Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

  Wystąpienie Wójta Gminy Gorzyce na Sesji Rady Gminy w dniu 08 października 2002r. na temat wykonania zadań gospodarczych na przestrzeni kadencji.
   

 
Szanowny Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado!

   Mamy prawie już za sobą trzecią kadencję Rady Gminy w Gorzycach. Była ona szczególna i nietypowa. Przekazane uprawnienia samorządom mające na celu zaspokojenie potrzeb naszej gminnej społeczności nie szły w parze z zagwarantowanymi ustawowo środkami finansowymi oraz zmianami ustawowymi i organizacyjnymi. Stwarzało to wiele trudności przy realizacji zadań gospodarczych, które na bieżąco w miarę możliwości staraliśmy się wspólnie pokonywać mając na uwadze jeden zasadniczy cel - poprawienie warunków życia naszych mieszkańców.
Niezależnie od tego jakby nie spojrzeć na te nasze działania z całą odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że w okresie tego czterolecia gmina nasza zrobiła kolejny krok na przód a w niektórych dziedzinach zaistniał. Wobec powyższych faktów nie chcę być gołosłowna i dlatego pozwolę sobie to uzasadnić. 
 
W okresie od 1998r. do 2002r. oddaliśmy do użytku kilka obiektów kubaturowych. 
1. Ukończono budowę Gimnazjum w Rogowie. 
2. Ukończono budowę sali gimnastycznej w Turzy Śl.
3. Ukończono budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Czyżowicach. 
4. Rozbudowano i wyremontowano budynek OSP w Uchylsku. 
5. Ukończono budowę sali gimnastycznej w Rogowie. 
6. Rozbudowano i wyremontowano budynek OSP w Bełsznicy. 
7. Wybudowano Dom Przedpogrzegowy w Rogowie. 
8. Oddano do użytku pole biwakowe wraz z budynkiem recepcji w Olzie. 
9. Ukończono budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gorzyczkach. 
10. Rozbudowano i wyremontowano budynek LKS w Czyżowicach.
11. Zakończono budowę segmentu E przy Szkole i Gimnazjum w Turzy Śl. 

Ponadto rozpoczęto i kontynuowano rozbudowę Szkoły i budowę sali gimnastycznej w Olzie. 

Przeprowadzono także kapitalne remonty m.in.:
- budynku gminnego będącego siedzibą GZOF i OPS w Gorzycach
- budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gorzycach
- budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Olzie 
- budynku szatni LKS w Olzie 
- budynku LKS wraz z płytą boiska w Rogowie 
- obiektów gminnych przy byłej SP w Odrze
- płyty boiska w Gorzycach 
- przedszkola w Rogowie 
- odrestaurowano pomnik św. Jana Nepomucena w Bluszczowie.

   Tak wielka liczba ukończonych inwestycji oraz przeprowadzonych remontów świadczy przede wszystkim o tym, że w mijającej kadencji skupialiśmy się przede wszystkim na sfinalizowaniu spraw związanych z ukończeniem obiektów kubaturowych. Tak prowadzony kierunek rozwoju naszej gminy spowodował, że prowadząc taką politykę postawiliśmy na dzieci i młodzież poprawiając im znaczenie warunki do nauki oraz stawiając na rekreację i wypoczynek poprzez budowę sal gimnastycznych. 
W mijającej kadencji zrobiliśmy także sporo w zakresie poprawy stanu dróg i bezpieczeństwa naszych mieszkańców. W sumie w gminie w tym okresie wyasfaltowano ok. 27,5 km dróg i powstało 14 km chodników poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców. Zmodernizowano także oświetlenie uliczne w Olzie i Turzy. Stale dbano także o stan dróg śródpolnych, których w okresie 4 lat wyremontowano ok. 10 km.

   Na przestrzeni kadencji staraliśmy się także widzieć problemy związane z ochroną środowiska. Z uwagi na to, że budowa wysypiska śmieci w naszej gminie została oprotestowana przystąpiono do przeprowadzania bezpłatnej selektywnej zbiórki odpadów bezpośrednio od mieszkańców. Dzięki tym działaniom corocznie w gminie zbieramy 500 ton szkła, 70 ton metali, 100 ton plastiku. Selektywna zbiórka odpadów na przestrzeni kadencji pochłonęła z budżetu gminy kwotę około 572.782 zł. Niemniej jednak nasze środowisko dzięki takiemu działaniu znacznie się poprawiło. 
W zakresie poprawy stanu środowiska przystąpiliśmy także do opracowania koncepcji budowy kanalizacji dla całej gminy w opracowaniu o oczyszczalnię ścieków na Karkoszce i w Bełsznicy. 

