Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA 2001 ROK

   


Budżet Gminy Gorzyce na 2001 rok , został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XVII/203/00 z dnia 18 grudnia 2000 roku. Dochody gminy uchwalono w wysokości 20.363.702zł., z czego dochody własne gminy - 4.727.648zł., dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 1.536.083zł., subwencje ogólne z budżetu państwa - 8.474.469zł. Udziały gminy w dochodach państwa zaplanowano w wysokości 5.617.502zł.


Uchwalono wydatki w wysokości 19.617.478zł. , z czego na zadania bieżące gminy przeznaczono kwotę 16.683.978zł. na zadania inwestycyjne - 2.933.500zł. Uchwalono dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 867.700zł. , z czego na zadania realizowane przez :
- Wiejskie Domy Kultury - 396.000zł. 
- Gminną Bibliotekę Publiczną - 303.500zł.
- Stację Opieki CARITAS w Gorzycach - 87.000zł. 
- Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży - 10.000zł.
- Instytucji kultury fizycznej - 71.200zł.
Uchwalono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości 50.000zł. oraz rozchody z tytułu zobowiązań gminy ( zaciągniętych kredytów i pożyczek ) w wysokości 933.224zł.
Po dokonaniu zmian w budżecie gminy w ciągu roku plan dochodów zamknął się kwotą 22.345.107zł. natomiast plan wydatków kwotą 21.902.109zł. 
Plan dochodów własnych po dokonanych zmianach wyniósł 5.325.197zł. i został wykonany w wysokości 5.136.195zł., tj. 96,45%. Największą pozycję dochodów własnych stanowi podatek od nieruchomości, zaplanowany w wysokości 2.617.000zł., zrealizowano 2.550.363zł. tj. 97,45%. 


Podatek rolny zaplanowano w wysokości 330.000zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 362.547zł., tj. 109,8%. 


Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 225.000zł., wykonano 242.910zł. tj. 107,9%. 


Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie 120.667zł. tj. 40,2% planowanej wielkości. Niewykonanie dochodów w tym zakresie wynika z mniejszej niż planowano ilości zawieranych transakcji sprzedaży rzeczy ruchomych, podlegających tej opłacie.


Wpływy z karty podatkowej wyniosły 76.524zł., co stanowi 63,7%. Niewykonanie w tym zakresie wynika ze zmian form opodatkowania przez podatników z karty podatkowej na ryczałt lub zasady ogólne. Na realizację dochodów w tym zakresie ma wpływ również sezonowość wykonywanych usług oraz ulgi uczniowskie.
Dochody z dzierżaw gruntu zaplanowano w wysokości 66.000zł. wykonano 54.876zł., tj. 83,1%. Wpływy z najmu lokali zostały zrealizowane w wysokości 170.134zł. , co stanowi 109,7%. Zaległości dotyczą przede wszystkim czynszu za lokale mieszkalne w budynkach gminnych na Kolonii Fryderyk. 


Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w wysokości 300.000zł. Zrealizowano sprzedaż na kwotę 476.517zł., co stanowi 158,8%. Sprzedano grunty w Czyżowicach, Olzie, Kamieniu oraz grunty pod obwałowaniem i w czaszy polderu "Buków". Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w wysokości 267.132zł. , co stanowi 98,9% planowanej kwoty.


W ramach dochodów własnych zaplanowano dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 95.352zł., które zostały zrealizowane w kwocie 108.566zł. tj. 113,8%. Realizowano również opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach, które zaplanowano w wysokości 188.302zł. wykonano 161.290zł. tj. 85,6%. Dochody te były w całości przeznaczone na wydatki przedszkoli. 


Wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach państwa planowano w wysokości 5.307.437zł. Wykonanie za 2001 rok wyniosło 4.610.295zł. , co stanowi 86,9% i powoduje brak środków finansowych w budżecie gminy w wysokości 697.142zł. 
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych zostały zaplanowane w wysokości 1.839.366zł, przekazane zostały w wysokości 1.796.076zł. co stanowi 97,6%. Do pełnej realizacji wpływów zabrakło kwoty 40.840zł., która stanowi część dotacji celowej na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą oraz części dotacji na zadania z zakresu obrony cywilnej w wysokości 2.450zł. 


Gmina otrzymała dotacje celowe na realizacją własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 886.709zł. natomiast na wykonanie własnych zadań bieżących kwotę w wysokości 210.225zł. 


