Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

  Słowo naczelnego
   

 
"Ośrodkiem życia społecznego nie jest jednostka, indywiduum, jak uczy liberalizm, nie jest także państwo, jak uczy socjalizm i jak chce państwo wszechmocne, lecz motorami życia społecznego są siły członków społeczności czyli poszczególnych wspólnot, stanowiących razem ciało społeczne".
Wojciech Korfanty.

   W najbliższą niedzielę pojawi się kolejna szansa dokonania właściwego wyboru, szansa wyłonienia przedstawicieli, którym można zaufać, na których można postawić bo nie zawiodą, poprzez oddanie głosu w wyborach samorządowych - czyli poszczególnych wspólnot, stanowiących razem ciało społeczne. W dniu 27 października wybierzemy wójta, radnych do gminy, powiatu, województwa. Na kogo głosować? Jeśli interesujemy się życiem społecznym swojej wspólnoty, to możemy ocenić i rozliczyć dotychczasowych działaczy, to wiemy na kogo głosować, jeżeli nie, to zostanie skorzystać z informacji prezentowanych w TV i radio, gazetach lub na słupach ogłoszeń. Słyszałem, że wystarczy wybrać człowieka honoru - on pozostałe przymioty też posiada. Udział w głosowaniu, dokonanie dobrego wyboru to właśnie realizacja zdobytej wolności i odpowiedzialności za siebie i społeczność w której się mieszka. Każdy musi rozstrzygnąć we własnym sumieniu i dokonać dobrego wyboru. Wybierać trzeba mądrze.

   Głosowanie na radnych do gminy, powiatu, sejmiku będzie oparte o zasady takie jak przed czterema laty. Wybór wójta / burmistrza, prezydenta miasta / - nowość - nastąpi bezpośrednio przez wyborców. W związku z tymi zmianami oraz by ułatwić oddanie ważnego głosu / tylko taki wpływa na wynik / obok publikujemy informację Gminnej Komisji Wyborczej.

   W gminie symbolicznym dniem wdzięczności za owoce pracy ludzkiej i plony ziemi, szacunku dla chleba codziennego, troski o sprawiedliwy podział dóbr, było gminne Dożynkowe Święto, tym razem w Gorzyczkach. Jest to wspaniała tradycja, w której uczestniczą mieszkańcy całej gminy, przedstawiciele różnych szczebli władzy oraz, co bardzo cieszy, wiele gości, wśród nich i z gmin sąsiednich, i z zagranicy. Oryginalne, jedyne w swym rodzaju, scenki prezentowane w wielkim, barwnym korowodzie , humorystycznie przedstawiające naszą rzeczywistość, pięknie przystrojone domy, niepowtarzalne korony dożynkowe, świadczą o wciąż żywej kulturze ludowej. Tradycje trzeba pielęgnować bo coraz trudniej doszukać się, na niedużej wiosce, rolników żyjących tylko z rolnictwa. Może już wcale takich nie ma? Samoczynnie i bezboleśnie przystosowujemy się do unijnych wymagań?

   W czyżowickiej parafii miały miejsce dwa ważne wydarzenia: poświęcenie nowego kościoła / vide: "Nowa świątynia - szczęśliwi czyżowiczanie"/ oraz poświęcenie nowej kaplicy / vide: "Św. Marcin patronuje Pendzichowi"/. 

   W Urzędzie Gminy przygotowano bilans kadencji 1998 - 2002, który przedstawiono na ostatniej sesji Rady Gminy. Warto przeanalizować poszczególne rodzaje dochodów, na co wydatkowano pieniądze z budżetu, jakie zadania zostały wykonane, jak zmieniła się struktura dochodów i wydatków, gdzie sytuacja gminy jest zależna od sytuacji gospodarczej kraju oraz stanu prawnego regulującego funkcjonowanie (zadania i środki finansowe) samorządów. Na ostatniej, w tej kadencji, XXVII sesji w dniu 8.10.2002 r Rada Gminy dokonała zmian w budżecie na 2002 r oraz podsumowała trzecią kadencję. Przedstawiono sprawozdania za okres 1999 - 2002 r, wykazy zadań rzeczowych zrealizowanych w gminie ze środków własnych i pozyskanych z zewnątrz, z różnych funduszy. Dochody ogólne gminy rosły, dochody własne, w mniejszym stopniu, także, zaś udział w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych co roku był mniejszy (kwotowy i procentowy udział w dochodach ogółem). To niekorzystna tendencja spadkowa. Wydatki inwestycyjne kształtowały się w granicach 17 do 24 % budżetu i były realizowane kosztem wydatków bieżących, które spadły z 83 do 76 %. Corocznie rosną wydatki na placówki oświatowe. Spłaty kredytów stanowiły od 4,8 do 3,9 %, stan zadłużenia obniżył się z 15,5 % do 4,5 % na koniec kadencji.

   W powiecie / formalnie / a właściwie w naszych Gorzyczkach powiatowy Dom Dziecka obchodził jubileusz 50 lecia działalności.. Okrągły jubileusz zaświadcza o wychowaniu się w tym domu / prawie rodzinnym / wiele pokoleń dzieci, którym - z różnych powodów - zabrakło swojego domu rodzinnego. Miałem z tym domem różne najczęściej okazjonalne kontakty - pamiętam go jako bezpieczny, ciepły i życzliwy dla mieszkających w nim. Takimi też są jego wychowankowie.


"Gdyby ścieżka wdzięczności i honoru zawsze była gładka i łatwa, mała 
byłaby zasługa tego, który się jej trzyma". W. Scott. 


Stanisław Sitek
  


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos multimedia & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce Październik 2002.