Strona główna

powrót
Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przeglądaj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomości >
 

Wydawca Internetowej wersji magazynu U NAS

 Ubezpieczenie społeczne rolników. Urząd Gminy w Gorzycach publikuje drugą część informacji w sprawie ubezpieczenia rolników.Składka na ubezpieczenie społeczne rolników.


Opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne rolników jest konsekwencją obowiązku podlegania ubezpieczeniu rolniczemu, a nie odwrotnie- to znaczy, że opłacanie składki nic nie daje, jeżeli okaże się, że dana osoba nie spełnia warunków podlegania ubezpieczeniu rolniczemu.


Składka na ubezpieczenie społeczne rolników ma charakter kwartalny i niepodzielny, co oznacza, że podlegając ubezpieczeniu rolniczemu nawet jeden dzień w danym kwartale, ubezpieczony jest obowiązany uregulować składkę za cały kwartał. Rolnik opłaca składkę w jednej kwocie, pokrywane są z niej wpłaty na dwa fundusze emerytalno- rentowy i wypadkowo- chorobowo- macierzyński. 


Składka ma charakter osobowy, to znaczy opłacana jest za osobę, tak więc w przypadku przekazania gospodarstwa w danym kwartale składkę opłaca zarówno były właściciel (ma ona wpływ na wysokość świadczenia tj. renty lub emerytury) jak też nabywca- jest on osobą podlegającą ubezpieczeniu z tytułu nabycia gospodarstwa zobowiązaną do opłacenia składki. Składka ubezpieczenia społecznego rolników jest obowiązująca dla wszystkich ubezpieczonych w tej samej wysokości, za wyjątkiem:

  • rencistów i emerytów, ubezpieczonych na tzw. wniosek ograniczony, to znaczy uprawniający do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie w razie wypadku lub choroby zawodowej jeżeli posiadają gospodarstwo rolne (ubezpieczenie na wniosek)
  • osób, z którymi rolnik zawarł umowę jako z następcą, wtedy składka jest częściowo obniżona (ubezpieczenie obowiązkowe)
  • osób, które wcześniej będąc rolnikami opłacały składki ubezpieczenia rolniczego przez co najmniej 50 kwartałów, a zaprzestały prowadzenia rolniczej, nie nabywając prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia, a nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu (ubezpieczenie na wniosek)
  • osób, które pracując zawodowo (podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu) podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników na wniosek w zakresie funduszu wypadkowo- chorobowego (ubezpieczenie na wniosek)


Terminowość


Składki winny być opłacane w terminie. Termin płatności składki to 31 styczeń, 30 kwiecień, 31 lipiec, 31 październik- czyli ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału. Proszę pamiętać o terminowym opłacaniu składek. W przypadku udokumentowanych przejściowych trudności w opłacaniu składek za dany kwartał należy przed upływem terminu płatności zwrócić się do placówki z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składki- wtedy będzie wyznaczony inny termin płatności, a karne odsetki nie zostaną naliczone. Warunkiem jest zgłoszenie się przed terminem płatności składki.

Przejdziemy teraz do ważnego tematu, tj. możliwości wyboru ubezpieczenia w przypadku prowadzenia bądź podejmowania prowadzenia działalności gospodarczej.
Od dnia 1 stycznia 1997r. obowiązuje ustawa pozwalająca rolnikom na wybór korzystniejszego ubezpieczenia KRUS w przypadku, gdy rolnik (lub domownik) spełniający warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników z mocy ustawy jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, lub też aktualnie ubezpieczony rolnik chce rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.


Pierwsza sytuacja:


Osoba na dzień 01.01.1997r. posiada gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 1,00 ha przeliczeniowego, prowadzi to gospodarstwo rolne (opłaca podatek rolny) lub działy specjalne produkcji rolnej- czyli spełnia warunki podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy a jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, opłacając z tego tytułu składki w ZUS. Jeżeli oba te warunki są spełnione na dzień dzisiejszy, to osoba taka ma prawo złożyć oświadczenie o wyborze ubezpieczenia KRUS i opłacać składki ubezpieczenia społecznego rolników, prowadząc jednocześnie działalność gospodarczą. Osoba ta będzie objęta ubezpieczeniem społecznym rolników nie wcześniej niż w dacie złożonego oświadczenia.


Druga sytuacja:


Ubezpieczony z mocy ustawy (czyli posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 1,00 ha przeliczeniowego lub też prowadzący działy specjalne produkcji rolnej) rolnik lub domownik- chce podjąć działalność gospodarczą. Warunkiem wyboru jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników co najmniej rok, czyli np. ubezpieczony objęty ubezpieczeniem rolniczym od 01.05.2000r. podejmuje działalność gospodarczą od 02.05.2001r.- składa oświadczenie i ma prawo pozostać w ubezpieczeniu rolniczym.

W obu wspomnianych przypadkach należy przed podjęciem decyzji o wyborze ubezpieczenia zgłosić do Placówki Terenowej celem upewnienia się, że będą spełnione warunki wyboru ubezpieczenia przez daną osobę. Może okazać się, że w pewnym okresie była przerwa w działalności gospodarczej lub też np. areał gospodarstwa rolnego na skutek dzierżawy części gospodarstwa, odłogowania lub zniesienia współwłasności był mniejszy niż 1,00 ha przeliczeniowy lub też była przerwa w prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej- wtedy może okazać się, że dana osoba nie spełnia warunków wyboru ubezpieczenia, jeżeli samorzutnie przestanie np. opłacać składki ZUS, uznając, że wybrała ubezpieczenie KRUS (o czym Placówka Terenowa zostaje powiadomiona dużo później) może okazać się, że zaistnieje konieczność powtórnego ubezpieczenia w ZUS i opłacania składek wraz z odsetkami. Dlatego też proszę pamiętać o przedłożeniu pełnej dokumentacji dotyczącej wyboru ubezpieczenia m.in. aktów notarialnych, zaświadczenia ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, decyzje urzędu dotyczące wpisu do ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wykreślenia z ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej itp. Jednocześnie osoba ubezpieczona dotychczas w ZUS dokonująca wyboru ubezpieczenia obowiązana jest wyjaśnić kwestię podlegania ubezpieczeniu przez małżonka, tak jak przy objęciu ubezpieczeniem społecznym rolników (jeżeli oczywiście małżonek już wcześniej nie podlegał ubezpieczeniu rolniczemu) przedkładając odpowiednie dokumenty.


Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. Nr 7/98 poz. 25 z późniejszymi zmianami)
  • ustawa z dnia 12 września 1996r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. Nr 124/96 poz. 585)Kierownik placówki
Grażyna Kuczek 


(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.