Strona główna

powrót
Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przeglądaj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomości >
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORZYCE ZA I PÓŁROCZE 2001 ROKU

Budżet Gminy Gorzyce na 2001 rok, został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/203/00, z dnia 18 grudnia 2000r.


Dochody gminy uchwalono w wysokości 20.363.702zł., z czego dochody własne wraz z udziałami gminy w dochodach państwa - 10.345.150zł. ( w tym : udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 5.579.502zł.) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - 1.536.083zł., subwencje ogólne z budżetu państwa - 8.474.469zł. 
Uchwalono wydatki w wysokości 19.617.478zł. , z czego na zadania bieżące gminy przeznaczono kwotę 16.683.978 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu kultury w wysokości 699.500zł., na wydatki związane z działalnością Stacji "Caritas", kwotę 87.000zł. , na zadania realizowane przez Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży - 10.000zł., kluby sportowe - 71.200zł. Ustalono plan rozchodów z tytułu zobowiązań gminy ( spłata kredytów ), w wysokości 933.224zł. W ciągu roku, uchwałami Rady Gminy i Zarządu Gminy zwiększono plan dochodów o kwotę 361.427zł. do wysokości 20.725.129zł. i plan wydatków o kwotę 508.847zł. do wysokości 20.126.325zł. Zwiększono również plan przychodów budżetowych o część nadwyżki za 2000 rok, w wysokości 147.420zł. 
Wykonanie dochodów za okres od 01.01.2001r. do 30.06.2001r. wynosi 10.520.719zł. tj. 50,8%. W najważniejszych pozycjach planu dochodów wykonanie kształtowało się następująco :

 • podatek od nieruchomości, zaplanowany w wysokości 2.617.000zł., zrealizowany w kwocie 1.339.459zł. tj. 51,2% 
 • podatek rolny zaplanowano w wysokości 330.000zł. - wpływy z tego tytułu wyniosły 182.843zł., tj. 55,4%
 • podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 225.000zł. - wpływy wyniosły 117.397zł. tj.52,2%
 • wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w wysokości 300.000zł., wpływy wyniosły 66.808zł. tj.22,3% 
 • wpływy z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 120.000zł. - wpływy wyniosły 35.922zł. tj.29,9% 
 • dochody z dzierżaw gruntu zaplanowano w wysokości 66.000zł. wykonano 24.963zł., tj. 37,8% 
 • wpływy z najmu lokali zostały zrealizowane w 49,3%.
 • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w wysokości 300.000zł. , zrealizowano sprzedaż na kwotę 63.688zł., co stanowi 21,2%. 
 • dochody z tytułu wydanych zezwoleń (koncesji) na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w wysokości 270.000zł., wykonano 223.974zł. tj. 83,0%. 
 • wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 70.000zł. zrealizowano 61.801zł. tj.88,9%.
 • opłatę za wyżywienie dzieci w przedszkolach zaplanowano w wysokości 157.300zł. zrealizowano 92.606zł. tj. 58,9%. 
 • opłata eksploatacyjna została zaplanowana w kwocie 200.000zł., zrealizowano 67.193zł. tj. 33,6%.
 • wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach państwa zaplanowano w wysokości 5.306.437zł. wykonanie w tym zakresie wynosi 1.838.528zł. tj. 34,4%.

 Subwencja ogólna z budżetu państwa planowana w wysokości 8.316.197zł. , została przekazana w 62,6%. Na zadania z zakresu oświaty otrzymaliśmy subwencję w wysokości 4.565.411zł. tj. 63,1%, natomiast na pozostałe zadania gminy 16.004zł. Wpływy z części rekompensującej subwencji za dochody utracone w związku z likwidacją części podatku od środków transportowych oraz ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym wyniosła 621.300zł. , tj. 58,7%


Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych wynosi 1.758.604zł. Do dnia 30 czerwca gmina otrzymała kwotę 810.488zł. tj. 46,1%. Dotacje celowe na realizację własnych zadań gminy ( takich jak : utrzymanie drogowych przejść granicznych, utrzymanie grobów komunalnych, świadczenia z ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów, dodatki mieszkaniowe, świadczenia społeczne dla kombatantów i osób represjonowanych, selektywna zbiórka odpadów, pole biwakowe w Olzie ) zaplanowano w wysokości 146.946zł. Do dnia 30.06.01r. gmina otrzymała 114.442zł. 
Ogółem dochody zaplanowane w wysokości 20.725.129zł., zostały wykonane w wysokości 10.520.719zł. tj. 50,8%. 