W planie dochodów budżetowych gminy została również ujęta nagroda przyznana gminie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich w wysokości 100.000zł. oraz nagroda przyznana z tego samego tytułu Szkole Podstawowej w Gorzycach, w wysokości 3.000zł. Środki powyższe zostały przekazane gminie w roku bieżącym.
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane w wysokości 200.000zł. , zrealizowane w wysokości 93.133zł. , co stanowi 46,5%. Wysokość opłaty uzależniona jest bezpośrednio od wielkości wydobycia kopaliny, która w roku ubiegłym spadła w stosunku do 2000 roku o 333.031 ton, tj. o 79,6%. 


Subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w wysokości 8.492.276zł. , została przekazana w 100,0%.


Na zadania związane z funkcjonowaniem oświaty otrzymaliśmy subwencję 7.237.758zł., natomiast 20.890zł., na pozostałe zadania gminy. Część rekompensująca subwencji za dochody utracone w związku z likwidacją części podatku od środków transportowych oraz ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym wyniosła 1.233.628zł. 


Ogółem dochody zaplanowane w wysokości 22.345.107zł. zostały wykonane w kwocie 21.164.146zł. co stanowi 94,7%. Kwota dochodów niewykonanych wynosi 1.180.961zł., w tym:
· dochody własne - 162.507zł. 
· udziały w dochodach państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych ) - 723.907zł. 
· dotacje celowe na zadania zlecone gminie - 43.290zł.
· dotacje celowe na zadania własne - 251.257zł. 

Plan wydatków budżetowych na koniec 2001 roku wyniósł 21.902.109zł. natomiast wykonanie 20.630.627zł. , co stanowi 94,2%. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 17.285.688zł. na planowaną kwotę 17.639.257zł. tj. 97,99% oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 3.344.939zł. na planowaną wielkość - 4.262.852zł. tj. 78,47%. Wykonanie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtowało się następująco :


W dziale 010 - Rolnictwo - plan wydatków wynosił 209.444zł., wydatkowano kwotę 200.685zł. tj. 95,82%. 


Rozdział 01008 - Budowa i utrzymanie urządzeń wodnych i melioracyjnych, zaplanowano wydatki w wysokości 113.900zł. , zrealizowano 106.659zł. Wykonano częściowo odbudowę rowu wraz z umocnieniami na Kolonii Fryderyk , odbudowę rowu przy ulicy Ligonia w Turzy ŚL. oraz roboty związane z bieżącym utrzymaniem rowów w Bełsznicy, Bluszczowie, Rogowie i Turzy ŚL. 


Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - przekazano do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Bełsznicy środki w wysokości 68.480zł. jako udział gminy w kosztach oczyszczania ścieków sołectwa Bełsznica


Rozdział 01030 - Izby Rolnicze, przekazano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych ( Dz.U. Nr 1 z 1996 roku, poz. 3 z późn. zm.) kwotę 7.200zł. na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej. Kwota ta stanowi 2% zrealizowanych wpływów z podatku rolnego.


Rozdział 01078 - Usuwanie skutków powodzi - wydatki realizowane ze środków dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 17.944zł., przeznaczonych na odbudowę cieków wodnych w Olzie


Rozdział 01095 - Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 300zł. na zakup lekarstw dla pszczół oraz zakup matek pszczelich
W dziale 020 - Leśnictwo - zaplanowano 4.000 zł. , wydatkowano 3.499zł. tj. 87,48%. na utwardzenie drogi leśnej w Bełsznicy.


W dziale 600 - Transport, plan wydatków wynosił 2.387.106zł. wykonanie 1.859.802zł. tj.77,91%. z tego : Rozdział 60000 - Integracja z Unią Europejską , w ramach rozdziału realizowano zadania inwestycyjne w ramach projektu pn. "Modernizacja Dróg Gminnych ul. Kościuszki, ul. Kopernika, ul. Leśna, ul. Wiejska". Na realizację projektu Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała kwotę 224.783,12 EURO, tj. 49% kosztu całego zadania, z czego w 2001 roku 196.760,91 EURO. 


Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, przeprowadzono modernizację skrzyżowania ulic Czyżowickiej i Raciborskiej w Rogowie, przeprowadzono remont ulicy Głównej w Odrze oraz wykonano kanalizację deszczową chodnika w Bełsznicy za łączną kwotę 47.226zł.


Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - w ramach wydatków bieżących zakupiono materiały na bieżące utrzymanie dróg, paliwo, części do samochodów oraz opłacono należne składki ubezpieczeniowe za łączną kwotę 195.635zł. Zakupiono znaki drogowe za 8.855zł. Na akcję "ZIMA" wydatkowano kwotę 51.116zł. Na planowane wydatki inwestycyjne przekazano 769.965zł. tj. 69,89% planowanej kwoty. 


Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne, przeprowadzono remont dróg śródpolnych w sołectwie Rogów i Kolonia Fryderyk, za kwotę 56.668zł. 


Rozdział 60031 - Przejścia graniczne, w ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z utrzymaniem przejść granicznych. Łącznie wydatkowano kwotę 9.400zł. 


Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wydatki realizowano w ramach przyznanej dotacji celowej w wysokości 34.247zł. Przeprowadzono modernizacją drogi w Olzie "Pod wałem" 


W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, plan wydatków wynosił 155.350zł. , wykonanie 149.694zł. tj.96,36%, w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco :


Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, plan wydatków 155.350zł., wykonanie 149.694zł. tj. 96,36%. W ramach rozdziału realizowane są wszystkie wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych.


W dziale 710 - Działalność usługowa - plan wydatków wynosił 203.820zł. wykonanie 200.952zł. tj. 98,59%.


W rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan wynosił 186.820zł. wykonanie 185.241zł. tj.99,15%, zapłacono za wyceny nieruchomości, operaty szacunkowe, podziały nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, wznowienia granic, wykonanie map kwotę 102.641zł. Powyższe wydatki są niezbędne przed przystąpieniem do robót inwestycyjnych , budowy czy remontów dróg itp. Kwotę 82.600zł. przeznaczono na opracowanie zmian do miejscowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy.


W rozdziale 71095 - Pozostała działalność - plan 17.000zł. wykonanie 15.711zł. Zrealizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Rogowie oraz konserwacją zbiorowej mogiły wojennej w Gorzycach
Dział 750 - Administracja publiczna plan 2.276.243zł. , wykonanie 2.216.498zł. tj. 97,38%


Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie, plan 76.209zł. wykonanie 76.209zł. tj. 100%, wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej na zadania zlecone gminie, z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin , plan 203.000zł. wykonanie 193.814zł. tj. 95,32%. Wypłacono diety radnym oraz członkom komisji spoza rady, w wysokości 130.401zł., przekazano składki na rzecz związków, w których Gmina jest członkiem - 59.710zł. 

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin, plan 1.897.133zł. , wykonanie 1.848.430zł. tj. 97,43%. W ramach rozdziału finansuje się wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu oraz Zarządu Gminy. Wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń pracowników, w wysokości 1.360.672zł. Wypłacono diety członkom Zarządu Gminy w wysokości 61.710zł. Na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu ( materiały biurowe, opłaty pocztowe, ubezpieczenie budynku prenumeraty, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, delegacje i szkolenia pracowników, energia, woda itp.) przeznaczono kwotę 327.571zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 23.477zł. Zakupiono komputery, programy komputerowe za sumę 25.000zł. Przeprowadzono remont budynku Urzędu Gminy za kwotę 50.000zł.

Rozdział 75047 - Pobór podatków, plan 87.760zł. wykonanie 86.379zł. tj. 98,43% W ramach rozdziału realizowane są wszystkie wydatki związane z poborem podatków (wynagrodzenia inkasentów, materiały biurowe, opłaty pocztowe itp.)

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne, plan 5.091zł. wykonanie 5.091zł. tj. 100,00% Wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń za przygotowanie list do Spisu Powszechnego.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność, plan 6.722zł. wykonanie 6.575zł. tj. 97,81%. Wypłacono diety sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 


Plan wydatków 27.549zł. wykonanie 27.549zł. tj. 100,00%
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , plan 2.670zł. wykonanie 2.670zł. tj. 100%. Przeprowadzono aktualizację spisu wyborców.


Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu , plan 24.879zł. wykonanie 24.879zł. tj. 100,00%. 


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 210.862zł., wykonanie 206.134zł. tj. 97,76%.


Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne , plan 205.962zł. wykonanie 203.684zł. tj. 98,89zł. Wydatki związane były z utrzymaniem remiz oraz samochodów bojowych i sprzętu gaśniczego oraz wynagrodzeniami kierowców samochodów bojowych i palaczy w budynkach OSP.


Rozdział 75414 - Obrona cywilna plan wydatków 4.900zł. wykonanie 2.450zł. 


Dział 757 - Obsługa długu publicznego - na spłatę odsetek od kredytów przeznaczono kwotę 358.480zł. wydatkowano 349.149zł. tj. 97,39%. 

