Strona główna

powrót

Zapisz artykuły

Czerwiec 2001 HTML

Czerwiec 2001 DOC

Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przeglądaj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomości >
  ABSOLUTORIUM ZA 2000 r


    Na XIX sesji Rady Gminy Gorzyce w dniu 11 kwietnia 2001 roku, Zarząd Gminy przedstawił Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2000 rok. Sprawozdania te były tematem szczegółowych analiz na wcześniejszych posiedzeniach komisji Rady a obejmowały przede wszystkim wykonanie dochodów budżetowych, wykonanie wydatków, wykonanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, realizację przychodów i rozchodów gminy związanych z finansowaniem niedoboru w budżecie gminy oraz spłatą zobowiązań. Analizowano również wykonanie zadań rzeczowych ( w tym przede wszystkim zadań inwestycyjnych ), realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Środków Specjalnych. Przedstawiono Radzie Gminy informację o stanie zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów. Przedstawię w dużym skrócie wykonanie najważniejszych pozycji dochodów , wydatków. Plan budżetu gminy na 2000 rok , po stronie dochodów wyniósł 20.195.089 zł., natomiast po stronie wydatków 20.378.092 zł. 


    Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 19.614.522 zł, co stanowi 97,13% zaplanowanej wielkości. Dochody własne zaplanowane w wysokości 4.527.602 zł zostały wykonane w wysokości 4.548.066 zł tj.100,4%, z czego między innymi: podatek od nieruchomości 1.970.127 zł, podatek rolny - 306.147 zł, podatek od środków transportowych - 225.176 zł, wpływy z opłaty skarbowej - 275.351 zł, wpływy z karty podatkowej - 116.492 zł, dochody z dzierżaw gruntu ( działki rekreacyjne oraz grunty wydzierżawiane na prowadzenie działalności gospodarczej ) - 41.828 zł., wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zrealizowane w wysokości 334.170 zł. ( sprzedano grunty w Czyżowicach, Turzy Śl., Rogowie oraz budynki w Gorzycach i Uchylsku ), dochody z tytułu wydanych zezwoleń (koncesji) na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 254.422 zł.
Poważną pozycję w dochodach stanowią udziały gminy w dochodach państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Wysokość wpływów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie informacji Ministra Finansów , w wysokości 5.498.524 zł. Do końca roku Ministerstwo Finansów przekazało gminie 4.774.886 zł. co stanowi 88,71% i powoduje brak środków finansowych w budżecie gminy w wysokości 599.960 zł. Niska realizacja podatku spowodowała ogromne problemy z realizacją wydatków na koniec roku budżetowego, tym większych, że ostatnia należna rata podatku, w wysokości 526.685 zł. wpłynęła na rachunek budżetu 15 stycznia 2001 roku. Brak środków finansowych wyniósł więc na dzień 31.12.2000 roku 1.126.645 zł.
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych zostały zaplanowane w wysokości 1.953.693 zł, przekazane zostały w wysokości 1.952.717 zł. co stanowi 99,9%. Do pełnej realizacji wpływów zabrakło kwoty 976 zł., która stanowi część dotacji celowej na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą. 
Dzięki staraniom Zarządu oraz pracowników Urzędu Gminy, gmina otrzymała dotacje celowe na realizacją własnych zadań inwestycyjnych, w wysokości 737.095 zł. oraz zadań bieżących w wysokości 278.695 zł. w tym :

