Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Regulamin udzielania stypendiów dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów

   


Załącznik do uchwały Nr III/33/02 
Rady Gminy Gorzyce z dnia 17.12.2002r.


§ 1
Regulamin określa zasady udzielania stypendiów dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Gorzyce.

§ 2
Celem udzielenia stypendiów jest finansowa pomoc dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki 
w nauce oraz spełniających inne warunki przewidziane postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 3
1. Decyzję o przyznaniu stypendium i jego wysokości podejmuje Wójt Gminy Gorzyce, 
po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. stypendiów, w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Gorzyce.
2. Komisję do spraw stypendiów tworzą: Przedstawiciel Komisji Rodziny i Spraw Społecznych, przedstawiciel Rady Dyrektorów, przedstawiciel GZOF i przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach.
3. Skład osobowy określi Wójt Gminy Gorzyce w drodze zarządzenia.

§ 4
1. Wyróżnia się:
a) stypendium miesięczne przyznawane na semestr (5 miesięcy), którego wysokość nie może przekroczyć kwoty 100 zł miesięcznie 
b) stypendium jednorazowe przyznawane w semestrze, którego wysokość nie może przekroczyć kwoty 500 zł.
2. Stypendium miesięczne może być przyznane uczniowi, który spełnia jednocześnie następujące kryteria:
a) średnia ocen semestralnych z ostatniego semestru wynosi co najmniej 5,0
b) ocena z zachowania co najmniej dobra
c) osiągnie co najmniej 3 miejsce w konkursach, olimpiadach itp. na szczeblu wojewódzkim
d) dochód brutto na 1 osobę w rodzinie nie może przekroczyć 600 zł / m-c w okresie 6-ciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
3. Stypendium jednorazowe może być przyznane uczniowi, który spełnia jednocześnie następujące kryteria:
a) średnia ocen semestralnych z ostatniego semestru wynosi co najmniej 5,0
b) ocena z zachowania co najmniej dobra
c) ma osiągnięcia w olimpiadach i konkursach itp. ponad skalę wojewódzką

§ 5
1. Wniosek o stypendium może złożyć zainteresowany uczeń lub jego opiekun prawny a także szkoła do której uczeń uczęszcza.
2. Wniosek o przyznanie stypendium, na druku ustalonym przez Wójta Gminy Gorzyce, należy kierować na adres GZOF Gorzyce ul. Raciborska 27
3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty świadczące o spełnieniu warunków przyznania stypendium (m.in. poświadczenie o aktualnych dochodach wszystkich członków rodziny, dokumenty świadczące o osiągnięciach naukowych, artystycznych, sportowych itp. oraz inne mające związek z warunkami przyznania stypendium). Wniosek o stypendium należy złożyć w terminach do końca września lub do końca lutego danego roku.

§ 6
1. Zmiany w niniejszym regulaminie może dokonywać Rada Gminy Gorzyce.


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Styczeń 2003.