Plan wydatków budżetowych na koniec I półrocza 2001 roku wyniósł 20.126.325zł. natomiast wykonanie 9.743.437zł., co stanowi 48,4%. Wydatki bieżące gminy zaplanowano w wysokości 16.680.557zł., zrealizowano 8.899.775zł. tj.53,3%. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.445.768zł. zrealizowano 843.662zł. tj. 24,5%. Pozostała część zadań inwestycyjnych zostanie zrealizowana w II półroczu bieżącego roku. W budżecie gminy zaplanowano dotacje dla gminnych instytucji kultury, klubów sportowych, Stacji "Caritas" w Gorzycach oraz Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śl. Łącznie zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 867.700zł., przekazano 457.540zł. Na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przeznaczono kwotę 933.224zł., do końca pierwszego półrocza przekazano kwotę 513.524zł. Środki na realizację zaplanowanych zadań pochodzą z dochodów własnych gminy, udziału gminy w dochodach państwa ( podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych ) dotacji celowych oraz nadwyżki za rok ubiegły w wysokości 334.420zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtowało się następująco:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków wynosił 197.700zł.,wydatkowano kwotę 72.764zł. tj.36,8%, w tym:
Rozdział 01008 - Budowa i utrzymanie urządzeń wodnych i melioracyjnych, plan wydatków 100.600zł., z czego wydatki bieżące 62.500zł. natomiast wydatki inwestycyjne 38.100zł. 
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan wydatków wynosił 80.000zł., z czego wydatki bieżące 70.000zł., wydatki inwestycyjne 10.000zł. Zadania bieżące (dofinansowanie kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków w Bełsznicy ), zrealizowano w kwocie 32.528 zł. tj. 46,5% 
Rozdział 01030 - Izby rolnicze, w rozdziale planuje się wpłaty na rzecz Izb Rolniczych. Gmina jest zobowiązana do przekazania Izbie Rolniczej 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. około 7.300zł. Kwota ta zostanie przekazana w II półroczu.
Rozdział 01095 - Pozostała działalność, plan wydatków wynosił 15.000zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne - drogi śródpolne. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

W dziale 020 - Leśnictwo, zaplanowano 4.000zł. , do końca I półrocza wydatkowano kwotę 960zł., tj.24% na remont drogi leśnej w Bełsznicy.

W dziale 600 - Transport i łączność, plan wydatków wynosił 1.358.566zł. , wydatkowano kwotę 412.353zł. tj.30,4% Rozdział 60016 - Publiczne drogi gminne, plan wydatków 1.352.566zł., z czego wydatkowano kwotę 412.287zł. tj.30,5% na zakup znaków drogowych, na kwotę 9.815 zł. , zimowe utrzymanie dróg, na kwotę 51.116zł., ubezpieczenia samochodów, zakup paliwa, materiałów na remont i bieżące utrzymanie dróg. Większość prac z zakresu modernizacji i utrzymania dróg a także zadania inwestycyjne ( budowa dróg ) planuje się na III i IV kwartał. 
Rozdział 60031 - Przejścia graniczne, plan wydatków 6.000zł., z czego wydatkowano 66zł. tj. 1,1%. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan wydatków związany jest z utrzymaniem budynków gminnych i wynosił 155.350zł. wykonanie 84.514zł. tj.54,4%. 

W dziale 710 - Działalność usługowa - plan wydatków wynosił 152.000 zł. wykonanie 41.361 zł. tj.27,2%.
Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - plan wydatków wynosił 135.000zł. wydatkowano 38.697zł. Rozdział 71095 - Pozostała działalność, plan wydatków wynosił 17.000zł. wydatkowano 2.664zł. tj.15,7% 

W dziale 750 - Administracja publiczna, zaplanowano wydatki w wysokości 2.223.700zł., wykonano 1.158.532zł. tj.52,1%
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie, środki dotacji celowej w wysokości 74.539zł. przeznaczone na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji państwowej (USC, Obrona Cywilna, ewidencja ludności ). 
Rozdział 75022 - Rady Gmin, zaplanowano wydatki w wysokości 162.618zł. wydatkowano kwotę 91.795zł., tj.56,4%. na wydatki związane z działalnością Rady Gminy w tym również składki na rzecz związków w których gmina uczestniczy ( Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry oraz Stowarzyszenie Gmin Górniczych ).
Rozdział 75023 - Urzędy Gmin, zaplanowano kwotę 1.892.830zł. wykorzystano 980.468zł.tj. 51,8%. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1.817.830zł. , wykonano 980.468zł. tj.53,9%. Wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 75.000zł. zostaną sfinansowane w II półroczu br.
Rozdział 75047 - Pobór podatków, zaplanowano wydatki w wysokości 79.400zł. wydatkowano 44.664zł. tj.56,3%. Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne, plan wydatków w wysokości 5.091zł. stanowi dotacja celowa na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego 2002r., związane z aktualizacją wykazów gospodarstw i działek rolnych oraz wykazów nieruchomości i mieszkań. 
Rozdział 75095 - Pozostała działalność, zaplanowano kwotę 9.222zł., wydatkowano 3.375zł. tj.36,6%. Wydatki zrealizowane stanowią diety za udział sołtysów w posiedzeniach Sesji Rady Gminy.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zaplanowano wydatki realizowane w ramach zadań zleconych , w wysokości 2.670zł. z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców. 

