przedstawiającym kolejne etapy wznoszenia obiektu, poproszona o zabranie głosu Wójt Gminy Gorzyce Krystyna Durczok podziękowała wszystkim, których wiedza, zaangażowanie i wkład pracy pozwoliły na realizację tej inwestycji. Najlepszym spośród nich wręczyła wiązanki kwiatów, a zebrani na sali odśpiewali gromkie "sto lat".

   Po wystąpieniu Wójta Gminy jeszcze raz głos zabrał Stanisław Wujec. Tym razem przedstawił zebranym starania i przebieg przygotowań związanych z nadaniem szkole imienia Mikołaja Reja. Uzasadnia wybór patrona szkoły; opisuje poszukiwania śladów jego imienia na starych dokumentach, świadectwach, zbiorowych zdjęciach absolwentów szkoły (w latach 60. szkole nadano imię kapitana Lucyny Hertz). Znane wielu słowa M. Reja - "A niechaj narodowie wżdy postonni znają, iż Polacy nie gęsi i swój język mają" - wypowiedziane przez Stanisława Wujca w odniesieniu do miejsca Polaków i Polski w Unii Europejskiej, zakończyły to wystąpienie.
Potem uroczystego odsłonięcia portretu patrona szkoły dokonali: Wójt Gminy Krystyna Durczok, Przewodniczący Rady rodziców Lucjan franek, dyrektor szkoły St. Wujec oraz Przewodniczący Rady Uczniowskiej Rafał Jęczmionka. Po tej ceremonii uczennica Barbara Kwiatoń przedstawiła sylwetkę patrona szkoły, a Wójt Gminy Krystyna Durczok odczytała Akt Nadania Uchwałą Rady Gminy w Gorzycach Nr 26/330/02 z dnia 28 sierpnia 2002 r. Szkole Podstawowej w Gorzyczkach imienia Mikołaja Reja (równocześnie anulowano dotychczasowe nadanie dotyczące imienia kpt. Lucyny Hertz). Wręczyła również przedstawicielom szkoły piękną kronikę, w której odnotowywane będą dzieje szkoły pod duchowym przewodnictwem nowego patrona. W wystąpieniach zaproszonych gości obok okazjonalnych gratulacji i życzeń wiele było słów uznania i podziwu dla konsekwencji wręcz determinacji z jakimi władze samorządowe gminy realizują program budowy inwestycji związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu w środowisku.

   Starosta Powiatu Jan Materzok skwitował ten fakt słowami: "Najpierw było wiele serc - potem wiele umysłów, a na końcu - wiele rąk do pracy. To musiało zaowocować takim efektem końcowym!". Na dobry początek działalności hali sportowej podarował szkole kilka piłek.

   Przedstawicielka Śl. Kuratorium Oświaty Maria Lipińska w odczytanym liście gratulacyjnym zwróciła uwagę na troskę samorządowych i oświatowych władz gminy o rozwój fizyczny najmłodszego pokolenia mieszkańców gminy, który jest znakomitym podłożem dla rozwoju duchowego. "Gmina Gorzyce znajduje się w czołówce realizatorów Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej. Tutaj ukończenie jednej inwestycji sportowej powoduje rozpoczęcie kolejnej. Wygląda na to, że po Gorzyczkach będą Czyżowice i pierwsza w gminie pływalnia z prawdziwego zdarzenia" - mówił przedstawiciel Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu insp. Janusz Abramowicz. Gratulacje, kwiaty i podziękowania za współpracę na ręce Wójta Gminy i dyrektora szkoły w Gorzyczkach złożyła też dyrektor polskiej szkoły w Lutynii Dolnej (Czechy).

   Wspomnieniami z niełatwych czasów budowy obiektu podzielił się radny Gorzyczek - Janusz Zientek. W imieniu mieszkańców Gorzyczek oraz Komitetu Budowy podziękował Wójtowi Gminy oraz władzom samorządowym za zaangażowanie i finansowanie budowy. "Wierzę, że ten obiekt będzie służył promocji Gorzyczek i Gminy Gorzyce" - stwierdził na zakończenie swojego wystąpienia.

   Przewodniczący Rady Rodziców dziękował w imieniu rodziców i dzieci za stworzenie w Gorzyczkach doskonałych warunków do realizacji złotej maksymy "w zdrowym ciele zdrowy duch". Podzielił się też z zebranymi marzeniem powołania w Gorzyczkach gimnazjum o profilu sportowym.

