Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Podjęte uchwały na 26 sesji rady Gminy Gorzyce

   

Uprzejmie informujemy, iż na XXIV Sesji rady Gminy Gorzyce w dniu 26.03.2002r. podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr XXIV/289/02 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Gorzyce oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Gminy Gorzyce za 2001r.

Uchwała nr XXIV/290/02 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2002r.

Uchwała nr XXIV/291/02 w sprawie: zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Gorzyce oraz wysokości kosztów posiłków podlegających refundacji ze środków OPS

Uchwała nr XXIV/292/02 w sprawie:  opłaty za świadczenia dodatkowe prowadzone przez przedszkola dla dzieci korzystających z wyżywienia

Uchwała nr XXIV/293/02 w sprawie: realizacji zadania z zakresu usuwania skutków powodzi z lipca 2001r. oraz zabezpieczenia w budżecie Gminy Gorzyce na rok 2003 środków finansowych

Uchwała nr XXIV/294/02 w sprawie:  uchylenia uchwały nr XVIII/215/01 Rady Gminy Gorzyce z dnia 7.03.2001r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej od czynności urzędowych dokonania wpisu w ewidencji działalności gospodarczej i od zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

Uchwała nr XXIV/295/02 w sprawie:  zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja części mechanicznej i budowa części biologicznej oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śl. wraz z systemem kanalizacji ścieków komunalnych

Uchwała nr XXIV/296/02 w sprawie: zmiany uchwały nr XII/145/2000 Rady Gminy Gorzyce z dnia 20.03.2000r. dot. przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce

Uchwała nr XXIV/297/02 w sprawie: wyrażenia zgody na likwidację "Ośrodka Promocji Ziemi Wodzisławskiej" spółka z o.o.

Uchwała nr XXIV/298/02 w sprawie: przystąpienia Gminy Gorzyce do Stowarzyszenia o nazwie "Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Uchwała nr XXIV/299/02 w sprawie:  nadania imienia Przedszkolu Publicznemu w Gorzyczkach

Uchwała nr XXIV/300/02 w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr III/18/98 Rady Gminy Gorzyce z dnia 18 grudnia 1998r.  w sprawie zaakceptowania wyborów przewodniczących i zastępców przewodniczących stałych komisji Rady

Uchwała nr XXIV/301/02 w sprawie:  odwołania radnego ze składu osobowego Komisji d/s Rodziny i Spraw Społecznych Rady Gminy Gorzyce

Uchwała nr XXIV/302/02 w sprawie: dokonania zmian w uchwale nr II/5/98 Rady Gminy Gorzyce z dnia 5 listopada 1998r. w sprawie wyboru składów osobowych i liczbowych stałych komisji Rady Gminy

Uchwała nr XXIV/303/02 w sprawie:  odrzucenia skargi na Wójta Gminy Gorzyce p. Krystynę Durczok
 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2002.