Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Powstało Stowarzyszenie "Rada Młodych Gminy Gorzyce"
Sami chcą firmować swoje działania w środowisku!

 

   

1 grudnia ubiegłego roku w Wiejskim Domu Kultury w Gorzycach spotkała się reprezentatywna grupa młodzieży naszej gminy: Rafał Karwot i Jakub Sito z Gorzyc, Anna Czech i Marcin Suchy z Bełsznicy, Wioleta Karczewska, Hanna Smyczek, Mirosław Boczek i Tomasz Kamczyk z Rogowa, oraz Agnieszka i Małgorzata Szary, Katarzyna Wala, Marta Władarz, Agnieszka Parzych, Daria Krótki i Łukasz Siedlaczek z Olzy.
Pretekstem spotkania stała się dojrzewająca od jakiegoś czasu , chęć podjęcia działań mających na celu integrowanie środowiska młodzieżowego w naszej gminie. Zamysł powołania młodzieżowego stowarzyszenia dla realizacji tego zadania był bezpośrednią przyczyną spotkania młodych w Gorzycach.


Zebranie szybko przekształciło się w Walne Zebranie Założycielskie "Rady Młodych Gminy Gorzyce".Prowadzenie zebrania powierzono Rafałowi Karwotowi.


Długa i żywa dyskusja zaowocowała uchwaleniem statutu stowarzyszenia. Jednogłośnie przyjęty tekst statutu określa najważniejsze założenia i postanowienia dotyczące celu i zasad działania powołanej do życia "Rady Młodych Gminy Gorzyce". Obecni na zebraniu dokonali także wyboru władz Stowarzyszenia. Do Zarządu "Rady Młodych Gminy Gorzyce" w wyniku głosowania jawnego weszli:

  • Rafał Karwot - przewodniczący,

  • Katarzyna Wala - wiceprzewodnicząca,

  • Wioleta Karczewska - skarbnik,

  • Marta Władarz - sekretarz.


W protokole zebrania założycielskiego czytamy: "W dyskusji związanej z programem działania stowarzyszenia na rok bieżący z uwagi na konieczność podejmowania szybkich działań związanych z popularyzacją "Rady Młodych" w środowisku lokalnym oraz chęcią uczestnictwa w ogólnokrajowej akcji "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" postanowiono, że nowo wybrany Zarząd uporządkuje wnioski dotyczące programu działania i przedstawi je w formie projektu programu działania na 2002 rok na najbliższym zebraniu".


"Z tym programem wyjdziemy do naszych koleżanek i kolegów. Chcemy, żeby nasza działalność była widoczna i odczuwalna. Sami będziemy ją firmować. Czas pokaże, czy będziemy w stanie reprezentować młodzież w sprawach ważnych dla niej i środowiska. Jesteśmy otwarci na współpracę" powiedział przewodniczący Rafał Karwot "Radzie".
"Radę Młodych Gminy Gorzyce" zarejestrowano w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach, jako stowarzyszenie zwykłe, działające na terenie naszej gminy. Może rozpocząć swoją działalność statutową.


Młodym ze Stowarzyszenia należy życzyć powodzenia w realizacji śmiałych zamierzeń. Może za ich sprawą problematyka młodzieżowa nareszcie znajdzie poczesne miejsce na łamach "U Nas".


Wiążemy ze Stowarzyszeniem określone oczekiwania w tej materii. Na dobry początek - Statut Stowarzyszenia "Rady Młodych Gminy Gorzyce".


Rozdział 1
1. Stowarzyszenie "Rada Młodych Gminy Gorzyce", zwana dalej "Radą Młodych" jest stowarzyszeniem zwykłym, działającym na terenie Gminy Gorzyce.
2. Siedzibą stowarzyszenia jest Wiejski Dom Kultury w Gorzycach.

Rozdział 2
1. Celem stowarzyszenia jest zrzeszanie, organizowanie i reprezentowanie młodzieży z terenu Gminy Gorzyce; organizowanie imprez młodzieżowych i charytatywnych.

Rozdział 3
1. Członkiem "Rady Młodych" może być każda osoba chętna do działania na rzecz stowarzyszenia, aprobująca postanowienia niniejszego statutu.
2. Członkowie przyjmowani są i wykluczani przez Zarząd na podstawie deklaracji ustnej.
3. Członek "Rady Młodych" ma prawo:
a) brać udział w działalności statutowej,
b) proponować kierunki działalności,
c) inicjować przedsięwzięcia zgodne ze statutem,
d) wybierać i być wybieranym do władz.

Rozdział 4
1. Organami "Rady Młodych" są:
a) Walne Zebrania członków,
b) Zarząd, w skład którego wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, skarbnik i sekretarz wybierani na walnym zebraniu.
2. Decyzje Walnego Zebrania i Zarządu są prawomocne, jeżeli wzięła w nich udział co najmniej połowa członków i zapadają większością głosów.

Rozdział 5
Każdy członek ma prawo wnieść sprawę do organów "Rady Młodych" za pośrednictwem przewodniczącego. W pracach "Rady Młodych" mogą brać udział inne osoby zaproszone do współpracy.

Rozdział 6
Zarząd "Rady Młodych":
- odpowiada za całokształt działalności merytorycznej,
- reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz.

Rozdział 7
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem decyzje podejmuje Zarząd "Rady Młodych". Zmiany w statucie mogą być wprowadzane bezwzględna większością głosów na walnym zebraniu.

Rozdział 8
Statut "Rady Młodych" wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2001 r. 

Krystyna Okoń

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2002.