Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Wyprawka szkolna

   

   W związku z akcją Rządowy program wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów "Wyprawka szkolna” Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach prosi o zgłoszenie rodzin, których dziecko rozpocznie od września 2002r. naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej a spełnia kryterium dochodowe. o pomocy społecznej.
Podstawą udzielenia uczniom pomocy materialnej jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993r. w sprawie warunków, form,trybu przyznawania i wypłacenia oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów / Dz.U.Nr 74 poz 350 z późn. zmianami./

Cele programu

   Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów rozpoczynających naukę szkolną w 2002r, z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zakłada on objęcie pomocą uczniów podejmujących naukę szkolną w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

   Program jest jednym z elementów polityki społecznej i edukacyjnej państwa .Jego adresatem będą rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, którym należy udzielić pomocy w zakresie zakupu podręczników i przyborów szkolnych, zwanych dalej "wyprawką szkolną". Bezpośrednimi adresatami programu w roku 2002 są uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych, pochodzących z rodzin o niskich dochodach i rodzin patologicznych.

Zasady udzielania pomocy w formie wyprawki szkolnej

1. Pomoc w postaci wyprawki przyznaje się uczniom z rodzin,w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% kryterium dochodowego określonego w art. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej, tj:

Na dzień 20.maja 2002r kryterium to wynosi:

- na pierwszą osobę w rodzinie - 406 zł. 
- na drugą osobę powyżej 15 roku życia - 285 zł.
- na trzecią i więcej osób poniżej 15 roku życia - 204 zł

2. Przyznanie wyprawki szkolnej następuje na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby.


3. W/w wniosek składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzycach, lub u Dyrektora Szkoły.

4. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej po rozeznaniu sytuacji materialnej rodziny przyznaje część wyprawki w kwocie 90 zł. w formie zasiłku celowego, przeznaczonego na zakup plecaka, kostiumu gimnastycznego oraz przyborów szkolnych. Natomiast część wyprawki obejmująca podręczniki szkolne przyznawane będą przez szkolną komisję zgodnie z listą dzieci, którym przyznano zasiłek celowy z pomocy społecznej.

   Przekazanie wyprawek uczniom klas pierwszych nastąpi przed rozpoczęciem roku szkolnego w terminach ustalonych przez szkoły. 

Dorota Pękała

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Czerwiec 2002.