Strona główna

powrót
spis artykułów
Zapisz artykuł
Cały numer DOC
Cały numer HTML
Skomentuj artykuł
dodaj komentarz
przeglądaj komentarze
< prosimy nie zmieniać tematu wiadomości >
   Historyczne wydarzenie - Oddanie do użytku budynku Gimnazjum w Rogowie

"Otwierajcie na oścież szkoły naszej wrota"

Data 25 listopada 1999 r. zapisana zostanie w murach szkolnictwa gminy Gorzyce złotymi zgłoskami. W tym dniu bowiem, oddano do użytku kolejną inwestycję oświatową w naszej gminie - Gimnazjum w Rogowie. Jest to zarazem wydarzenie historyczne w skali Gminy Gorzyce.

Na zakończenie całej inwestycji pod nazwą "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rogowie" trzeba będzie jeszcze poczekać, póki co oddano do "życia" tzw. segment "A" czyli budynek gdzie mieszczą się sale lekcyjne, gabinety pomocnicze, sanitariaty, szatnie, kotłownia olejowa, która zarazem ogrzewa S.P oraz łącznik i korytarze. Pozwoli to na rozładowanie panującej ciasnoty w rogowskiej szkole, a jednocześnie powstały warunki dla rozpoczęcia normalnego funkcjonowania Gimnazjum w sferze dydaktycznej gromadzenia zasobów bibliotecznych, pomocy naukowych itp. Przekazanie do użytku gmachu miało bardzo uroczystą odświętną oprawę.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością: wójt Gminy Gorzyce pani Krystyna Durczok, Przew. Rady Gminy Jerzy Pawelec, Przew. Rady Powiatu prof. Antoni Motyczka, Przedstawiciel Woj. Kuratorium Oświaty pani Hanna Świergolik, proboszcz parafii rogowskiej ks. Eugeniusz Marszolik, dyrektorzy wszystkich gimnazjów w gminie, przedstawiciele Rad Pedagogicznych, członkowie Zarządu Gminy, Radni. Obecni byli także generalni wykonawcy inwestycji firma REMBUD, pracownicy samorządowi, a także nauczyciele, dzieci i rodzice Szkoły Podstawowej i Gimnazjum .

Wszystkich zgromadzonych na sali powitała dyrektor Gimnazjum pani Halina Zbroja. W krótkim wystąpieniu podziękowała wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tego zamierzenia, szczególnie zaś władzom gminy z wójtem na czele, przewodniczącemu Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły - panu Ryszardowi Nielaba, byłemu dyrektorowi SP w Rogowie - panu Janowi Widenka.

Pani dyrektor wspomniała także osobę śp. Józefa Grycmana byłego sołtysa Rogowa inicjatora budowy.

Wójt gminy w swoim wystąpieniu wyraziła wielkie uznanie i podziękowanie dla realizatorów tej budowy, Przewodniczących i radnych drugiej i obecnej kadencji, za zrozumienie dla potrzeby realizacji tej inwestycji. Osobne podziękowania skierowała na ręce wykonawców za ich rzetelną pracę. Wszyscy wymieniani w dowód uznania otrzymali z rąk wójta Krystyny Durczok wiązankę kwiatów.

Po części powitalnej oraz przemówieniach - do głosu dopuszczono dzieci i młodzież gimnazjalną, którzy wystąpili z bardzo ładnym programem artystycznym. Szczególnie na uwagę zasługuje występ gimnazjalistów, którzy w swym występie nawiązali do etosu nauki oraz zasad życia w duchu miłości, wiary i pojednaniu... Po występach artystycznych nastąpiła najważniejsza chwila - przecięcie wstęgi, otwarcie i poświęcenie Gimnazjum w Rogowie.

Do przecięcia wstęgi poproszono wójta gminy p. Krystynę Durczok, Przew. Rady Powiatu prof. A. Motyczkę, Przedst. Kuratorium H. Świergolik, dyr. H. Zbroja.

Obiekt oraz krzyże, które będą w salach poświęcił ks. Eugeniusz Marszolik. On też wygłosił okolicznościową homilię "poświęcona potrzebie nauki oświecania umysłów i ducha, kierując się chrześcijańskimi zasadami zawartymi w dziełach opartych o Ewangelię.

Po tym akcie goście udali się zwiedzać nową szkołę, piękną jasną i pachnącą nowością.

Na koniec pozwolę sobie na krótką refleksję, poświęconą osobie wójta gminy Krystynę Durczok, która jako gospodarz gminy, odpowiedzialna za jej teraźniejszość i przyszłość potrafi dostrzegać wielką potrzebę nauki. Obiekt w Rogowie jest już kolejną oddaną do użytku placówką oświatowa w Gminie za Jej wójtowskiej kadencji. Jak ogromne są potrzeby w innych sferach zadań gminy tego nie trzeba mówić, to widać, jednak potrzeby kształcenia przyszłych pokoleń dla dobra tej ziemi stanowią dla niej cel nadrzędny i ten cel znajduje uznanie w zasadach sprawowania urzędu wójtowskiego przez panią Krystynę Durczok.

Zdajemy sobie sprawę, że wszelkie decyzje budżetowe podejmuje Rada to jednak osoba wójta potrafi swoją kompetencją i motywacją popierać przychylne dla szkoły działania i za to Jej dzięki.

Oby Rogowskie Gimnazjum promieniowało na nasze wioski, jak głoszą te słowa piosenki wykonywanej przez gimnazjalistów.

Andrzej Nowak.


 

(c) Wszelkie prawa zastrzeżone. Isos & redakcja miesięcznika "U Nas", Gorzyce 2001.