Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Gorzycach

"Mocna pozycja gorzyckiego BS na lokalnym rynku usług finansowych" 

   

   

   25 czerwca br. w lokalu Kawiarni "Mirjana" w Gorzycach odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Przedstawicieli miejscowego Banku Spółdzielczego. Zebraniu przewodniczył Jerzy Janiczek. Funkcję sekretarza na Zebraniu przyjęła Grażyna Bugla. Asesorami z wyboru zostali Stanisław Grzegorzek i Stanisław Sanecznik.

   Robocze komisje Zebrania pracowały w składach: MANDATOWA - Sylwia Ochwat, Krystyna Okoń, Sylwia Halfar; SKRUTACYJNA - Bernadeta Krajewska, Aurelia Porwoł, Maria Władarz; UCHWAŁ I WNIOSKÓW - Bernadeta Nowak, Krystyna Smykała oraz Bożena Skrobak. Regulamin Zebrania i porządek obrad - przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

   Dyrektor Banku Spółdzielczego w Gorzycach Mirosław Grabiec z zdał sprawę z działalności Zarządu w roku 2001, zapoznał z bilansem za ten okres i realizacja uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli. Poddał też rozpatrzeniu wnioski i postulaty zgromadzone w trakcie zebrań Grup Członkowskich w poszczególnych sołectwach. 
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2002 złożył Jerzy Janiczek, a Stanisław Grzegorzek przedstawił zebranym opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

   Przedstawił również kierunki działalności gospdarczo-finansowej i społeczno-wychowawczej na rok 2002. Następnie zapoznano Zebranie Przedstawicieli z projektem uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (887 396,56 zł) za rok 2001. Dyskusja nad sprawozdaniami nie wniosła nowych wartości w przebieg zebrania.
Stwierdzenie przez Komisję Mandatową możności podejmowania uchwał (na 42 uprawnionych Przedstawicieli stwierdzono obecność 39, tj. 92,86 % frekwencji) pozwoliło na przyjęcie protokołu z ostatniego. Zebrania Przedstawicieli oraz na podjęcie kolejno uchwał: o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu i bilansu Banku wraz z rachunkiem wyników za rok 2001, udzieleniu członkom ustępującego Zarządu absolutorium za rok 2001, uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2001 oraz kierunków działaności gospodarczo-finansowej Banku na rok 2002 i uchwały o podziale nadwyżki bilansowej za rok 2001. Wszystkie poddane głosowaniu uchwały zostały przyjęte przez Zebranie Przedstawicieli jednogłośnie. Absolutorium otrzymali personalnie członkowie Zarzadu: Mirosław Grabiec, Róża Porażka, Gabriela Kucza i Karina Bugla.

   Od 20 grudnia 2000 r. w Banku Spółdzielczym obowiązuje nowy Statut, z niego wynika nowy regulamin działalności Rady Nadzorczej w BS. Ze względu na skromny skład osobowy (5-7 członków) Rady Nadzorczej nie ma już specjalnego uzasadnienia powoływanie Prezydium. W roku 2001 i do początku 2002 roku - Rada Nadzorcza BS pracuje w pełnym składzie. Poddany głosowaniu nowy regulamin działania Rady Nadzorczej dostosowany do przepisów nowoprzyjętego Statutu BS przyjęty został także jednogłośnie.

   W celu sprawnego przeprowadzenia wyborów do Rady Nadzorczej BS na nową czteroletnią kadencję (2002-2005) dyrektor Mirosław Grabiec szczegółowo objaśnił ich zasady i technikę, wypływające z zapisów Regulaminu wyborów, który po tym fakcie poddano głosowaniu i przyjęto bez zastrzeżeń.