 • 85.249 zł - na usuwanie skutków powodzi: wykonanie przepustu przy ulicy Wałowej w Bełsznicy oraz odbudowę rowu Gorzyce - Osiny,
 • 200.000 zł - na odbudowę cieków wodnych w ramach usuwania skutków powodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach,
 • 53.891 zł - na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Uchylsku, 
 • 240.000 zł - na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czyżowicach,
 • 40.000 zł - na remont budynku Gimnazjum w Gorzycach,
 • 103.900 zł - na remont płyty boiska sportowego w Rogowie, ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu,
 • 14.055 zł - na modernizację kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Czyżowicach, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach,
 • 65.000 zł - na segregację odpadów śmieci, z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w Wodzisławiu Śl.,
 • 9.000 zł - na zadania związane z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi znajdującymi się na terenie gminy,
 • 105.210 zł - na wynagrodzenia nauczycieli szkół podstawowych oraz gimnazjów w związku z nowelizacją przepisów Karta Nauczyciela,
 • 3.946 zł - na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla dzieci ze środowisk najuboższych,
 • 7.212 zł - na wypłatę świadczeń socjalnych dla dzieci z rodzin najuboższych - realizowane przez szkoły,
 • 29.619 zł - na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli - emerytów,
 • 20.000 zł - na usuwanie skutków powodzi o SP Olza,
 • 9.920 zł - na pomoc kombatantom i osobom represjonowanym, 
 • 11.148 zł - na dożywianie dzieci w szkołach,
 • 17.640 zł - dofinansowanie "zielonych szkół",     Subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w wysokości 7.309.381zł. , została przekazana w 100,0%. Na zadania związane z funkcjonowaniem oświaty otrzymaliśmy subwencję 6.195.360 zł, natomiast 96.287 zł, na pozostałe zadania gminy. Część rekompensująca subwencji za dochody utracone w związku z likwidacją części podatku od środków transportowych oraz ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym wyniosła 1.017.734 zł. 


    Plan wydatków budżetowych na koniec 2000 roku wyniósł 20.378.092 zł natomiast wykonanie 19.490.640 zł., co stanowi 95,65%. Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 16.091.520 zł. na planowaną kwotę 16.456.310 zł, tj. 97,8% oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 3.399.120 zł na planowaną wielkość - 3.921.782zł, tj. 86,7%. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej kształtowało się następująco :