  Nie udało nam się jednak przystąpić do realizacji dalszych etapów kanalizacji, co spowodowane było przede wszystkim brakiem efektu ekologicznego na oczyszczalni ścieków na Karkoszce a także ograniczonymi środkami finansowymi. Wstrzymano także prace gazyfikacyjne gminy, co związane było z brakiem zainteresowania mieszkańców tym źródłem opalania budynków. Wiele środków z naszego budżetu przeznaczyliśmy także na prace związane z odnowieniem rowów melioracyjnych i przydrożnych. 
Na przestrzeni kadencji odnowiono i wyczyszczono ok. 12 km rowów na co wydatkowano 1.656.304 zł.

   W okresie minionej kadencji administracja Szkół, Przedszkoli, OPS i kultury działała w innej strukturze. Powołano Gminny Zespół Obsługi Finansowej. Osiągnięcia i działania tego zespołu przestawi Pani Dyrektor w odrębnym wystąpieniu, podobnie jak Kierownik OPS, GBP, Świetlic profilaktycznych oraz Dyrektorzy WDK. 

   Na uwagę zasługuje także powołanie, zorganizowanie i utrzymanie 3 świetlic profilaktycznych w Gorzyczkach, Olzie i Czyżowicach. Na ukończeniu jest także świetlica profilaktyczna w Turzy Śl. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, w których takie instytucje powstały i funkcjonują opiekując się liczną grupą dzieci. Dbałość o bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi przejawiła się także w organizacji w tej kadencji 2 placów zabaw w Bluszczowie i Olzie.
 
   Analizując nasze działania na przestrzeni kadencji nie sposób pominąć udziału Gminy w Sportowym Turnieju Miast i Gmin, gdzie zawsze zajmowaliśmy wysokie miejsca a także organizacji po raz pierwszy Dni Gminy Gorzyce oraz Dożynek Gminnych. Są to imprezy absorbujące naszych mieszkańców, które wrosły na stałe w klimat i rzeczywistość naszej gminy. 

   Na przestrzeni kadencji staraliśmy się również widzieć problemy związane z ochroną przeciwpożarową. Jako jedna z nielicznych gmin wyposażyliśmy wszystkie jednostki OSP w samochody bojowe. Nowocześniejsze samochody otrzymały w tej kadencji OSP Gorzyczki i OSP Olza. Tym samym wszystkie jednostki OSP w naszej gminie posiadają odpowiednie samochody bojowe i systematycznie są wyposażane w niezbędny sprzęt strażacki i przeciwpożarowy. 

Szanowni Radni.

   Przedstawiłam bardzo krótko zadania rzeczowe wykonane na przestrzeni kadencji. Szczegółowe dane dotyczące każdego sołectwa otrzymali Radni w przedstawionych informacjach. 

   Na koniec mojego wystąpienia pozwolę sobie na krótkie omówienie budżetu gminy w poszczególnych latach uznając, że ta informacja będzie podstawą do oceny naszych możliwości finansowych. 

I tak:
w 1999r. - budżet gminy wynosił: dochody - 18.500.750 zł, wydatki - 19.343.492 zł, co stanowi w przeliczeniu na 1 mieszkańca 992 zł,
w 2000r. - budżet gminy wynosił: dochody - 19.614.522 zł, wydatki - 19.490.640 zł, co stanowi w przeliczeniu na 1 mieszkańca 1.000 zł,
w 2001r. - budżet gminy wynosił: dochody - 21.164.146 zł, wydatki - 20.630.627 zł, co stanowi w przeliczeniu na 1 mieszkańca 1.058 zł
w 2002r. - budżet gminy wynosił: dochody - 24.259.611 zł, wydatki - 23.544.466 zł, co stanowi w przeliczeniu na 1 mieszkańca 1.207 zł
Z powyższego wynika, że budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wzrastał z roku na rok i w porównaniu z 1999r. budżet w 2002r. wyższy był o 31,12 %. Szczególnie cieszy wzrost dochodów własnych, który w porównaniu z 1999r. wzrósł aż o 59,05 %. 

   Jak Szanowni Radni wiedzą wzrost dochodów własnych obrazuje przede wszystkim efekty naszego gospodarowania i obejmuje nie tylko dochody związane z wzrostem opodatkowania (bowiem te wzrastały jedynie zgodnie z inflacją) ale także jest wynikiem naszych starań o dochody czy to w zakresie gospodarki mieniem komunalnym czy też gospodarki lokalami i gruntami w gminie. 

   Na podkreślenie zasługuje także udział w dochodach budżetu wydatków inwestycyjnych, które z roku na rok wzrastały z wyjątkiem 2001r., niemniej jednak porównanie wydatków inwestycyjnych w 1999r. w porównaniu z 2002r. stanowi wzrost aż o 71,2 %. Świadczy to o tym, że wysokość wydatków inwestycyjnych związana była ściśle z ilością kończonych inwestycji w danym roku. 
Omówienia wymaga także stan zadłużenia gminy. W 1999r. wynosił on 2.044.546 zł, co stanowiło 15,5 % budżetu gminy. Na przestrzeni kadencji zadłużenie zmalało do kwoty 1.091.523 zł, co stanowi 4,5 % budżetu gminy. Świadczy to o tym, że na przestrzeni kadencji nie tylko inwestowaliśmy ale także spłacaliśmy zadłużenie, które zmalało aż o połowę. Wielkość środków wyasygnowana na ten cel wyniosła ok. 1.000.000 zł. obecne zadłużenie gminy wynosi tylko 4,5 % podczas gdy ustawowo dopuszcza się możliwość zaciągnięcia kredytu aż do wysokości 60 % wielkości budżetu. 

