Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 

Z obrad II sesji Rady Gminy Gorzyce

   


   Minęły prawie dwa miesiące od wyborów samorządowych w Gminie Gorzyce.
W ubiegłym numerze pisaliśmy o nowym składzie Rady Gminy Gorzyce, a także o tym, iż Wójtem Gminy po raz kolejny została Krystyna Durczok (wybierana w tych wyborach bezpośrednio przez uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy).

   Rada Gminy ukonstytuowała się na I Sesji w dniu 14 listopada 2002 r., na której zarówno nowi radni jak i Wójt Gminy otrzymali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Także na tej sesji, wybrany został przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady. (Na ten temat pisze p. Stanisław Sosna w art. p.t. "I Sesja Rady Gminy Gorzyce IV kadencji" - przyp. red.).

   Na kolejnej sesji, w dniu 28.11.2002 r. radni powołali 4 stałe komisje Rady Gminy, określili zakres ich działania oraz skład osobowy, który kształtuje się następująco:

1) Komisja Rewizyjna - 3 osoby:
1. Wrana Edward - przewodniczący
2. Oślizło Piotr - wiceprzewodniczący
3. Tomala Rafael
Zakres działania Komisji Rewizyjnej:
- kontrolowanie działalności Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołectw, w szczególności gospodarki finansowej, w tym wykonanie budżetu gminy,

2) Komisja Praworządności i Współpracy - 4 osoby:
1. Skrzypiec Jan - przewodniczący
2. Pawelec Jerzy - wiceprzewodniczący
3. Sitek Stanisław
4. Zientek Janusz

Zakres działania Komisji Praworządności i Współpracy:
- opiniowanie i opracowywanie propozycji zmian w Statucie Gminy oraz innych aktach prawnych dotyczących Gminy,
- opiniowanie projektów przepisów gminnych,
- opiniowanie aktów prawnych dotyczących związków i porozumień międzygminnych,
- współpraca ze stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
- opiniowanie przedsięwzięć w zakresie współdziałania z innymi gminami oraz ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
- rozpatrywanie i opiniowanie spraw związanych z działalnością organów gminy,
- współpraca ze strażą graniczną, policją i innymi służbami działającymi w sferze bezpieczeństwa publicznego,

3) Komisja Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska - 6 osób:
1. Zychma Czesław - przewodniczący
2. Folwarczny Piotr - wiceprzewodniczący
3. Sitek Stanisław
4. Smyczek Marian
5. Tomala Henryk
6. Zientek Janusz
 
Zakres działania Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska:
- opiniowanie projektu budżetu, gminy, jego zmian oraz funduszy gminnych oraz ocena ich realizacji,
- opiniowanie sprawozdań z działalności finansowej gminy,
- opiniowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych oraz stawek czynszowych,
- opracowywanie i opiniowanie projektów gospodarczych,
- opiniowanie przedsięwzięć podejmowanych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,
- opiniowanie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy i jego zmian,
- opiniowanie przedsięwzięć podejmowanych w sprawach majątkowych gminy,
- opracowywanie projektów i opiniowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, rolnictwa i leśnictwa,

4) Komisja Rodziny i Spraw Społecznych - 8 osób:
1. Katryniok Marian - przewodniczący
2. Klimanek Damian - wiceprzewodniczący
3. Kamczyk Konrad 
4. Konieczny Bogusław
5. Oślizło Piotr
6. Jerzy Pawelec
7. Tomala Rafeel
8. Wrana Edward
 
Zakres działania Komisji:
- promowanie rodziny we wszystkich dziedzinach życia społecznego,
- opiniowanie działań i przedsięwzięć w zakresie polityki prorodzinnej,
- inicjowanie i propagowanie przedsięwzięć pomocy rodzinie w sferze kulturalnej, oświatowej, zdrowotnej orz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej,
- kreowanie klimatu sprzyjającego tworzeniu i realizacji gminnej polityki prorodzinnej, zapewniającej rodzinie spełnienie swych podstawowych funkcji,
- opiniowanie przedsięwzięć w zakresie gospodarki mieszkaniowej, 
- opiniowanie działalności gminy w zakresie oświaty, kultury, sportu, kultury fizycznej i wypoczynku, zdrowia, opieki społecznej,
- współpraca z policją, ochotniczymi strażami pożarnymi i innymi służbami działającymi w zakresie spraw społecznych,
- opiniowanie funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Także na tej sesji, radni uchwalili podatki na 2003 r.,
 o czym szerzej napiszemy w następnym numerze "U Nas".
W. Langrzyk 

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Grudzień 2002.