 • Rolnictwo - plan wydatków wynosił 131.949 zł, wydatkowano kwotę 131.189zł, tj.99,4%.
 • Leśnictwo - zaplanowano 8.300 zł, wydatkowano 7.340zł, tj. 88,43%. 
 • Transport - (budowa i utrzymanie dróg gminnych) plan wydatków wynosił 933.412 zł, wykonanie - 429.346zł, tj.46%.
 • Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 660.000 zł, przekazano 157.434zł, co było spowodowane brakiem środków na rachunku bankowym. Pod względem rzeczowym cały zakres planowanych w tym zakresie robót został wykonany jednak powstałe zobowiązania zostaną uwzględnione w budżecie na 2001 rok.
 • Gospodarka komunalna - plan wydatków wynosił 1.594.417 zł., wykonanie 1.545.227 zł, tj.96,9%, z czego wydatki związane z oświetleniem ulic i utrzymaniem urządzeń energetycznych - 587.955 zł. 
 • Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - plan wydatków wynosił 502.325 zł wykonanie 402.924 zł, tj. 80,21%.
 • Dział 79 - Oświata i wychowanie - wydatki związane z utrzymaniem szkół , gimnazjów i przedszkoli zaplanowano w wysokości 10.796.139 zł, wydatkowano 10.651.549 zł, tj.98,7%. 
  Należy zaznaczyć , że w 2000 roku wypłacono nauczycielom szkół podstawowych , gimnazjów i przedszkoli wynagrodzenia zgodnie z przepisami znowelizowanej "Karty Nauczyciela". Ustawa ta zobligowała gminy do wypłacenia wyrównań wynagrodzeń od 1 stycznia - nie później niż do dnia 6 października 2000 roku. W związku z czym należne wynagrodzenia i nadpłaty wypłacono w dwóch ratach - pierwsza z końcem lipca , druga - 6 października. Pismem z dnia 30.06.2000 roku, poinformowano Ministerstwo Edukacji Narodowej o niewystarczających środkach subwencji oświatowej na właściwą realizację wypłat należnych wynagrodzeń. Dnia 25 września 2000 roku Minister Edukacji Narodowej poinformował między innymi, że " Wdrożenie "Karty Nauczyciela" obarczone było błędem niedoszacowania finansowego. Spowodował on , że rzeczywisty wzrost płac nauczycieli jest większy niż zakładany na 2000 rok ". W naszej gminie skutki wdrożenia przepisów "Karty Nauczyciela" wyniosły 1.064.809 zł. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało gminie 105.210 zł. W związku z tą sytuacją podjęto decyzję o zaciągnięciu kredytu w wysokości 500.000 zł. Pozostałą część sfinansowano ze środków własnych gminy.
 • Kultura i Sztuka, plan wydatków wynosi 823.357 zł , wykonanie wydatków - 804.179 zł, tj.97,7%. (wydatki Wiejskich Domów Kultury, Bibliotek).
 • Ochrona Zdrowia - plan wydatków 306.000 zł, wykonanie 303.535 zł tj.99,2 %. (przeciwdziałanie alkoholizmowi).
 • Opieka Społeczna - plan wydatków wynosi 2.075.175 zł wykonanie 2.071.498 zł co stanowi 99,8%. 
 • Kultura fizyczna i sport - plan wydatków wynosił 175.100 zł, wykonanie 175.097 zł, tj.100,0%.
 • Dział 89 - Różna działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 359.187 zł, wykorzystano 359.056 zł, tj.99,96% , z czego: "Spis powszechny i inne" - 3.505 zł, utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach -355.55 zł. 
 • Administracja Państwowa i Samorządowa - zaplanowano wydatki w wysokości 2.291.266 zł wykonano 2.228.337 zł, tj. 97,25%. , z czego:
  budowa i utrzymanie drogowych przejść granicznych - 7.000 zł, Urzędy Wojewódzkie, środki dotacji celowej w wysokości 77.200 zł przeznaczone na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji państwowej (USC, Obrona Cywilna, ewidencja ludności), Rady Gmin - 154.439 zł , Urzędy Gmin - 1.930.428 zł, wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków, diety za udział sołtysów w sesjach i posiedzeniu komisji Rady Gminy - 59.270 zł.
 • Finanse - wydatkowano 339.265 zł, tj. 99,97%. Środki zostały przekazane na spłatę odsetek od kredytów.
 • Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa, realizowano wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, na zadania zlecone gminie (tj. aktualizacja spisów wyborców, wybory Prezydenta RP oraz wybory do Sejmu i Senatu ) w wysokości - 42.098 zł. 
  Nadwyżka za 2000 rok, powstała jako tzw. "wolne środki" wynosi 334.420 zł i jest związana z niewykonaniem wydatków, ze względu na brak środków na rachunku budżetu gminy, na dzień 31.12.2000 roku.
 • Rozchody z tytułu spłaty zobowiązań ( kredytów zaciągniętych na zadania własne gminy) wyniosły 760.400 zł. 
 • Wpływy na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska wynosiły 19.237 zł natomiast wydatkowano kwotę 12.000 zł na dofinansowanie modernizacji systemu ogrzewania budynków mieszkalnych. 
 • Przychody na konto Środków Specjalnych wynosiły ogółem 73.969 zł, z tego, z opłat za korzystanie z dróg gminnych - 19.477 zł (zostały przeznaczone na zakup masy asfaltowej ). W zakresie oświaty przychody wynosiły 54.492 zł, natomiast wydatkowano kwotę 42.839 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia klas lekcyjnych i przedszkoli oraz na pokrycie bieżących remontów. 


        Po rozpatrzeniu sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2000 rok oraz wystąpieniu Wójta Gminy Gorzyce, przedstawiono opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz opinie wszystkich Komisji Rady. Po przeprowadzonej dyskusji Rada Gminy podejmując uchwałę nr XIX/ /2001- na wniosek Komisji Rewizyjnej - udzieliła Zarządowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2000 rok. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 24 radnych ( 100% składu Rady), z czego 22 radnych oddało głos "za", 2 radnych oddało głos "przeciw". 


Skarbnik Gminy
mgr Bernadeta Grzegorzek


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.