Szanowni Radni.

   Mam nadzieję, że udało mi się skrótowo uzasadnić i pokazać nasze możliwości finansowe w powiązaniu z wykonanymi zadaniami rzeczowymi. Nie ukrywam faktu, że Rada, Zarząd Gminy dysponując skromnymi środkami finansowymi starali się wykonać szereg zadań rzeczowych pozyskując gdzie się tylko da środki pozabudżetowe, stosując różne metody działania organizacyjnego. Gdyby nie te działania nasze osiągnięcia byłyby znacznie skromniejsze, a tym samym mieszkańcom naszej gminy żyłoby się znacznie dłużej o wiele gorzej.


Szanowny Panie Przewodniczący
Wysoka Rado!

   Trzecia kadencja samorządu terytorialnego dobiegła końca. Nadszedł czas na dokonanie podsumowań, wskazanie istniejących barier i ograniczeń w pracy samorządu terytorialnego. Mam nadzieję, że w tym krótkim wystąpieniu tego dokonałam. Wspólnie musimy się zastanowić i ocenić czy to co zrobiliśmy było na miarę naszych możliwości. Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele oczekiwań mieszkańców nie zostało jeszcze spełnionych. Jednakże każdy zdrowo myślący mieszkaniec naszej gminy odrzucający partykularne interesy poszczególnych grup społecznych a myślący kategoriami gminy potrafi dokonać właściwej oceny, a przecież o to nam wszystkim chodzi. Osiągnięte efekty nie są wynikiem działań jednej osoby, czy kilku osób, ale harmonijnego działania większości radnych, Zarządu, Wójta, Urzędu Gminy, sołtysów i ludzi dobrej woli. Tylko zgoda buduje, niezgoda zaś rujnuje. U nas wśród większości radnych, wśród członków Zarządu i załogi Urzędu mimo spokojnej argumentacji racji przeciwnych panowała zgoda, właściwa atmosfera do pracy, którą Wy jako prawie cała Rada stworzyliście Zarządowi. Zyskała na tym Gmina a przede wszystkim mieszkańcy. 
Pozwólcie zatem, że na koniec tej kadencji gorące i serdeczne podziękowanie skieruję na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Pana mgr inż. Jerzego Pawelca za współpracę, za zrozumienie, za znalezienie kompromisu w sytuacjach trudnych.
Dziękuję za wszystko z całego serca panie Przewodniczący Rady. 

Wysoka Rado!

    Ośmielę się również skierować słowa zadowolenia ze współpracy i podziękowania dla większości radnych Rady Gminy. Wielu z Was był podporą dla działania Zarządu, zaś krytyczna ocena była drogowskazem dla nas wszystkich. Dziękuję za to wszystko w imieniu nie tylko Zarządu, ale wszystkich mieszkańców Gminy. Gorące podziękowania i słowa uznania kieruję na ręce członków Zarządu Gminy: mojej zastępczyni Heleny Lazar, p. Elżbiety Kołek, Bogdana Myśliwca, Edwarda Płaczka, Benedykta Tannenberga i Edwarda Wrany za czteroletnią współpracę, za wytrwałość w działaniu, za podejmowanie kolektywnych decyzji i poczucie odpowiedzialności za sprawy całej gminy.

   Dziękuję również całemu mojemu zespołowi, z którym współpracuję na codzień, p. Sekretarz, p. Skarbnik, Kierownikom Referatów i wszystkim pracownikom Urzędu, a także Pani Dyrektor GZOF, Pani Kierownik OPS, Dyrektorom WDK, Pani Kierownik Biblioteki, Pani Kierownik Świetlicy Profilaktycznej za codzienną współpracę, za poświęcenie, za wykonywanie swoich obowiązków dla dobra mieszkańców naszej gminy. Słowa uznania i podziękowania kieruję także do wszystkich Sołtysów, Rad Sołeckich, Społecznych Komitetów za współpracę, zaangażowanie i umiejętne reprezentowanie spraw mieszkańców w powiązaniu z interesami gminy. Dziękuję tym wszystkim, których tu nie wymieniłam, a których działanie przyczyniło się do poprawy warunków życia naszych mieszkańców.

Wysoka Rado!

   Na koniec mojego wystąpienia życzę wszystkim, którzy zdecydowali się na kandydowanie aby ogromnym poparciem mieszkańców weszli w skład nowej Rady i mogli w dalszym ciągu przyczyniać się do rozwoju i świetności naszej gminy. 

Krystyna Durczok
 
       


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Październik 2002.