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem szkół , gimnazjów i oddziałów klas zerowych przy szkołach w wysokości 9.290.117zł. , wydatkowano 9.150.108zł. tj. 98,5%.


Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - plan wydatków 6.684.190zł. wykonanie 6.549.163zł. tj. 98,0%. Na wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń przeznaczono kwotę 4.419.019zł., pozostałe wydatki osobowe 354.557zł. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 469.894zł. z tego : na zakup opału - 152.996zł. pozostałych materiałów i wyposażenia 81.051zł., pomocy naukowych - 12.022zł., energię - 117.179zł., zakup usług remontowych 14.743zł., pozostałych usług - 87.568zł. innych wydatków bieżących - 4.335zł. 


Na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty zaplanowano początkowo kwotę 1.605.000zł. W ciągu roku zmniejszono planowaną kwotę o 186.300zł. do wysokości 1.418.700zł. Zmniejszenie planu wydatków związane było z koniecznością wypłacenia w ciągu roku nadpłat wynagrodzeń nauczycielom. Wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego wypłacono zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela oraz znowelizowanym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11.05.2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (Dz.U.Nr 39, poz. 455 z późn.zm.). Środki pozyskane w wyniku zmniejszeń pozwoliły uzupełnić kwotę potrzebną na wypłatę nadpłat wynagrodzeń. Po dokonaniu zmniejszenia plan środków na poszczególne zadania inwestycyjne kształtował się następująco : 
· SP Turza - 200.000zł.
· SP Rogów - 800.000zł.
· SP Czyżowice - 55.500zł. 
· SP Gorzyczki - 280.000zł.
· SP Olza - 50.000zł.
· SP Gorzyce - 33.200zł.


Zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 1.305.700zł. Należy zaznaczyć , że pomimo zmniejszenia wysokości środków zrealizowano zakresy robót zaplanowane na poszczególne zadania na 2001 rok.

Rozdział 80110 - Gimnazja - plan wydatków 2.048.950zł. , wykonanie 2.047.605zł. tj.99,9%. Na wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.757.195zł., pozostałe wydatki osobowe 111.701zł. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 178.708zł. z tego : na zakup opału - 50.044zł. pozostałych materiałów i wyposażenia 53.298zł., pomocy naukowych - 4.306zł., energii - 38.394zł., zakup usług remontowych 5.843zł., pozostałych usług - 25.278zł. innych wydatków bieżących - 1.545zł. 

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan wydatków 64.283zł., wykonanie 64.283zł. tj. 100%. W okresie od 1 stycznia do końca roku szkolnego 2000/2001 z dowozu do szkół korzystało 147 uczniów natomiast od 1 września 2001 roku - 195 uczniów. Dzieci dowożono do Szkoły Podstawowej w Olzie , do Gimnazjum w Gorzycach oraz do Gimnazjum w Turzy Śl.

Rozdział 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych - plan wydatków 66.833zł. wykonanie 66.833zł. tj. 100%. Na wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń przeznaczono kwotę 52.869zł., pozostałe wydatki osobowe 7.453zł. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 6.511zł. z tego : zakup materiałów i wyposażenia 4.216zł., pomocy naukowych - 300zł., energii - 650zł., zakup usług remontowych 758zł., pozostałych usług - 537zł. innych wydatków bieżących - 50zł. Na terenie gminy funkcjonują dwa przedszkola przy szkołach podstawowych : w Bluszczowie oraz na Kolonii Fryderyk.

Rozdział 80114 - Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół - plan wydatków 389.100zł., wykonanie 385.463zł. tj. 99,1%. Na wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń przeznaczono kwotę 343.705zł., pozostałe wydatki osobowe 6.266zł. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 35.491zł. z tego : zakup opału - 859zł. materiałów i wyposażenia - 14.762zł., energii - 2.356zł., zakup usług remontowych 3.497zł., pozostałych usług - 12.108zł. innych wydatków bieżących - 1.909zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan wydatków 36.761zł. wykonanie 36.761zł., tj. 100%. W rozdziale ujmowane są wydatki związane z pracą wizytatorów metodyków - kwota 3.850zł. oraz Fundusz Świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - 32.911zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan wydatków wynosi 270.000zł. , wykonanie wydatków - 253.291zł., tj.93,81%. 


Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi , plan 270.000zł. wykonanie 253.291zł. W ramach rozdziału realizowane są wszystkie wydatki ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki Przeciwalkoholowej na dany rok. Szczegółową informację o dokonanych wydatkach przedstawia załącznik Nr 10 do informacji.