   Wg przyjętego Regulaminu kandydatów zgłaszano w 3. grupach środowiskowych. W grupie I (obejmującej Gorzyce, Gorzyczki i Olzę) zgłoszono: Stanisława Grzegorzka, Krystynę Okoń i Stanisława Sanecznika z Gorzyc oraz Grażynę Grzegoszczyk i Bożenę Skrobak z Gorzyczek. W grupie II (Czyzowice, Rogów, Turza Śl.) kandydowali: Agnieszka Kuznicjus z Bełsznicy, Czesław Wieczorek z Czyżowic oraz Józef Huwer i Urszula Mrozek z Rogowa. 2 grupy III (Lubomia, Syrynia) o miejsca w Radzie Nadzorczej walczyli: Jerzy Janiczek z Bukowa, Grażyna Bugla i Maria Szymiczek z Lubomii, Gabriela Katryniok z Łazisk Rybnickich, Halina Błasczok z Nieboczów oraz Antoni Pawełek z Syrynii. W głosowaniu uczestniczyli wszyscy uprawnienie, tj. 39 osób. Wszystkie oddane głosy były ważne. Wybrano:
w grupie I - Stanisława Grzegorzka i Stanisława Sanecznika;
w grupie II - Józefa Huwra, Czesława Wieczorka,
w grupie III - Grazynę Bugla, Jerzego Janiczka i Gabrielę Katryniok.
Nowa, 7 osobowa Rada Nadzorcza przyjęła gratulacje od dyrektora M. Grabca, a Zgromadzenie Przedstawicieli swoją aprobatę dla wybranych potwierdziło oklaskami.
Ustępująca Rada Nadzorcza w swojej działalności kierowała się przede wszystkim troska o dobre wyniki ekonomiczne i rozwój BS oraz interesem członków Banku i lokalnej społeczności za kadencji tej Rady postanowiono między innymi o uruchomieniu nowych placówek BS w Czyżowicach (wrzesień '99), w Syrynii (wrzesień '2000) i w Turzy Śl. (czerwiec br.). Poczyniono też znaczne inwestycje w system informatyczny. Zainstalowano bankomaty, uruchomiono homebanking. Rozpoczęto akcję oferowania kart płatniczych.

   W sprawozdaniu dyrektora Mirosława Grabca czytamy: "BS Gorzyce uzyskał także bardzo dobre wyniki finansowe i znacznie powiększył rozmiary swej działalności. Suma bilansowa zwiększyła się z 21 milionów do 46 milionów złotych, depozyty ludności, firm i budżetów wzrosły z 18,6 mln zł do ponad 40 mln zł, akcja kredytowa wzrosła z 6 mln do 20 mln zł (o 334 %), a współczynnik wypłacalności wzrósł do 16,4 % z 14,1 % ( przy wymaganym minimum 8 %).

   Za lata 1998-2001 BS wypracował zysk brutto w kwocie 4,7 mln zł, a zysk netto wyniósł prawie 3 mln zł.

   Kapitały własne BS wzrosły z 1,3 mln zł do 4 mln zł i osiągnęły w ten sposób wymagane w 2010 roku minimum 1 miliona EURO, co stawia BS Gorzyce w gronie najlepszych i największych BS-ów w regionie i w kraju".

   "Osiągnięcie tak dobrych efektów działalności jest wynikiem dobrej współpracy Rady Nadzorczej z Zarządem Banku, dużego zaangażowania Zarządu Banku, jego kreatywności działań, oraz dobrej i uczciwej pracy pracowników BS. Uważamy, że wymierne efekty działalności pozwalają nam na stwierdzenie, że upływająca kadencja Rady Nadzorczej zakończyła się sukcesem" - powiedział dyrektor M. Grabiec.
Aktywna praca samorządu Banku i stała ekspansja gorzyckiego BS na lokalnym rynku usług finansowych: bezbłędne odczytywanie jego zapotrzebowań, szybkie reagowanie interesującą ofertą - stanowią dziś bez wątpienia o jego sukcesie i stałym umacnianiu swojej pozycji na tym rynku.

   Ostatnią pozycją w porządku obrad Zebrania Przedstawicieli było losowanie nagród w loterii książeczek oszczędnościowych "2000". W maszynie losującej znalazło się 3261 losów - karteczek z nazwiskami i adresami właścicieli książeczek spełniającymi warunki uczestnictwa w losowaniu. Najcenniejsza z prawie 40. tysięcznej puli nagród była oczywiście nagroda główna - Fiat "Punto". Padła na szczęśliwy numer 1374 i powędrowała do Lubomii. Wśród niezwykle atrakcyjnych nagród były ponadto: komputer "Agat" (na nr 819) telewizor 28 cali "Fufinus" (na nr 2496) pralka automatyczna (nr 1285), wieża HiFi (nr 781), a także odkurzacze, żelazka, krajalnice, czajniki bezprzewodowe i inne.

   Książeczka oszczędnościowa "2000" to bez wątpienia jedna z atrakcyjniejszych propozycji oszczędzania w gorzyckim BS. Aby wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród wystarczy utrzymać na niej nie naruszany przez pół roku wkład w wysokości 2000 zł.

    Nieodgadniony uśmiech fortuny i łut szczęścia mogą sprawić, że cnota oszczędzania nagrodzona zostanie jedną z nich.


Krystyna Okoń

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Sierpień 2002.