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano kwotę 240.862zł., wydatkowano 102.071zł. tj. 42,4%.
Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne, zaplanowano kwotę 235.962zł. wydatkowano 102.071zł. tj. 43,3%. Rozdział 75414 - Obrona cywilna, plan wydatków w wysokości 4.900zł. stanowi dotacja celowa na obronę cywilną. 

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego, zaplanowano kwotę 420.800zł. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Do końca I półrocza przekazano kwotę 210.451zł. 

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - wydatki związane z utrzymaniem szkół i przedszkoli zaplanowano w wysokości 9.923.974 zł. , wydatkowano 4.979.281zł. tj.50,2%.W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków kształtowało się następująco :
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - plan wydatków 6.617.215zł., w tym wydatki bieżące - 5.012.215zł. natomiast wydatki inwestycyjne - 1.605.000zł. Do końca I półrocza wydatkowano łącznie kwotę 3.178.268zł. tj.48,0% z czego na wydatki bieżące - 2.948.268zł., na inwestycje 230.000zł. 
Rozdział 80110 - Gimnazja - plan wydatków ustalono w wysokości 1.898.094zł. zrealizowano do końca I półrocza 1.010.974zł. tj.53,3%.
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, plan wydatków wynosi 45.000zł. wykonanie - 34.930zł. tj.77,6% Wydatki stanowi dowóz dzieci z Olzy do gimnazjum w Turzy Śl. , dzieci z Gorzyczek do gimnazjum w Gorzycach oraz dojazd dzieci z Odry do Szkoły Podstawowej w Olzie.

Rozdział 80104 - Oddziały klas "O" w przedszkolach i szkołach podstawowych, plan wydatków wynosił 951.310zł. wykonano 537.012zł. tj. 56,4%. 
Rozdział 80114 - Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół, w ramach rozdział finansuje się wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej. Zaplanowano wydatki w wysokości 387.100zł., zrealizowano 194.212zł. tj.50,2%. 
Rozdział 80195 - Pozostała działalność, plan wydatków w wysokości 25.255 zł. Kwota w wysokości 22.755zł. stanowi dotacja przeznaczona na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów szkół. Pozostała część planu w wysokości 2.500zł. stanowią wydatki na organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizację zawodów szkolnych, oraz zakup sprzętu sportowego. Środki te zostały wykorzystane w wysokości 23.885zł.. tj.94,6%%.

W dziale 851 - Ochrona Zdrowia 
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan wydatków 270.000zł., wykonanie 61381zł. tj.22,7%. W ramach środków realizowane są zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej. 

Dział 853 - Opieka Społeczna - plan wydatków wynosi 2.012.381 zł. wykonanie 1.007.040 zł. co stanowi 50,0%. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków kształtowało się następująco:
Rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - plan wydatków wynosi 1.333.879zł., wykonanie 660.117zł. tj.49,5%. W/w środki przeznaczone są w całości na zadania bieżące - wypłata zasiłków oraz pomoc rzeczowa osobom i rodzinom znajdującym się w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. 
Rozdział 85319 - Ośrodki Pomocy Społecznej - plan wydatków wynosi 318.607zł., z czego środki własne 142.888zł. i środki dotacji celowej 175.719zł. Wykorzystano 166.619zł. tj.52,3%. w tym środki własne - 78.759zł. , środki dotacji celowej 87.860zł. 
Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe - plan wydatków 16.139zł. wydatkowano 12.755zł. tj. 79% na wypłatę dodatków mieszkaniowych. 
Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - plan wydatków wynosi 194.606zł. wykonanie 74.915zł.tj. 38,5%. Zadanie jest finansowane w całości ze środków dotacji celowej, w ramach zadań zleconych.
Rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wydatków wynosi 87.000zł. wykonanie 40.500zł. tj.46,5%. Środki zostały wykorzystane na współfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez Stację Caritas w Gorzycach.
Rozdział 85329 - Specjalistyczne Ośrodki Szkoleniowo-Rehabilitacyjne - plan wydatków wynosi 10.000zł. przekazano 5.000zł. tj. 50,0% jako dotacja do Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży w Wodzisławiu Śl.
Rozdział 85395 - Pozostała działalność - plan wydatków wynosił 52.150zł. wykonanie 47.134zł. tj.90,4%. ( w tym: dożywianie dzieci w szkołach - 47.200zł., pomoc kombatantom i osobom represjonowanym - 4.950zł. 