Dział 853 - Opieka Społeczna - plan wydatków wynosi 2.138.659zł. wykonanie 2.133.954zł. co stanowi 99,8%.

Rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - plan wydatków w wysokości 1.438.900zł. wykonanie 1.438.900zł. tj. 100%. Zgodnie z informacją Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach w 2001 roku wypłacono zasiłki celowe 426 rodzinom na zakup żywności , odzieży , opału, bielizny pościelowej oraz na remont mieszkań w wysokości 210.056zł. , zasiłki celowe specjalne przyznano 43 rodzinom na kwotę 6.310zł., opał z dowozem do domu przyznano 29 osobom, przyznano 1141 bonów żywnościowych na kwotę 23.820zł. W ramach zadań zleconych przyznano i wypłacono 35 zasiłków stałych wyrównawczych (363 świadczeń) na kwotę 159.060zł. Przyznano 191 rent socjalnych , tj. 1944 świadczeń na łączną kwotę 776.054zł.
Wypłacono zasiłki stałe osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem wymagającym stałej opieki i pielęgnacji - 23 rodziny, 250 świadczeń na kwotę 91.505zł. Ponadto przyznano zasiłki okresowe gwarantowane trzem osobom - 35 świadczeń na kwotę 13.653zł.

Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe - plan w wysokości 37.839zł. wykonany w 100%. Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest z dotacji celowej ( dotacja ta wyniosła w 2001 roku 10.032zł. ) oraz środków własnych budżetu gminy - 27.807zł. Wypłacono 218 dodatków mieszkaniowych na kwotę 37.839zł.

Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, plan wydatków 174.725zł. , wykonanie 174.725zł. tj. 100%. Wypłacono zasiłki rodzinne 23 rodzinom ( 271 świadczeń na kwotę 12.792zł.) oraz zasiłki pielęgnacyjne 135 osobom , na kwotę 161.933zł.

Rozdział 85319 - Ośrodki Pomocy Społecznej - plan wydatków 323.750zł. wykonanie 323.545zł. tj. 100% 


Wypłacono wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń na kwotę 280.409zł., pozostałe wydatki osobowe - 10.922zł. wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka wyniosły 32.214zł. z czego : zakup materiałów i wyposażenia - 12.486zł., energii - 1.949zł., usług ( w tym opłaty pocztowe ) - 12.278zł., pozostałe - 5.501zł.

Rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - z rozdziału przekazano dotację na wydatki związane z utrzymaniem Stacji "CARITAS" w Gorzycach, w wysokości 74.500zł. tj.94,3% planowanej wielkości. Ze względu na brak środków w budżecie gminy, uzgodniono z Dyrektorem Stacji zmniejszenie wysokości dotacji do kwoty niezbędnej, zapewniającej realizację podstawowych zadań.

Rozdział 85329 - Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne - z rozdziału przekazano dotację dla Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w wysokości 10.000zł., zgodnie z umową o udzielenie przez Ośrodek świadczeń zdrowotnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Gorzyce.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność , plan wydatków wyniósł 74.445zł. wykonanie 74.445zł. tj. 100%. W ramach rozdziału realizowano dożywianie dzieci w szkołach - 69.866zł. oraz pomoc kombatantom - 4.579zł. Pomoc kombatantom jest finansowana w całości ze środków dotacji celowej. Dożywianie dzieci w szkołach jest realizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa - 30.953zł. oraz środków własnych - 38.913zł. Dożywianiem objęto 136 dzieci w szkołach podstawowych , 35 dzieci w gimnazjach , 14 dzieci w przedszkolach oraz 2 dzieci w szkołach poza naszą gminą. 

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza , plan wydatków 1.827.452zł. , wykonanie 1.812.572zł. tj. 99,2%


Rozdział 85404 - Przedszkola , na wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.406.064zł., pozostałe wydatki osobowe 103.417zł. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 303.090zł. z tego : na zakup opału - 15.558zł. pozostałych materiałów i wyposażenia 34.162zł., pomocy naukowych - 4.828zł., energii - 35.016zł., zakup usług remontowych 17.101zł., pozostałych usług - 36.779zł., zakup wyżywienia - 158.049zł. innych wydatków bieżących - 1.597zł. 


Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , plan wydatków 1.677.182zł. wykonano w wysokości 1.207.751zł. tj.72,0%. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków kształtowała się następująco :

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami, plan wydatków 257.000zł. wykonanie 153.487zł. tj.59,7%. Na w/w wskaźnik wpływ ma wprowadzona w końcu roku kwota 103.000zł., stanowiąca nagrodę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za projekt zagospodarowania odpadów na terenach wiejskich. Środki te nie zostały przekazane gminie do końca 2001roku , w związku z czym nie były zrealizowane wydatki. Zadania przewidziane do realizacji w ramach przyznanej nagrody zostaną wprowadzone do budżetu na rok następny. Zakupiono worki do segregacji odpadów za kwotę 23.776zł. Pozostałą część wydatków stanowią koszty zbiórki, segregacji, ważenia śmieci.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan wydatków w wysokości 619.250zł. , wykonanie 575.080zł., tj. 92,9%. Ze względu na nieprzekazaną część dotacji celowej na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą w wysokości 40.840zł., nie zostały zapłacone w całości rachunki za oświetlenie tych dróg. Zrealizowano wydatki w wysokości 619.250zł. z czego : koszty energii - 342.011zł., bieżąca konserwacja punktów oświetleniowych - 155.071zł., montaż nowych opraw - 57.998zł. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano budowę stacji transformatorowej, służącej zasilaniu terenów przemysłowych w Czyżowicach. 

Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , w ramach rozdziału ukończono budowę pola biwakowego w Olzie. Środki w wysokości 39.102zł. stanowią dotację celową z budżetu państwa.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan wydatków 761.830zł. wykonanie 440.082zł. Wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń pracowników gospodarki komunalnej w wysokości 145.463zł. W ramach rozdziału realizowane są wydatki Rad Sołeckich - 39.102zł., dopłaty do kursów autobusowych - 4.723zł., nazewnictwo ulic - 11.556zł., odwodnienie dróg (Rogów, Kol. Fryderyk, Turza Śl.) - 20.000zł. a także wydatki inwestycyjne w ramach profilaktyki przeciwpowodziowej w wysokości 20.000zł. ( rów przy ulicy Ligonia w Turzy ŚL.) 


Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , zaplanowano wydatki w wysokości 781.643zł. zrealizowano 773.592zł. tj.98,97%. Przekazano dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna - rozdz.92116 , Wiejskie Domy Kultury - rozdz.92109 ) w wysokości 700.500zł. , tj.100% planowanych kwot, z czego :
- Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzycach - 292.500zł.
- WDK Czyżowice z filią w Rogowie - 142.000zł.
- WDK Gorzyce z filiami w Gorzyczkach i Uchylsku - 171.000zł.
- WDK Olza z filią w Odrze - 95.000zł.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków, plan wydatków w wysokości 45.500zł. wykonanie 40.120zł.tj.88,2%. W w/w kwocie 30.000zł. stanowi dotacja celowa stanowiąca udział Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w renowacji figury Św. Jana Nepomecena w Bluszczowie. Konserwacja figury została wykonana zgodnie z zatwierdzonym programem. Niewykorzystana w 2001 roku kwota w wysokości 5.000zł. będzie przeznaczona na wykonanie w 2002 roku odlewów dwóch putt i zakończenie prac konserwatorskich.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - wydatki w wysokości 32.972zł. tj.92,5%. W ramach rozdziału wykonano dokumentację zabytków - 11.700zł., zorganizowano Dni Gorzyc - 11.240zł., dofinansowano imprezy kulturalne zorganizowane przez Gminne Koło Gospodyń Wiejskich , festyny sportowe, Gwarki itp. 

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport, plan wydatków wynosił 84.200zł., wykonanie 83.647zł. tj.99,3%. 


Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, przekazano dotacje Klubom Sportowym,zgodnie z umowami dotacji , w wysokości 71.200zł.tj. 100% planowanej kwoty, z czego :
LKS Gorzyce z Klubem tenisowym - 16.670zł.
LKS Turza Śl. - 16.130zł.
LKS Czyżowice - 9.790zł.
LKS Rogów z Klubem Tenisowym "AS" - 18.820zł.
LKS Olza - 9.790zł.
Poza przekazanymi dotacjami dla klubów sportowych gmina poniosła wydatki związane z organizacją imprez sportowych w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin oraz Dni Gorzyc, w wysokości 12.447zł. 

Ogółem wydatki zaplanowane w wysokości 21.902.109zł. zrealizowano w wysokości 20.630.627zł., co stanowi 94,2%. Zrealizowano rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów w wysokości 797.068zł. 

Bernadeta Grzegorzek


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2002.