Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

I Sesja Rady Gminy Gorzyce IV kadencji

   


  Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z późn. zm.) została zwołana przez przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce III kadencji - Jerzego Pawelca na dzień 14 listopada 2002 r. na godz. 10.00 w sali WDK Gorzyce I Sesja Rady Gminy Gorzyce IV kadencji z następującym projektem porządku obrad:

1. Otwarcie I Sesji Rady Gminy Gorzyce
2. Stwierdzenie prawomocności
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wystąpienie przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach
5. Złożenie ślubowania przez radnych
6 Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy
7. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce
8. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gorzyce
9. Wolne wnioski i zapytania
10. Zakończenie obrad

  Otwarcia I Sesji Rady Gminy Gorzyce dokonał Jerzy Pawelec - przewodniczący RG Gorzyce III kadencji. Powitał przybyłych 15 radnych, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i sołtysów, po czym dalsze prowadzenie obrad przekazał najstarszemu radnemu - Edwardowi Wranie.

   Prowadzący obrady stwierdził ich prawomocność i przedstawił projekt porządku obrad, który został uchwalony jednogłośnie i zaprosił Wójta Gminy do stołu prezydialnego. Następnie poprosił przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach Feliksa Widenkę o zabranie głosu. W swym wystąpieniu omówił krótko czynności przygotowawcze do wyborów, ich przebieg oraz ich wyniki, po czym w asyście Sekretarza Gminy Marii Władarz wręczył radnym i Wójtowi Gminy zaświadczenia o wyborze. Z kolei prowadzący obrady odczytał tekst ślubowania radnych, a radni odpowiadali: "Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg". 

   Realizując kolejne punkty porządku obrad przystąpiono do wyboru przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce i jego zastępcy. Prowadzący obrady przedstawił radnym regulamin tych wyborów, który został przez nich zatwierdzony, po czym wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie: Marian Smyczek - przewodniczący, Piotr Oślizło - członek, Bogumił Konieczny - członek. Zgłoszono 3 kandydatury na przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce (zapis w porządku alfabetycznym): Jerzy Pawelec, Stanisław Sitek i Jan Skrzypiec.

   Pierwsza tura wyborów nie przyniosła rozstrzygnięcia, gdyż żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej większości głosów. Do drugiej tury wyborów stanęli i otrzymali następujące ilości głosów: Jerzy Pawelec - 6 głosów, Stanisław Sitek - 8 głosów, przy 1 głosie bez dokonania wyboru.

   Po ogłoszeniu tych wyników przez przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej prowadzący do tej pory obrady radny Edward Wrana przekazał ich dalsze prowadzenie nowo wybranemu przewodniczącemu Rady Gminy Gorzyce - Stanisławowi Sitkowi, który w okolicznościowym wystąpieniu podziękował radnym za wybór.

   Również 3 kandydatury zgłoszono na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gorzyce (zapis w porządku alfabetycznym): Jerzy Pawelec, Janusz Zientek i Czesław Zychma.
I tu pierwsza tura wyborów nie przyniosła rozstrzygnięcia z powodu podanego wyżej.
Do drugiej tury wyborów zakwalifikowali się i otrzymali następujące ilości głosów: Janusz Zientek - 11 głosów, Czesław Zychma - 4 głosy.
Tak więc wiceprzewodniczącym Rady Gminy Gorzyce został wybrany Janusz Zientek, któremu tego wyboru pogratulował wcześniej wybrany przewodniczący. Obydwu wybranym złożyła gratulacje Wójt Gminy Gorzyce.

   Po poinformowaniu radnych o planowanym terminie II Sesji Rady Gminy Gorzyce, jej przewidywanej tematyce itp. przewodniczący zakończył obrady I Sesji Rady Gminy Gorzyce IV kadencji.


Stanisław Sosna 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Grudzień 2002.