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, plan wydatków wynosi 826.090zł., wykonanie 451.450zł. tj.54,6%. Środki w całości przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności przedszkoli na terenie gminy. 

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan wydatków wynosi 1.517.582zł. , wykonanie 754.635zł. tj.49,7%, w tym :
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami, plan wydatków 154.000zł. - w tym dotacja Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. na selektywną zbiórkę odpadów w wysokości 70.000zł. Wykorzystano kwotę 65.584zł. tj.42,6%. 
Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, plan wydatków 562.650zł. przeznaczony na wydatki bieżące ( zapłata za energię elektryczną, konserwację urządzeń, modernizację sieci elektrycznej) z czego wydatkowano kwotę 293.262zł. tj.52,1%. 
Rozdział 90078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, plan wydatków 39.102zł. co stanowi dotacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przeznaczona na odbudowę budynku recepcji na polu biwakowym w Olzie. Wydatki zrealizowano w 100%.
Rozdział 90095 - Pozostała działalność, plan wydatków 761.830zł. z czego wydatki bieżące 291.830zł. natomiast wydatki inwestycyjne 470.000zł. Zadania bieżące zrealizowano w kwocie 125.789zł. tj. 43,1%. W ramach wydatków inwestycyjnych, na budowę Domu Przedpogrzebowego w Rogowie przeznaczono 450.000zł., natomiast na profilaktykę przeciwpowodziową 20.000zł. 

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan wydatków wynosi 736.450 zł. , wykonanie wydatków - 365.199zł., tj.49,6%.
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan dotacji dla zakładów prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej (WDK Czyżowice, WDK Gorzyce, WDK Olza) 396.000zł. Do końca I półrocza przekazano kwotę dotacji w wysokości 201.940zł. tj.51,0%. 
Rozdział 92116 - Biblioteki - plan dotacji dla bibliotek wynosił 303.500zł. Do końca I półrocza przekazano kwotę dotacji w wysokości 144.600zł. tj. 47,6%. 
Rozdział 92195 - Pozostała działalność - w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 36.950zł. na wydatki związane z upowszechnianiem kultury, organizacją imprez kulturalnych mających na celu integrację środowisk, pracą z dziećmi i młodzieżą, organizacją Dni Gminy Gorzyce. Do końca I półrocza wydatkowano 18.659zł. tj.50,5%.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, plan wydatków wynosił 84.200 zł., wykonanie 41.445zł. tj. 49,2%.
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej, plan dotacji dla 5 klubów sportowych na terenie gminy wynosi 71.200zł., przekazano dotacje w kwocie 35.500zł. tj. 49,9%.
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, plan wydatków w kwocie 13.000zł. wykonanie 5.945zł. tj. 45,7%. Środki zostały wykorzystane na przeprowadzenie w naszej gminie Turnieju Miast i Gmin, na nagrody dla uczestników turnieju, imprezy sportowe, a także zajęcia - sport w szkole.

Ogółem wydatki zaplanowane w wysokości 20.126.325zł. zrealizowano w wysokości 9.743.437zł., co stanowi 48,4%. Rozchody gminy zaplanowano w wysokości 933.224zł. Całość kwoty przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Do końca pierwszego półrocza przekazano 513.524zł. Przychody budżetowe zaplanowano w wysokości 334.420zł. Źródłem przychodów jest nadwyżka budżetowa za 2000 rok. 
Stan zadłużenia Gminy Gorzyce z tytułu zaciągniętych kredytów oraz odsetek od kredytów na dzień 30.06.2001r. wynosi 2.580.805zł. co stanowi 12,45 % dochodów budżetowych gminy ( zgodnie z art.114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155 poz.1014 z późn. zm.), łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym. 
Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano w wysokości 8.000zł. Wpływy wyniosły 7.259zł. Przychody gromadzone na kontach "Środków specjalnych" zaplanowano w wysokości 18.400zł. Wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 13.214zł. z czego:
- w dziale 600 - Transport i łaczność , rozdz. 60016 - planowano kwotę 3.500zł. - kwota ta zostanie wydatkowana w drugim półroczu na bieżące utrzymanie dróg
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - planowano łącznie 14.900zł. zrealizowano 7.677zł. W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zaplanowano przychody w wysokości 7.660zł. , zrealizowano 2.943zł. Środki zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe placówek oświatowychSkarbnik Gminy Gorzyce 
Bernadeta Grzegorzek

 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.