Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Odpady, odpady, odpady,... Temat rzeka. 

   

Gorzyce, dnia 2002.06.03.


  Właściwie szkoda, że tak często trzeba pisać o odpadach. A wynika to z faktu, że sami nie dbamy o własne otoczenie i środowisko. Tyle razy już rozpisywano się o konieczności stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

A zgodnie z art. 5 tej ustawą do obowiązków właścicieli nieruchomości należy :

1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych 

3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz pozbywanie się tych odpadów w sposób zgodny z przepisami; dotyczy to także gromadzenia nieczystości płynnych w zbiornikach bezodpływowych (umowa z firmą posiadającą zezwolenie urzędu gminy na świadczenie takich usług oraz gromadzenie rachunków za korzystanie z tych usług),

4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych,
Każdy właściciel nieruchomości obowiązany jest do udokumentowania korzystania z ww. usług przez okazanie, na żądanie Wójta, umowy i dowodów płacenia za takie usługi.

   Za niewykonywanie ww. obowiązku ustawa przewiduje karę grzywny, a postępowanie w tych sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

   Urząd corocznie wydaje ogromną sumę na odbieranie od mieszkańców worków z surowcami segregowanymi. Jest to duża pomoc finansowa dla mieszkańców, ponieważ o tyle mniej płacą za wywóz kubłów ze śmieciami. Jednak w dalszym ciągu wiele budynków nie posiada kosza na śmieci i umowy na ich wywóz lub też nie korzysta z omawianych usług. 

   Urząd gminy wydał zezwolenia wielu firmom na odbieranie odpadów komunalnych oraz na odbieranie ścieków od mieszkańców. Lista co jakiś czas się powiększa. Niżej podajemy spis firm posiadających zezwolenia.


Referat Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Gminy w Gorzycach - 
Biuro Ochrony Środowiska 


Firmy posiadające zezwolenie Wójta Gminy Gorzyce 
na usuwanie odpadów komunalnych :1. „Naprzód” sp. z o.o. 
Rydułtowy 44-280 ul. Raciborska 144b tel. 45 77 083

2. „EKO-GLOB” 
Janusz Kuczaty Bełsznica 44-362 ul. Raciborska 34 tel. 4512 015

3. Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śl. 
Wodzisław Śl. 44-300 ul. Marklowicka 21 tel. 455 39 05

4. „Global serwis”
Mszana 44-325 ul. Moszczeńska 3 tel. 4720 567

5. „JUMBO - EXPRES” sp. z o.o.
ul. Wolności 63 44-323 Połomia tel. 47 64 744

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Czerwiec 2002.