Strona główna

powrót
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 Uchwalono budżet na 2002 rok

 

   

   Na posiedzeniu sesji Rady Gminy Gorzyce w dniu 17.12.2001 roku przyjęto uchwałę
w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2002 rok , opracowaną w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 1996 roku Nr 13, poz.74 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 155,  poz.1014 z późn.zm.). 


   Budżet Gminy zamyka się po stronie dochodów kwotą 21.729.451zł., z tego dochody 
własne - 6.009.483zł. tj. 27,6%. Do planowanych dochodów własnych zastosowano 5% - towy wskaźnik wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za rok ubiegły. W dochodach własnych znaczną pozycję stanowi podatek od nieruchomości  zaplanowany w kwocie 3.306.000zł. Stawki podatku od nieruchomości przyjęto z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 18 października 2001 roku, w sprawie określenia górnych stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych , opublikowanego w Dz.U.Nr 125, pod poz.1375. Podatek rolny zaplanowano w kwocie 390.000zł. Stawka podatku rolnego wynosi na 2002  rok 92,98 zł./ 1 ha przeliczeniowy ( zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z dnia 12 października 2001 roku , M.P.Nr 35, poz. 573 ). Wpływy związane z gospodarowaniem składnikami mienia komunalnego (dzierżawa gruntów, najem lokali, sprzedaż nieruchomości ) zaplanowano w wysokości 735.120zł. Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 243.000zł., podatek od czynności cywilno - prawnych - 180.150zł. Opłatę skarbową zaplanowano w kwocie 132.000zł. Opłatę eksploatacyjną zaplanowano w wysokości 200.000zł. , wpływy z opłat za wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych - 270.000zł. natomiast dochody z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach w łącznej kwocie 267.900zł. 

   Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przyjęto do budżetu zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr Fn. I.3011-1400/01 z dnia 17 października 2001 roku , w wysokości 1.807.699zł. , dotacje celowe na realizację zadań bieżących powierzonych w drodze porozumień zaplanowano w wysokości 6.000zł., z czego: na utrzymanie przejść granicznych kwotę 5.000zł. natomiast na utrzymanie miejsc pamięci narodowej - 1.000zł. W planie dochodów budżetowych została również uwzględniona dotacja na segregację odpadów w wysokości 72.644zł. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 4.739.921zł. Gmina otrzyma subwencję z budżetu państwa w wysokości 9.093.704zł. , z czego na zadania związane z utrzymaniem placówek oświatowych 8.069.868zł. Subwencję rekompensującą utracone dochody gminy w wyniku częściowej likwidacji podatku od środków transportowych oraz z tytułu ulg i zwolnień w podatku rolnym, leśnym oraz opłat wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - zaplanowano w wysokości 1.015.203zł. Na pozostałe zadania gmina otrzyma subwencję z budżetu państwa w wysokości 8.633zł. 

   Wydatki budżetowe na 2002 rok zaplanowano w wysokości 20.577.764zł. W ramach wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki związane z oświatą , wraz z utrzymaniem przedszkoli , na które przeznaczono kwotę 9.670.922zł. co stanowi około 47% całości wydatków budżetowych gminy. Na zadania inwestycyjne zaplanowano 2.995.000zł., co stanowi 14,67% ogółu wydatków, z czego: na rozbudowę szkół i budowę sal gminastycznych 1.750.000zł., udział w budowie oczyszczalni ścieków „Karkoszka" - 10.000zł. natomiast na zadania z zakresu budowy dróg i chodników zaplanowano kwotę 1.115.000zł. Na inwestycje w zakresie administracji - 30.000zł., na budowę dróg śródpolnych - 30.000zł. W ramach środków na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej, zaplanowano kwotę 40.000zł. ( z tego : wyasfaltowanie boiska przy SP w Bluszczowie, urządzenie placu zabaw w Olzie oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy profilaktycznej w Turzy Śl.)
 
Z budżetu gminy będą przekazane dotacje podmiotowe, w wysokości 877.500zł. z czego : 

- na zadania z zakresu upowszechniania kultury , realizowane przez gminne instytucje 
kultury - 667.500zł. 
 
- zadania z zakresu zdrowia i opieki realizowane przez Stację CARITAS w Gorzycach ( na podstawie trójstronnej umowy , zawartej pomiędzy Gminą Gorzyce , Archidiecezją 
Katowicką i Domem Pomocy Społecznej w Gorzycach) - 80.000zł.

- zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez instytucje kultury fizycznej - 110.000zł.
 
- zadania realizowane przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i 
Młodzieży - 10.000zł.

 -zadania realizowane przez Stowarzyszenie Promocja Integracja Rozwój-10.000zł.
W budżecie zapewniono środki na realizację podstawowych zadań własnych gminy
takich jak oświata , kultura , sport , utrzymanie dróg gminnych, oświetlenie ulic, zadania z zakresu gospodarki komunalnej, utrzymanie budynków gminnych, jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i administracji. Zaplanowano środki dla Rad Sołeckich dla wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej w wysokości 32.000zł. oraz zapewniono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 25.000zł.
Na bieżące utrzymanie gminnych budynków komunalnych zaplanowano środki w wysokości 278.087zł. Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przeznaczono kwotę w wysokości 200.000zł. Utworzono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200.000zł. Na spłatę kredytów zaciągniętych przez gminę przenaczono środki w wysokości 1.151.687zł. Zaplanowano przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 13.000zł. oraz Środków Specjalnych w wysokości 15.980zł.

 

Skarbnik Gminy
mgr Bernadeta Grzegorzek


 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2002.