Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

 Czy wiesz co to SAPARD ?

   

   Każdy kto interesuje się problematyką integracji europejskiej, zauważa że wiedza o procesach integracyjnych, również w kontekście przyszłego członkostwa Polski, nie jest powszechnie znana, czego efektem jest wiedza cząstkowa. W ostatnim okresie czasu wiele mówi się w mediach o właśnie wdrażanym programie akcesyjnym dla rolnictwa i rozwoju wsi - "SAPARD".

Czym jest "SAPARD"?

   Program ten został powołany obok czterech innych funduszy wspierających wszechstronny rozwój państw członkowskich Unii Europejskiej, co leży w ich interesie. Dlatego jednym z celów stało się dążenie do zmniejszania dysproporcji w stopniu rozwoju poszczególnych regionów oraz zmniejszenia zacofania regionów, mających najmniej korzystne warunki, w tym obszarów wiejskich.

   "SAPARD" jest to specjalny program akcesyjny przeznaczony dla rolnictwa i rozwoju wsi. Działalność rozpoczął w styczniu 2002 r. Jego celem jest pomoc w dostosowaniu rolnictwa i regionów wiejskich w państwach kandydujących, przygotowujących się do przystąpienia do UE. Program ten ma funkcjonować do końca 2006 roku. Został przyznany dla 10 państw kandydujących. Głównymi beneficjentami funduszu będą Polska i Rumunia. Nowy fundusz ma ułatwić państwom kandydującym dostosowanie gospodarki rolnej do członkostwa UE, w szczególności w zakresie poprawienia struktury gospodarstw rolnych.

Do funduszy "SAPARD" będą się kwalifikować projekty rozwoju i reform strukturalnych rolnictwa, w tym:
- inwestycje w infrastrukturę rolną,
- poprawa marketingu w zakresie jakości, norm weterynaryjnych i fitosanitarnych,
- propagowanie jak najlepszych z punktu widzenia środowiska praktyk rolniczych,
- dywersyfikacja działalności gospodarczej w rejonach wiejskich,
- tworzenie organizacji i producentów,
- odnowa wsi i ochrona dziedzictwa na terenach wiejskich,
- ulepszanie oraz reparcelacja ziemi,
- zakładanie i uaktualnianie ksiąg hipotecznych,
- doskonalenie szkolenia zawodowego,
- rozwój infrastruktury wsi,
- zarządzanie gospodarką wodną,
- promocja leśnictwa oraz przetwórstwa i marketingu produktów leśnych,
- finansowanie pomocy technicznej, w tym badań naukowych.

   Fundusze w ramach programu "SAPARD" przyznawane są według kilku kryteriów: liczby ludności zatrudnionej w rolnictwie, areału ziem uprawnych, PKB na jednego mieszkańca oraz specyficznych warunków terytorialnych. W ramach tego programu Unia Europejska może wyasygnować do 75% ogólnej kwoty wydatków publicznych przewidzianych na realizacje danego projektu. Pomoc techniczna oraz działania podejmowane z inicjatywy Komisji Europejskiej mogą być finansowane z funduszu w całości, z zastrzeżeniem, że nie przekroczą one 2% ogólnego budżetu przydzielonego na dany rok.

   Aby uzyskać środki z tego funduszu każde państwo musi przedstawić Komisji plan rozwoju wsi i rolnictwa, z wyraźnie sprecyzowanym, wymiernymi celami, obejmującymi ocenę przewidywanych konsekwencji gospodarczych, społecznych, środowiskowych, a także przewidywanych skutków projektu dla zatrudnienia. Musi zawierać on również szczegółowe zestawienie środków niezbędnych do realizacji projektu. Starający się o przydział funduszu muszą przedstawić szczegóły proponowanego sposobu zarządzania projektem oraz zapewnić mechanizmy gwarantujące finansową kontrolę regularne przeglądy. Priorytetowo będą traktowane działania przyczyniające się do tworzenia nowych miejsc pracy w rejonach wiejskich oraz działania zmierzające do podniesienia wydajności, jakości i norm ochrony zdrowia. "SAPARD" stanowi uzupełnienie innego funduszu przedakcesyjnego ISPA.


Ale o tym funduszu w następnym numerze "U Nas".
Anna Bierska

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Sierpień 2002.