   "Z sąsiadami trzeba żyć w zgodzie" - stwierdził St. Wujec kierując publiczne przeprosiny za różne niedogodności i specjalne podziękowania pod adresem właścicieli posesji sąsiadujących z tą "trudną budową". Podziękowano też sponsorom, których długa listę przedstawiła czuwająca nad sprawnym przebiegiem uroczystości i prowadząca ją Ilona Procek, dyrektor Przedszkola w Gorzyczkach.
Po ceremoniach otwarcia sali i nadania imienia szkole, głos oddano młodzieży szkolnej, która do tej pory, zajmując połowę widowni, w skupieniu i z dużym zainteresowaniem obserwowała przebieg uroczystości.

   Przygotowana przez nią pod kierunkiem swoich nauczycieli część artystyczna była kolorowa, rozśpiewana, pełna ruchu - dynamiczna. Wzięli w niej udział wszyscy uczniowie, dając przykład wzorowego zachowania i zdyscyplinowania; dowodząc, że tego typu uroczystości mogą i powinny być wielkim i prawdziwym świętem szkolnym, które zapisuje się w sercach i pamięci na całe życie. Wyrazy uznania należy skierować pod adresem nauczycieli z Gorzyczek, którzy przygotowali swoich wychowanków do takiego przeżycia tego wielkiego święta. Dzieci i młodzież szkolna zasłużyły na pochwałę za wzorowe zachowanie i pięknie wykonany program artystyczny, który widownia nagrodziła dużymi brawami. Z uznaniem przyjęto też debiut i piękne stroje dziewczęcej grupy tanecznej utworzonej przy miejscowemu stowarzyszeniu "Strzelec".

   Prawdziwą furorę zrobiła grupa wokalno-taneczna zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", której przewodził utalentowany solista Marian Chrobok rodem z Gorzyczek i towarzysząca im górnicza dęta "Orkiestra Dębieńsko-czerwionka-Leszczyny" (która ciągle jest, chociaż nie ma już kopalni i na przekór trudnym czasom dla takich "tworów" będzie w tym roku obchodziła 75. lecie swojej działalności!) pod sprawną batutą Wojciecha Pukowca związanego swoim rodowodem także z naszą gminą. Aplauz widowni po brawurowo wykonanych piosenkach śląskich: "Szła dzieweczka" (solo Mariana Chroboka), "Karolinka" (solo jego żony - Beaty) i "Dziadek" był w pełni zasłużony. Nie mniejsze brawa zebrały kolejne piosenki - "Wierna dzieweczko śląska", "Powiadają żem jest ładna", "Już zachodzi czerwone słoneczko" oraz tańce - "Trojak", pełen temperamentu cieszyński "Szot" i na koniec "Krakowiak".
Zaintonowanej przez zespół pieśni biesiadnej "Wstańmy brać wraz, póki mamy czas - zróbmy przyjacielskie koło..." wtórowała cała widownia. A potem owacjom dla artystów "Śląska" i małżeństwa Chroboków oraz górniczej orkiestry Wojciecha Pukowca nie było końca. Przerwało je dopiero zaproszenie organizatorów do zwiedzania nowootwartego obiektu.


Krystyna Okoń

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy udzielili nam wsparcia rzeczowego i finansowego przy organizacji uroczystego otwarcia Hali Sportowej w Gorzyczkach. Na długiej liście darczyńców znaleźli się: Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" z prezesem Janem Skóra, Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Gorzycach z prezesem Kazimierzem Rybarzem, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bełsznicy z prezesem Jolantą Adamczyk, Piekarnia pana Dziwokiego z Gorzyczek, Zbigniew Benauer, Alojzy Benisz, Korneliusz Brudny, Jadwiga Brzozowski, Stanisław Chromik, Stanisław Kaczmarczyk, Roman Kwaśny, Marcin Kwiatkowki, Stanisław Kwiatkowski, Leszek Leńczyk, Piotr Łukaszek, Ernestyn Margiciok, Henryk Potysz, Bożena Skrobak, Bogusław Skrzyszowski, Józef Szulik, Antoni Warło, Krystyna Wojaczek, Janusz Zientek, Jan Skrzypiec, personel Przedszkola Publicznego w Gorzyczkach z dyrektor Iloną Procek .


Dyrekcja, Rada Rodziców i uczniowie
SP w Gorzyczkach
 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Styczeń 2003.